Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Zoznam odovzdanej agendy a majetku klubu
(910 čítané)   
  
Zobraziť pred vytlačením


Dňa 5. Januára 2016 odovzdal bývalý štatutár Ing. Richard Tušan zástupcom novozvolenej SRK nasledovné:

Chovateľská agenda SKCHR

 1. RTG vyhodnotenia za roky 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 2. Kompletná chovateľská agenda – bonitačné formuláre a agenda k vrhom za celé spravované obdobie.

poznámka:
Konkrétne bonitácie za roky: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Správy z kontrol vrhov za roky: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014
vydané pripušťacie povolenia + hlásenia o narodení šteniat za roky: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Účtovná agenda SKCHR

 1. Úplné účtovné doklady a účtovná evidencia SKCHR za rok 2013.
  V tom: Peňažný denník, Pokladničná kniha, Kniha účet v banke, Evidencia záväzkov, Evidencia pohľadávok a účtovné doklady komplet (výpisy z účtu, faktúry, príjmové a výdavkové doklady tak, ako sú zavedené v účtovnej evidencii).
 2. Úplné účtovné doklady a účtovná evidencia SKCHR za rok 2014.
  V tom: Peňažný denník, Pokladničná kniha, Kniha účet v banke, Evidencia záväzkov, Evidencia pohľadávok a účtovné doklady komplet (výpisy z účtu, faktúry, príjmové a výdavkové doklady tak, ako sú zavedené v účtovnej evidencii).
 3. Účtovné doklady a účtovná evidencia SKCHR obdobie január – november 2015.
  V tom: Peňažný denník, Pokladničná kniha a účtovné doklady komplet (výpisy z účtu, faktúry, príjmové a výdavkové doklady tak, ako sú zavedené v účtovnej evidencii).
 4. Potvrdenia o podaní daňového priznania za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 5. Účtovná závierka za rok 2014 (aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch)
 6. Účtovná závierka za rok 2013 (aj Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch)
 7. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2012
 8. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2011
 9. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2010
 10. Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2009
 11. Protokol Kontrolnej a revíznej komisie z kontroly hospodárenia v SKCHR za roky 2010, 2011 a 2012 zo dňa 15.1.2013
 12. Protokol Kontrolnej a revíznej komisie z kontroly hospodárenia v SKCHR za roky 2013, a 2014 zo dňa 26.11.2014
 13. Súhrnná správa Kontrolnej a revíznej komisie SKCHR za obdobie rokov 2009-2014
 14. Správa člena KRK SKCHR o vykonaní kontroly hospodárenia v SKCHR zo dňa 20.9.2015 vo Vrútkach
 15. Správa KRK SKCHR o vykonaní kontroly hospodárenia v SKCHR zo dňa 9.10.2015 v Košiciach

Poznámka: Chýbajúce účtovníctvo za roky: 2012, 2011, 2010

Ďalšia agenda SKCHR

 1. Daňový úrad 12.12.2000: Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ + kartička
 2. Daňový úrad 9.12.2011: oznámenie o pridelení čísla účtu
 3. Štatistický úrad 29.11.2000: Potvrdenie o pridelení IČO
 4. Stanovy SKCHR potvrdené Min.Vn SR po VČS 2004
 5. Agenda Výročnej členskej schôdze SKCHR z 5.12.2009 a v tom: Zápisnica, Uznesenie
 6. Stanovy SKCHR potvrdené Min. Vnútra SR
 7. Agenda Konferencie SKCHR z 5.12.2014 a v tom: Zápisnica z konferencie, Uznesenie z konferencie, Zápisnica mandátovej komisie, 4 x Zápisnica volebnej komisie, Prezenčná listina účastníkov konferencie
 8. Stanovy SKCHR potvrdené Min. Vnútra SR
 9. Agenda k preradeniu plemena Thajský ridgeback do klubu chovateľov málopočetných plemien. V tom: žiadosť majiteľky psa, Dohoda s klubom CHMPP.

Výstavníctvo SKCHR

 1. Posudkové listy a katalóg KV v r 2013
 2. Posudkové listy a katalóg ŠV v r 2013
 3. Posudkové listy a katalóg KV v r 2014
 4. Posudkové listy a katalóg 2xŠV v r 2014

Majetok SKCHR

 1. Bezpečnostný projekt informačných systémov (TOMIRA BP 2015)
 2. Notebook
 3. Ostatný inventár klubu – 2 stany, zoraďovací box, poradové čísla v kruhu, 2 prehozy cez stôl už boli odovzdané organizátorom KV v Krpáčove a v súčasnosti sú v držaní nového vedenia klubu
 4. Zakúpené meradlo v r 2015 bolo odovzdané majiteľovi ako náhrada za nevrátené (ktoré zapožičal organizátorom bonitácie v Krpáčove a v súčasnosti je v držaní nového vedenia klubu)
 5. V rámci prípravy novej webovej stránky boli už odovzdané databázy členov klubu a ich psov a v súčasnosti sú v držaní nového vedenia klubu
  Poznámka preberajúcej SRK: odovzdané boli iba čiastočné databázy členov klubu a ich psov.
  Poznámka bývalého štatutára: v zmysle zákona o ochrane osobných údajov boli odovzdané iba aktuálne databázy členov klubu, bývalí členovia nie sú archivovaní. Kompletná databáza plemena zapísaná v SPKP za roky 1998-2010, 2012 bola členom SRK odovzdaná 8.5.2015. Roky 2011, 2013, 2014 boli odovzdané e-mailom členom SRK 27.5.2015

Poznámka preberajúcej SRK: Majetok klubu bol prevzatý bez inventarizačných kariet.
Poznámka bývalého štatutára: Nie som si vedomý povinnosti danej zo zákona.

Ďalšie

 1. Finančné prostriedky – zostatok v pokladni vedenej štatutárom boli v sume 74,27 € prevedené na novozriadený účet SKCHR dňa 3.12.2015
 2. Prívesný vozík (VIN: TKXHA71759ANS7587 EČ: KE-521YK rok výroby 2009) vrátane Osvedčenia o evidencii a potvrdenia o zákonnom poistení a zelenej karty bol prevzatý p. Handzušom dňa 2.2.2016
 3. Ďalšie elektronicky spracované materiály písomného a obrazového charakteru boli zaslané členom SRK dňa 8.5. 2015 prostredníctvom uschovna.cz a následne ešte raz na CD 22.2.2016.
  Konkrétne:

Ing. Richard Tušan, 22.2.2016

  

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2020 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:30
štatistiky
RR-shop