Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Slovenský klub chovateľov ridgebackov, chovateľský klub


Slovenský klub chovateľov ridgebackov (SKCHR) zastrešuje plemeno v oblasti chovateľstva.
Vznikol za účelom združovania chovateľov a riadeného chovu RR v roku 1994.


Chovateľským cieľom je zachovať zdravie a vitalitu plemena, s ohľadom na štandard a charakteristické povahové črty plemena. Chovatelia združení v klube sa zaväzujú dodržiavať stanovy, ktoré im nedovoľujú chovať na geneticky nezdravých a povahovo nevyhovujúcich jedincoch. Na všetky jedince pochádzajúce z riadeného chovu (aj keď napr. pre väčšie množstvo bielych znakov, alebo nekorektný ridge a pod. nespĺňajú predpoklad pre ďalší chov), sú vydávané preukazy o pôvode.

Chyby vylučujúce chovnosť upravuje chovateľský poriadok FCI a platný štandard plemena. Ďalšie vylučujúce chyby upravuje chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR.

Klub organizuje každoročne dve výstavy pod hlavičkou SKJ/FCI so zadávaním CAC.
Na jar Klubovú výstavu, na ktorej sa udeľujú tituly: Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých
Na jeseň Špeciálnu výstavu so zadávaním titulu Víťaz Špeciálnej výstavy.

webové stránky klubu sídlia na www.skchr.sk


HISTÓRIA CHOVATEĽSKÉHO KLUBU

roky 2016-2020

Nové vedenie klubu (Handzuš, Bagarová, Fajkusová, Krchňavá, Pádivá) zrušilo činnosti, ktoré neprinášajú zisk a vyžadujú osobné nasadenie a prácu. Zanikla tradícia stretávania sa členov a organizovania jarných a jesenných klubových víkendov v prírodnom prostredí stredného Slovenska. Týmto rozhodnutím zanikla podpora športovej činnosti a každoročného organizovania Lure Coursing. Na členskej schôdzi v r. 2016 vedenie klubu navrhlo členom zrušiť aj pracovnú triedu, plemeno stráca víziu pracovnej upotrebiteľnosti.

Všetky doterajšie aktivity klubu sa obmedzili na organizovanie klubových výstav, ktoré sa presunuli do výstavných hál v Bratislave a jej okolia. Zabezpečila sa tým vyššia účasť Českých a zahraničných vystavovateľov a príjmy do klubovej pokladne. Výrazne sa tým zmenila aj politika hospodárenia klubu a klubom poskytovaný servis, ktorý bol pôvodne zameraný prioritne pre slovenských chovateľov a ich domáce odchovy.

Premiestnením obsahu klubovej časti webstránok na novozriadenú doménu klub končí spoluprácu s informačným portálom RRSK. Týmto ukončením spolupráce na vývoji a údržbe moderného elektronického databázového systému plemena, e-tajomníka a ďalších progresívnych rozvíjajúcich sa vymožeností sa klub vzdáva doteraz nadštandardnej úrovni poskytovania služieb chovateľom a plemenu celkovo. Vedeniu klubu sa napriek snahe a vysokému kapitálu v klubovej pokladni dodnes nepodarilo obnoviť tento servis. K dnešnému dňu klub nemá spracovanú elektronickú databázu plemena, jeho chovných jedincov a nezverejňuje všetky vrhy odchované pod hlavičkou klubu. Nezaznamenáva a neeviduje genetické a zdravotné testy populácie plemena. Základné chovateľské informácie, dokonca ani vyhodnotenia RTG nie sú prístupné rovnako pre všetkých chovateľov RR na Slovensku.

Ďalšími krokmi nového vedenia boli formálne zmeny v chovateľskom poriadku, v spôsobe uchovňovania jedincov, čo pri nezmenených chovateľských podmienkach zbytočne viedlo k sťaženiu a predĺženiu celej procedúry uchovňovania jedincov. Výsledkom bol prudký pokles genofondu na Slovensku a zvýšený počet neregistrovaných vrhov a šteniat bez PP! Chybným rozhodnutím bolo aj neúmerne až likvidačné zvýšenie chovateľských poplatkov. (následne na základe sťažností chovateľov a tlak nadriadených orgánov sa tieto upravili na normál)

RT, Informačný portál RRSK, november 2018


Zoznam odovzdanej agendy a majetku klubu |

Rok 2015 - rok zmien

Apríl 2015 - p. Monika Tušanová na vlastnú žiadosť končí svoju 20-ročnú činnosť pre klub SKCHR. Spolu s manželom zakladajú záujmový klub RRSK, kde sa popri vlastnej chovateľskej činnosti naďalej venujú aj plemenu a jeho nadšencom. Informačný portál plemena rr.sk tým získal nového partnera a podporu pre svoj ďalší rozvoj a propagáciu plemena.
Október 2015
- Abdikácia prezidenta Ing. Richarda Tušana a viceprezidentky Ing. Silvie Husárikovej.
- Mimoriadna konferencia SKCHR, zvolaná na žiadosť členov za účelom volieb nového vedenia. Na Konferencii boli schválené nové stanovy a zrušená preambula stanov. Prezidentom klubu sa stal p. Ján Handzuš. (viac na skchr.sk).

RT, Informačný portál RRSK, december 2015


Rok 2014 - Dvadsať rokov od založenia SKCHR

20 rokov budovania stabilného klubu s nemalým uznaním doma aj v zahraničí čelí kríze. Navonok klub so silným zázemím, zvnútra však krehký a labilný. Ako každý klub aj tento je závislý na ľuďoch, ich práci a nadšeniu pre plemeno, osobnostiach a dobe. Ľudia po rokoch volajú po zmene. Tie nastali po Konferencii klubu v decembri 2014. Začiatkom roka 2015 nové vedenie schválilo výrazné zmeny v organizačných štruktúrach riadenia klubu a jeho doterajších aktivít. Časť vedenia (Handzuš, Bagarová, Ďurkovský) presadili zriadenie nových klubových web-stránok, ich premiestnenie z informačného portálu RRSK na novú doménu www.skchr.sk a oddelenie klubovej agendy (e-tajomníka) od niekoľko rokov budovaného elektronického databázového systému na informačnom portáli www.rr.sk (vrátane možnosti on-line komunikácie s členmi a prihlasovania sa na výstavy a bonitácie). Zanikla de facto tiež pracovná trieda pre plemeno a narušila sa tradícia organizácií klubových a špeciálnych výstav v prírodnom prostredí v strede Slovenska i každoročného Lure Coursing.

POĎAKOVANIE
Poďakovanie sponzorom klubových aktivít a menovite všetkým, ktorí od založenia klubu do roku 2014 prispeli materiálne a hlavne duševne k rozvoju klubu a plemena na Slovensku.

Ing. Richard Tušan, prezident SKCHR


Rok 2009 - Pätnásť rokov od založenia SKCHR sa niesol v znamení dvoch významných udalostí - RR World Specialty Show 2009 a Výročná členská schôdza.
Ing. Richard Tušan, prezident SKCHR

SKCHR bol poctený organizáciou Svetovej výstavy rodézskych ridgebackov popri WDS-09. Vedenie klubu sa zhostilo tejto udalosti s plnou zodpovednosťou a úsilím, aby to bola jedna z najkrajších špeciálnych výstav RR, ktorá bude v spomienkach zúčastnených ešte dlho prezentovať Slovensko. Výstavy sa zúčastnilo 214 účastníkov z 26 krajín sveta (Nemecko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko, Belgicko, Švédsko, Dánsko, USA, Kanada, Thajsko, Španielsko, Izrael, Rusko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Rakúsko, Portoriko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Snaha vedenia klubu nevyšla nazmar. Podľa slov návštevníkov to bo jedna z najkrajších RR špeciálok medzinárodného charakteru. Veľká vďaka patrí manželom Tušanovím a všetkým, ktorí sa podieľali nielen na prípravách, ale aj na samotnom priebehu akcie. [viac o akcii]

Výročná členská schôdza SKCHR
Ďalšou významných udalosťou roka bola Výročná členská schôdza Slovenského klubu chovateľov ridgebackov, ktorá sa konala dňa 5. decembra 2009 v reprezentačných priestoroch Radničnej sály Miestneho úradu Košice – Staré mesto. Na schôdzi sa zišlo 50 členov, čo je úctyhodný počet. Za doterajšiu prácu v klube bola ocenená bývalá prezidentka nášho klubu Monika Tušanová, viceprezident JUDr. Vladimír Michalík a ďalší členovia. Bolo zvolené nové vedenie na obdobie rokov 2010-2015 a boli schválené úpravy a zmeny stanov, chovateľského poriadku a ďalších noriem klubového života. [viac o akcii]
Roky 1999-2009
Zo života Slovenského klubu chovateľov ridgebackov
Monika Tušanová, prezident SKCHR


Toto obdobie bolo plné zmien a mimoriadne bohaté na klubový život. SKCHR si vďaka bezchybnému fungovaniu a dobre postaveným chovateľským plánom získal dobré meno a uznanie doma i v zahraničí. Práca a výsledky klubu sú naozaj na vysokej medzinárodnej úrovni. Svedčí o tom záujem o plemeno a aktivity klubu nie len u nás, ale aj v zahraničí. Máme členov z Čiech, Talianska, Rakúska, Nemecka, Maďarska i Poľska. Každým rokom narastá záujem aj o šteniatka práve zo Slovenského chovu.

Naďalej každoročne organizujeme okrem 2 výstav aj dva klubové dni, ktoré donedávna nemali obdobu v žiadnom zo susedných, ba ani európskych ridgeback klubov. Na týchto stretnutiach sme usporiadali množstvo súťaží: agility, coursing, karneval a mnoho ďalších súťaží za účelom stretávania sa všetkých majiteľov ridgebackov, nielen tých výstavných jedincov, ale aj tých ktorí nemajú výstavné a chovné predpoklady. Od roku 2000 usporadúvame na Klubových výstavách súťaže o najkrajší ridge, hlavu, pohyb.
Od roku 2005 sme na klubových a špeciálnych výstavách otvorili aj tzv. "PET triedu", kde máme možnosť vidieť aj jedincov inak bez výstavných a chovných predpokladov. Je to výborné, pre celkový prehľad našich odchovov.

Pre chovateľov boli organizované prednášky, na ktorých boli za prítomnosti pozvaných odborníkov preberané špecifické problémy plemena, dedičnosti, plemenitby, množstvo chovateľských otázok, výživy a zdravotných problémov súk a vrhov a veterinárnej starostlivosti vôbec. V októbri 2002 sme pozvali Doc. Valockého, ktorý mal prednášku na tému "Pohlavný cyklus súk a umelá inseminácia" a v máji 2003 to bol Prof. Ledecký, ktorý nám v Piatrovej prednášal na tému DBK.

3-4x do roka vychádzali klubové spravodaje.
Veľkým prínosom a oživením našich spravodajov bolo v poslednom období množstvo pribúdajúcich príspevkov, komentárov a fotografií zo strany členov. Tri krát sa spracovala aktualizácia ročenky.


Každoročne boli odmeňované psy členov
v 10 kategóriách klubových súťaží "Pes/suka roka", "Chovateľská stanica roka". Chceme tým motivovať a odmeňovať našich vystavovateľov, ktorí vynakladajú nemalé úsilie a finančné prostriedky na propagáciu plemena doma i v zahraničí. Navyše sa vyhodnocujú aj kluboví šampióni.

V roku 1999 sa zriadili internetové stránky plemena, ktorej súčasťou je aj klubová časť.
Sú pravidelne, takmer denne aktualizované a majú mimoriadne veľkú návštevnosť. Záverom roka 2005 sme sprístupnili naším členom nové internetové stránky na www.rr.sk. Ide o moderný redakčný systém s informáciami uloženými v databáze. Ridgeback info - databáza, ktorá umožňuje prezerať informácie o psoch, rodokmene, zistiť súrodencov, polo súrodencov, vnártať sa do rodokmeňov, tvoriť virtuálne rodokmene pre krytia, atď. Pregnancy kalendar, Breeders diary, výsledky výstav týždenne aktualizované s pripojenou fotogalériou. Technická úroveň stránok sa každým mesiacom zvyšuje, pribúdajú nové funkcie. Sledovanosť stránok každoročne stúpa (okolo 3500 zobrazených stránok denne).

V rokoch 1999-2005 manželia Tušanoví elektronicky spracovali databázu
všetkých dostupných informácií: výpisy z plemennej knihy SPZ, informácie ohľadne chovateľstva, správy o narodení šteniat, správy z kontroly vrhu, počet krytí našich psov doma i v zahraničí, zoznam uchovnených jedincov s výsledkami bonitácie, zoznam chovateľských staníc, zoznam krycích psov, výsledky vyhodnotených snímkov na DBK, DLK. OCD a iné. Tieto informácie śa pravidelne aktualizujú a zverejňujú prostredníctvom spravodajov a internetu.

SRK spracovala v rokoch 2000, 2006 a 2009 "Rukoväť člena",
ktorú obdržal každý člen. Spracovalo sa množstvo chýbajúcich tlačív pre chovateľov a tiež "ABC chovateľa" - praktická príručka, ktorá je veľkou pomôckou hlavne pre začínajúcich chovateľov.

Novinkou roka 2003 bol prvý krát organizovaný letný tábor, tzv. MIMI tábor.

Tento tábor je zameraný na socializáciu šteniat a mladých psov. Stretol sa s kladným ohlasom u majiteľov mladých psov, ale i u samotných chovateľov.

V roku 2002 do funkcie hlavného poradcu chovu
ktorú dovtedy vykonával pán Jaroslav Matyáš menovala SRK pani Adrianu Friedrichovú. V rokoch 2004 - 2007 túto funkciu vykonávala Monika Tušanová a v rokoch 2008 - 2009 Milada Krchňavá. Od decembra 2009 nahradila funkciu poradcu chovu chovateľská rada pozostávajúca z viacerých chovateľov SKCHR.

Na Slovensku máme prísne chovateľské podmienky s ohľadom na zdravie plemena. Bonitácie sa organizujú 2x do roka na Klubových dňoch, alebo po výstave. Náš klub umožňuje bonitovať jedincov aj zo zahraničia, čo využívajú najme tie krajiny, kde klub nemajú, alebo im klub neumožňuje bonitovať na medzinárodne uznanej úrovni. O tieto bonitácie doteraz prejavili záujem členovia z Čiech, Talianska, Poľska a Maďarska.
Klub toho času združuje okolo 25 chovateľov, posledné roky registrujeme asi 10-15 vrhov ročne. SKCHR zabezpečuje prostredníctvom kontrolórov vrhu povinné kontroly vrhov. Účelom týchto kontrol je odhalenie dermoid sínusu, exteriérových chýb a sledovanie dedičných problémov, ktoré sa zaznamenávajú, pravidelne vyhodnocujú a slúžia pre potreby informovanosti chovateľov, členov nášho klubu.

V roku 2001 sa zaviedlo centrálne vyhodnocovanie rtg. DBK. Počnúc týmto rokom máme archivované informácie o všetkých vyhodnotených snímkoch. Náš klub uzatvoril zmluvu o vyhodnocovaní rtg. DBK a DLK s Prof. Ledeckým, ktorý je momentálne najvyššou kapacitou na Slovensku. Prof. Ledecký je zároveň medzinárodne uznávanou osobnosťou v oblasti vyhodnocovania rtg. DBK. Pre nás to znamená, že hodnotenia kĺbov našich psov sú uznané aj v zahraničí. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa na naše bonitácie hlásia psy aj z okolitých krajín. Veľká väčšina negatívnych posudkov DBK je zo slovenského chovu, čo je veľmi uspokojivé.
Od roku 2003 sa povinne vyhodnocujú aj rtg. lakťových kĺbov. Zatiaľ sa zaznamenal pozitívny nález iba ojedinele.

Rodézsky ridgeback sa stal v poslednom období veľmi populárnym plemenom a za posledné dva roky dosiahol za najvyšší počet predvádzaných jedincov z plemien na slovenských výstavách. V rokoch 2000-2005 sme konštatovali že štatistika úspešnosti ridgebackov zo slovenských chovov je nemilá. Bol to dôsledok niekoľkoročnej stagnácie chovu, slabej, takmer žiadnej práce našich chovateľov, neinformovanosť a neochota našich chovateľov vycestovať za kvalitným krycím psom, opakované krytia bez kontroly potomstva. Na výstavách sa umiestňovali psy buď zo zahraničia, alebo importované psy v majetku našich členov. Vzniesli sme v tom čase tvrdú kritiku do radov chovateľov, že neudržujú styky s majiteľmi svojich psov a nemotivujú ich k výstavám a chovu. Klub suploval túto prácu, ktorá by mala byť nielen povinnosťou, ale hlavne záujmom každého chovateľa. Dnes môžme konštatovať, že tvrdá kritika padla na úrodnú pôdu, posledné obdobie práce našich chovateľov, zahraničné krytia a importy tento stav výrazne zlepšili. Za posledné dva tri roky sa jedince z našich chovov presadzujú a vyhrávajú popredné miesta aj v tej najtvrdšej konkurencii na medzinárodnej úrovni. Slovenský chov plemena RR si získal rešpekt a dobré meno doma aj vo svete!

Slovenský chov je založený na prvých českých vrhoch z dvoch afrických importov a švajčiarskeho importu
(Red Amy Wayside, Shingi Mennystones, Elanda Merigal´s) a datuje sa od roku 1991, kedy bol registrovaný náš prvý vrh. Odvtedy sme zaznamenali importy z Holandska (Rhody), Afriky (Carlana Rusti, Angara Inyanga), Anglicka (Eilack Sharona) a využívali spojenia zo zahraničných krytí (Simba of Bo Kama, Reinhold The red Rivendell´s, Tan-Tallyy-Ho Torhusets, Harubah Mashaba´s, Besal Fatoka, Rydgeway African Hunter, Antares, Vumba, Castor v. Wagnerhof, Huricane Makaranga, Wandorobbo Ardai, Silisili Cime Bianche, The Thembisa Khangelli, Gavenda Jayprr of Janak, Glenaholm Capering, Cartouche Unandi, atd.) Najviac sa osvedčila (ako vylepšovateľ) v našom chove krv psa afrického importu Besal Fatoka. Bolo by dobré na tomto poznaní založiť niekoľko rodín a línii. Keďže sa chovateľstvo na Slovensku nedostatkom novej krvi dostáva do slepej uličky, bolo nutné importovať k nám nových psov.

Prvé importy na Slovensko, ktorých potomkovia sa dodnes podieľajú na chove sa podarilo uskutočniť z Austrálie v máji a septembri roku 2002
. Sú to sučky Macumazahn Malawi Magic a Macumazahn Tusani Pearl (TUSANI, Monika Tušanová) s veľmi sľubným genofondom. Ďalším importom v tom istom roku bol pes Leoridge Musafah (USA/IT) chs. TUSANI. Neskôr boli importované ďalšie jedince z Nemecka a Ruska.

Chovateľov bude iste zaujímať s akými zdravotnými problémami sa stretávame v chovateľstve. Žiaľ, už dávno nie je pravdou, že RR je jeden z mála prírodných plemien, ktorého sa netýkajú zdravotné problémy. Dnešný RR je rovnako vystavený civilizačným problémom ako hociktoré iné plemeno. Je priskoro na bilanciu, máme pomerne mladý chov, ale myslím si, že je vcelku zdravý. S ohľadom na dyspláziu bedrových kĺbov máme najlepšie výsledky v porovnaní s okolitými krajinami. Dosiahli sme to vďaka veľmi prísnej, ale potrebnej selekcii. Náš klub ako jediný z okolitých krajín od svojho založenia dodnes uchovňoval jedincov iba s rtg. DKK 0/0. Zaznamenané sme niekoľko kožných problémov, alergií, epilepsiu, rakovinu, problémy štítnej žľazy. V roku 2002 sme prvýkrát zaznamenali u RR neúplné spojenie kaudálneho konca krížovej kosti (prechodový stavec) po krytí so zahraničným psom. Odvtedy sa pred zaradením do chovu vyhodnocuje popri rtg. DBK aj chrbtica. Zaznamenalo sa aj niekoľko málo ďalších prípadov, ale títo jedinci neboli zaradení do chovu. U súrodencov postihnutých jedincov je chov pod sprísneným dohľadom a povinnou kontrolou potomstva.

Poľovne sa u nás RR využíva veľmi obmedzene, lebo zákon povoľuje prácu duriča v lese s max. výškou v kohútiku 50 cm. To znamená že ho nemôžeme využívať na nadháňanie zvery k čomu bol vyšľachtený. Ale ako farbiara na dohľadávanie poranenej alebo strelenej zvery áno.
Vďaka intenzívnej reklame a propagácii poľovných vlastností ridgebackov zo strany vedenia klubu sa na Slovensku našlo počnúc rokom 2000 niekoľko ďalších nadšencov pre prácu v lese a každoročne sa aj naše ridgebacky zúčastňujú poľovných skúšok v zahraničí.
V roku 2003 pri príležitosti zasadnutia KR SPZ vydal náš klub brožúru "Poľovné využitie plemena RR". Na tomto zasadnutí dňa 13.6.2003 sme osobne prezentovali plemeno i náš klub a podali návrh na zaradenie plemena RR do zoznamu psov poľovných plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. Následne bola táto žiadosť predložená a prerokovaná na SPZ v sekcii poľovných plemien KR SPZ. Žiaľ, napriek opakovaným žiadostiam sa nám nepodarilo dodnes získať povolenie pracovných skúšok pre naše plemeno. Dôvodom je, že RR na Slovensku nie je zaradený medzi poľovné plemená.

SKCHR propaguje rodézskeho ridgebacka ako spoločenského i pracovného psa avšak nedoporučuje cvičenie ridgebacka na "obranu" a neumožňuje týmto majiteľom so skúškou z obrany účasť v pracovnej triede. Vedenie klubu svoju prácu smeruje najmä k humánnym aspektom spolužitia človek - ridgeback, podporuje využitie ridgebacka v poľovnej práci, v záchranárstve a pri športovom využití. V máji roku 2003 sa vedenie klubu rozhodlo udeliť ocenenie "ČIN ROKA" mladej 13 ročnej záchranárke Petre Desátovej a jej sučke Canny Saranga.
Plemeno RR prezentovala v Canisterapii prvý krát členka nášho klubu Janka Kadnárová. So svojimi sučkami Bajka Agátový kvet a Bosweli Bea Solipse zložili náročné skúšky v roku 2005. Spolu so záchranárskymi skúškami patria tieto pracovné skúšky medzi najcennejšie pre propagáciu plemena na Slovensku.

Sponzorom našich aktivít
bola počas celého tohto obdobia firma Premium Plus, výhradný dovozca nášho obľúbeného krmiva EUKANUBA
Ďalšími sponzormi boli členovia nášho klubu a zástupcovia rôznych firiem: manželia Tušanoví - firma RICHTEX, pán Štefúň - tlačiareň a kniháreň GEORG, pán Bagár - firma BRAMAC, firma Foltan & Hofferková,s.r.o., pán Zámečník - firma ENERGIZER a tiež chovateľské stanice: ANUNNAKI, Pavlovské vrchy, z Lukovského dvora a TUSANI. Pri príprave výstav a klubových akcií reba poďakovať okrem vedeniu klubu aj členom: rod. Husáriková, Brezova, Michalíkova, Friedrichova, Ľ. Hladký, M. Bagár, P. Czere, M. Muller.

V roku 2001 a 2002 firma RICHTEX, Ing. Richard Tušan sponzorsky spracovala multimediálnu prezentáciu nášho klubu. Spolu s ročenkou je to naša výborná prezentácia SKCHR doma i v zahraničí. Ďalšou prezentáciou nášho klubu bol v roku 2002 popri Medzinárodnej výstave v Bratislave stánok, kde sme verejnosti počas dvoch dní predstavili plemeno i klub, naše klubové dni, výstavy, chovateľstvo. Nepretržite bežali videozáznamy z našich akcii a taktiež záznamy z kontroly vrhu, propagácia riadeného chovu a šteniat s preukazmi o pôvode.

V 2002 SKCHR ako jediný klub chovateľov na Slovensku
sa zapísal do zoznamu organizácii, ktoré majú nárok na 1% (neskôr 2%) z daní občanov. Ďakujeme členom, ktorí si fungovanie nášho klubu vážia a túto možnosť prispieť na klubové aktivity využili.

Psíčkarska verejnosť Slovenska koncom roka 2001 a začiatkom roka 2002 zvádzala boj s ľudskou hlúposťou. RR zaradili politici medzi 10 nebezpečných plemien. Podarilo sa však zalarmovať verejnosť a poslancov aby nehlasovali za nezmyselný zákon, ktorý by našim psom vzal slobodu. Chcem týmto poďakovať Vám všetkým, ktorí ste vnímali situáciu okolo prijímaného zákona o chove psov vážne a pôsobili ste na poslancov a politikov. Podarilo sa v neuveriteľne krátkom čase pripraviť návrh nového, prijateľného zákona bez diskriminácie rás a presadiť ho v parlamente. Stalo sa tak aj vďaka tlakom práve nášho klubu na nadriadené orgány a osobnej iniciatívy pána Tušana a Hederlinga. Tento nový zákon bol v parlamente prijatý a nadobudol platnosť na jar roku 2002.
V máji v roku 2003 bol členmi SKCHR udelený "Rád vďačného ridgebacka" pre p. Tušana a p. Hederlinga.

V roku 2005 poslanci Národnej rady SR opakovane otvorili tento problém
a ridgeback sa opätovne ocitol na zozname nebezpečných plemien. Vedenie klubu ihneď reagovalo a bolo v kontakte s poslancami, politikmi a ľuďmi, ktorí vedeli vo veci pomôcť. V rámci akcie "Zachráňme RR" sme oslovili viac ako 500 majiteľov plemena, a všetky oficiálne chovateľské RR kluby v Európe. Máme v rukách odpovede s jednoznačným prehlásením, že nikde v Európe nie je RR na zozname nebezpečných plemien. Cieľom akcie bolo, aby v druhom čítaní návrhu zmeny zákona bol RR zo zoznamu vypustený, čo sa podľa vyjadrenia poslancov aj podarilo. Žiaľ ešte stále sme nevyhrali vojnu. Možno prvý a druhý boj. Tento problém však stále visí vo vzduchu a záleží iba na na nás, majiteľoch RR, aby sme boli disciplinovaní, mali dobre vychovaných a socializovaných psov a jednotne hájili záujmy plemena.

Záver
V súčasnej dobe neustáleho zvyšovania cien úmerne narastá aj réžia klubu. Našťastie máme vo vedení klubu ľudí, ktorí sú ochotní vykonávať návaly práce z číreho nadšenia a bezodplatne. Hoc aktívnych členov máme relatívne málo, chceme si zachovať čo najširšiu členskú základňu, aby informácie týkajúce sa plemena sa dostávali podľa možnosti všetkým majiteľom ridgebackov či nevýstavných či dokonca bez preukazu pôvodu. Uvedomujeme si, že len osvetou o charaktere RR a problémoch chovateľstva získame informovaných a zodpovedných majiteľov ridgebackov.
Našim prianím do budúcna je nenarobiť v chovateľstve nenapraviteľné chyby, zachovať zdravie, vitalitu a úžasnú povahu tejto jedinečnej rasy! Propagovať RR ako spoľahlivého rodinného psa a v žiadnom prípade nedovoliť aby ich ľudia zneužívali pre svoju slabosť.

Monika Tušanová, prezident a poradca chovu


SPOMIENKY NA PIATROVÚ
klubové dni organizované SKCHR

Hry našich najmenších... detí i psovVýlet na Martinské hole
Plávanie v neďalekom jazere

Agility

Nácvik poslušnosti

Škola vystavovania

Karneval

Coursing formou hryfoto: © M.T.


AKÉ BOLI PRVÉ ROKY OD ZALOŽENIA KLUBU?
Roky 1994 - 1999
Zo života Slovenského klubu chovateľov ridgebackov
spracovala:
Alexandra Mičuchová , tajomník klubu

Prvých päť rokov v živote nášho klubu znamenalo päť rokov rýchleho rozvoja, zmien, rýchleho nárastu členov. Od založenia klubu 19. 8. 1994 (kedy bol za prezidenta klubu na ustanovujúcej schôdzi zvolený Ing. Jozef Mičuch) sme zorganizovali päť klubových výstav a tri špeciálne. Na všetkých klubových výstavách okrem prvej posudzoval zahraničný rozhodca - na prvej pán Pichlík (SK), na druhej KV pán Jack Selby (GB), na tretej KV pani Martina Viktorinová (CZ), na štvrtej znova pán Jack Selby a na piatej pán Erdős László (H).

Klubový život - retrospektíva z archívu spravodajov SKCHR.
Príhovor prezidenta klubu (Ing. Jozef Mičuch, Spr. 1/´99)
"Slovo do bitky padlo na národnej výstave vo Veľkej Ide... Prví majitelia ridgebackov - Eliška Bolebruchová, Janka Jánošová, Aďa Majcingerová, Mišo Kováč. Ivan Pezlár a ja s manželkou sme sa dohodli na postupe, ktorý smeroval k založeniu klubu... Najväčšiu prácu na tom vykonal Mišo Kováč. Bolo potrebné cestovať do Bratislavy, rokovať na Slovenskom kynologickom zväze i na ministerstve vnútra. Bol spolutvorcom prvých stanov klubu, spoluorganizátorom prvej klubovej výstavy a organizoval letné výcvikové tábory. ...krátené...

"Kuriozitou je, že pri prihlasovaní klubu na ministerstve vnútra sa do dokumentov vlúdila chybička - namiesto názvu SLOVENSKÝ KLUB RHODÉZSKYCH RIDGEBACKOV sme dostali listinu kde stálo SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV. Je možné, že zapracovala prozreteľnosť, lebo dnes k našim členom patria i majitelia thajských ridgebackov… Získali sme ako poradcu chovu vynikajúceho odborníka v oblasti kynológie - Ing. Jaroslava Matyáša.… Rada Slovenského poľovníckeho zväzu na zasadaní 17.5.1997 schválila členstvo nášho klubu v Slovenskom poľovníckom zväze (člena Slovenskej kynologickej jednoty). Toto je ďalšia skutočnosť, ktorá je dôležitým medzníkom v existencii klubu, a to nielen z dôvodu rozporov medzi SKZ (Slovenským kynologickým zväzom) a SKJ. Plemeno RR bolo preradené zo skupiny VIII. FCI (spoločenské plemená) do skupiny VI. (duriče a farbiare). Mnohí naši členovia uvažujú o pracovnom využití RR, prípadne poľovnícke skúšky už majú....Miestom konania našich výstav sa stala Piatrová, umožnila nám to firma EURO-BUILDING a.s. Firma PREMIUM plus s.r.o. sa stala ďalším významným sponzorom. S jej krmivom EUKANUBA je spokojných veľa našich štvornohých miláčikov. Ceny, ktoré ste získali vo výstavnom zápolení sponzorovali ďalej fy KIMEX, RICHTEX, HZ i jednotlivci.
Počas existencie klubu vyšlo veľa čísiel klubového spravodaja - (tlač a výpočtovú techniku sponzorujú fy HZ s.r.o., RICHTEX, párkrát i B.I.C. Košice, SUDOP s.r.o a BCC group a.s. -pozn. autora). Prvé spravodaje by nevyšli bez Ivana Pezlára, Adriany Majcingerovej a mojej manželky, neskôr Dany Müllerovej a teraz najmä Moniky Tušanovej. Ročenka, ktorú ste čítali určite s uznaním, je polročnou prácou Moniky Tušanovej za výdatnej pomoci výpočtovej techniky firmy RICHTEX."

Alexandra Mičuchová, tajomník SKCHR, 1999

Podkladová fotografia pre vznik loga klubu (r. 1993)
Logo klubu vzniklo z fotografie, ktorú urobila MVDr. B. Izáková, a je na ňom Ch. RHODY a ASANTA Pacifik.
Graficky ho navrhla Alexandra Mičuchová a neskôr upravila s pracovala Monika Tušanová
spracované v roku 1998
priebežne aktualizované
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (12228 čítané)

                     © 2005 © 2022 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:28
štatistiky
RR-shop