Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Stredoveká inkvizícia, či novodobý stalinizmus?  
Autor: RRSK| Nedeľa, 20.11.2016 | Téma: Aktuality (1116 čítané)
 
KRK SKCHR v zložení: predseda revíznej komisie Juraj Štefúň a člen Mária Kováčová (p. Lakotová sa nepodpísala pod toto šetrenie) zahájila šetrenie voči bývalému štatutárovi pod zámienkou neúplného odovzdania klubovej agendy, výsledkom ktorého je návrh na pozastavenie alebo zrušenie jeho aktuálneho členstva v klube. Učinila tak napriek tomu, že bývalý štatutár riadne a včas odovzdal celú agendu a všetky jemu dostupné dokumenty i majetok klubu, ktorým ako prezident klubu v čase odstúpenia z funkcie disponoval.

SRK nepodáva svojim členom, verejnosti a nadriadeným orgánom korektné informácie. Kriminalizuje meno bývalých štatutárov a na mieste, kde obvykle býva poďakovanie za dlhoročnú prácu, produkuje a živí spory. Nezverejnila kompletný zoznam odovzdanej agendy mimo preberacieho protokolu. SRK odignorovala žiadosť bývalého štatutára zo dňa 22.2.2016 o toto úplne znenie, pričom k tomu zaslal korektne spracované podklady.

Bývalý štatutár sa k požadovanej údajne chýbajúcej agende a majetku klubu sa niekoľkokrát riadne písomne vyjadril a celý čas spolupracoval s KRK a SRK. Riadne a včas reagoval na všetky výzvy KRK a SRK a to písomnou formou. Spolupracoval v dobrej viere a to aj napriek tomu, že v tom čase bol už iba radový člen.

Žiadne z jeho argumentácii, písomných odpovedí neboli v rámci šetrenia vzaté na zreteľ, neboli riadne zápisnične podchytené. Tieto odpovede neboli zverejnené a o ich existencii a obsahu neboli oboznámení členovia SKCHR, čo môže u členov navodzovať pocit, že bývalý štatutár, už ako radový člen, celý čas nespolupracoval a nereagoval na výzvy.

SRK SKCHR v zložení Ján Handzuš, Jana Bagarová, Milada Krchňavá, Alexandra Pádivá a Michaela Fajkusová rozhodla bez riadne uvedeného dôvodu o vylúčení bývalého štatutára z SKCHR ku dňu 9.11.2016. Svoje rozhodnutie učinili na základe domnienky a odvolali sa na paragraf v stanovách že môžu!

Bývalý štatutár sa ani ako funkcionár, ani ako riadny člen a chovateľ nijako neprevinil voči členskej disciplíne a z právneho, ani morálneho hľadiska preukázateľne nijako neporušil chovateľský poriadok ani stanovy klubu (ani predošlé, ani súčasné).


Zhrnutie

  • Bývalý štatutár je vedením SKCHR neustále kriminalizovaný, pričom jeho vyjadrenia neboli vzaté na zreteľ.
  • KRK a SRK zneužila svoje postavenie, nekonala v zmysle stanov, prekročila svoju právomoc a svojim konaním spochybnila platné závery KRK a platné uznesenia najvyššieho orgánu SKCHR, ktorým je Konferencia.
  • Cieľom KRK zrejme nebolo zistiť prečo niektoré časti klubovej agendy chýbajú, prípadne kde sa nachádzajú, ale jasná snaha kriminalizovať, nivelizovať, likvidovať...

Je na škodu veci, že zopár tzv. milovníkov plemena míňa svoju energiu na neustále útoky a ničí prácu a snahu ostatných o lepší chovateľský i záujmový klub a nevytvára priestor pre ich vzájomnú spoluprácu a rešpekt. Rodézsky ridgeback je plemeno hodné väčších činov a uznania.

Ing. Richard Tušan

 

 

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:39
štatistiky
RR-shop