Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Prihláška do klubu
Entryform

Prosím vyberte Vašu krajinu/ Please select your country or language of entryform
Slovensko
Česko
other countries (En language of entryform)
Vlastním psa plemena Rhodesian Ridgeback, počet (How many dogs You own):
(Vlastniť psa, prípadne vlastniť psa s PP nie je podmienkou pre členstvo)


  FAN KLUB RODÉZSKYCH RIDGEBACKOV SK (fan Klub RRSK)
  RHODESIAN RIDGEBACK FAN KLUB SLOVAKIA (RR fan klub Slovakia)

  Klub združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR).
  Je dobrovoľnou záujmovou kynologickou organizáciou.
  Viac o našom záujmovom klube, naše aktivity, idea...


Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno a zaplatí príspevok 20 €.
Pri vstupe nového člena do klubu po termíne 30.09. sa čl. poplatok zarátava už aj pre nasledujúci kalendárny rok.
Žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa, môže vlastniť psa bez PP ak bude dodržiavať stanovy klubu a nerozmnožovať psov bez preukazu o pôvode.
Členom sa nemôže stať obchodník so psami, osoba spolupracujúca s obchodníkom so psami a chovateľ psov bez preukazu o pôvode.
Členov klubu prijíma
SRK na základe on-line prihlášky (viď hore)
Členský príspevok člena je splatný do konca februára pre daný rok.Prečo byť členom klubu

 • Spolupatričnosť a možnosť stretávania sa na klubových dňoch,
 • poradenstvo v oblasti výchovy, výcviku a chovateľstva,
 • účasť na klubových súťažiach Pes/Suka/ChS roka, Šampión RRSK,
 • zvýhodnené poplatky na akciách klubu

Klubom preferované a členmi podporované hodnoty:

 • Láska k plemenu,
 • dobré medziľudské vzťahy.

Výhody poskytované partnermi klubu

V cene členského príspevku 20 € je tiež

 • Prezentácia psov a súk - foto + odkaz na web stránku,
 • prezentácia chovateľských staníc - foto + odkaz na web stránku,
 • inzercia šteniat s vynovenými funkciami vytvorenia vlastnej prezentácie vrhu s fotogalériou.
  (Novinkou inzercií je možnosť prezentácie svojho inzerátu s vlastným obrázkom na sociálnych sieťach.)

  Ďalšie novinky pre členov klubu:
 • V databáze krycí psi a chovné suky - TOP pozícia zobrazovania + odkaz na web stránku,
 • v databáze chovateľstvo - TOP pozícia zobrazovania + odkaz na web stránku,
 • v databáze šampiónov Slovenska - TOP pozícia zobrazovania + odkaz na web stránku.
  (Novinkou po kliknutí na svojho psa je možnosť jeho vlastnej prezentácie na sociálnych sieťach.)

Stanovy Fan Klubu Rodézskych Ridgebackov SK

Článok I - Základné ustanovenia

1) Názov združenia: Fan Klub Rodézskych Ridgebackov SK, oficiálna skratka: fan Klub RRSK
medzinárodný názov: Rhodesian Ridgeback fan klub Slovakia, oficiálna skratka: RR fan klub Slovakia
2) Sídlo združenia: Liesková 5, 040 01 Košice, Vyšné Opátske
3) Štatutár: Ing. Richard Tušan
4) pôsobnosť: celé územie Slovenska
5) Kynologický záujmový klub (ďalej len klub) je dobrovoľnou, neziskovou, záujmovou organizáciou združujúcou majiteľov a priaznivcov plemena Rodézsky ridgeback.
6) Logo: zobrazuje štylizovanú podobu postavy sediaceho Rodézskeho ridgebacka.

Článok II - Právna povaha, postavenie

1) Klub je právny subjekt v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorý vo svojom mene môže zaväzovať a nadobúdať práva, ale nezodpovedá za záväzky svojich členov.
2) Klub je oprávnený zastupovať svojich členov pri napĺňaní ich kynologických záujmov.
3) Klub sa nezaoberá chovateľskou činnosťou a nevzťahujú sa na neho práva a povinnosti vyplývajúce z chovu psov.

Článok III - Cieľ činnosti a poslanie

1) Združovať majiteľov a priaznivcov plemena Rodézsky ridgeback.
2) Zabezpečovať a organizovať športové, výcvikové, edukačné a socializačné podujatia, povahové testy, skúšky, súťaže, výstavy a iné športovo kynologické podujatia.
5) Organizovať a podieľať sa na organizovaní kynologických akcií v spolupráci SKJ, SPZ, UKK alebo ZŠK SR a ich členov.
3) Podporovať a rozvíjať kynológiu, vzťah detí a mládeže ku psom.
4) Vykonávať osvetu v oblasti zdravého súžitia človeka a jeho psa.
5) Poskytovať poradenské, metodické a informačné služby v oblasti kynológie a etológie.

Článok IV - Členstvo

Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí s jeho stanovami.
A) Vznik členstva
1) Členstvo v klube vzniká na základe prihlášky záujemcu a zaplatením členského príspevku.
2) Členstvo v klube môže byť občanovi odmietnuté, ak sa dopustil alebo dopúšťa spoločensky neprípustného konania.
3) V prípade odmietnutia členstva, má občan právo písomne sa odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na kontrolný orgán, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.
4) Členom klubu nemôže byt' obchodník so psami, osoba spolupracujúca s obchodníkom so psami a chovateľ psov bez preukazu o pôvode.
B) Zánik členstva
1) Vystúpením člena na základe písomného oznámenia doručeného Správnej rade klubu (ďalej len SRK).
2) Nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu a v stanovenej výške.
3) Vylúčením, t. j. zrušením členstva z disciplinárnych dôvodov. O vylúčení rozhoduje SRK. Vylúčený člen bude písomne upovedomený doporučeným listom a má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia na Konferenciu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
4) Úmrtím člena.
C) Druh členstva
Členstvo v klube môže byť riadne, čestné a hosťujúce.
1) Riadnym členom je fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenska.
2) Čestné členstvo môže byť navrhnuté SRK osobe za mimoriadne zásluhy v klube. Tento návrh musí schváliť SRK nadpolovičnou väčšinou. Čestný člen nemusí mať trvalé bydlisko na území Slovenska.
3) Hosťujúci člen je občan iného štátu.

Článok V - Práva a povinnosti člena

A) Práva
1) Podieľať sa na činnosti klubu a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom.
2) Požívať všetky výhody poskytované klubom, ak splní podmienky stanovené pre udeľovanie týchto výhod a nie je disciplinárne riešený.
3) Byť informovaný o činnosti klubu i ich orgánov.
4) Voliť a byť volený za delegáta na konferenciu, za podmienky minimálne 5 ročného členstva (okrem hosťujúceho člena a člena do 18 rokov). Každých päťdesiat riadnych členov zastupuje jeden delegát.
5) Prostredníctvom svojho delegáta hlasovať a voliť na konferencii.
6) Byť volený do orgánov klubu, za podmienky minimálne 5 ročného členstva (okrem hosťujúceho člena a člena do 18 rokov).
7) Čestný člen je delegátom na konferencii s právom hlasovať a voliť.

B) Povinnosti
1) Uhradiť členský príspevok v stanovenej výške do marca každého kalendárneho roka (okrem čestného člena).
2) Dodržiavať stanovy a prijaté zásady súvisiace s členstvom v klube.
3) Hlásiť akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube.

Článok VI - Organizačná štruktúra

A) Konferencia
1.) Je najvyšším orgánom klubu.
2.) Je zhromaždenie členov, ktoré tvoria jej delegáti.
3.) Je zvolávaná SRK a to najmenej raz za 5 rokov. SRK rozpošle delegátom pozvánky s programom rokovania najmenej 14 dní vopred.
4.) Je uznášania schopná za prítomnosti najmenej 50% delegátov. Zastupovanie splnomocnením sa povoľuje iba u členov SRK a to len rodinným príslušníkom.
5) Do pôsobnosti Konferencie patrí:
a) určovať zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,
b) schvaľovať stanovy klubu, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľovať správu SRK a kontrolného orgánu o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie,
d) voliť na ďalšie obdobie SRK a kontrolný orgán. Ak v období medzi voľbami týchto orgánov vznikne potreba doplnenia novými členmi, ich voľbu možno uskutočniť aj na SRK. Doplnenie nových členov do SRK je možné maximálne do výšky 2/3 jej členov.

B) Správna rada klubu (SRK)
1) Je výkonným orgánom klubu
2) Pozostáva z minimálne troch členov, počet členov musí byť vždy nepárny.
3) Schádza sa podľa potreby a jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
4) Za svoju činnosť sa zodpovedá Konferencii.
5) Členovia SRK si volia medzi sebou prezidenta, ktorý je štatutárom klubu.
6) Členovia SRK sú delegátmi na Konferencii.
7) Do pôsobnosti SRK patrí:
a) riadiť činnosť klubu a napĺňať cieľ činnosti a poslanie klubu,
b) rokovať a uznášať sa o všetkých záležitostiach v činnosti klubu nespadajúcich do kompetencie iného orgánu,
b) podľa potreby zvolávať voľby delegátov na konferenciu,
c) viesť a archivovať účtovnú evidenciu klubu a poskytovať k nahliadnutiu a vykonaniu kontroly kontrolnému orgánu, ako aj orgánom oprávneným zo zákona.

C) Kontrolný orgán - revízor
1) Za svoju činnosť sa zodpovedá Konferencii
2) Jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
3) Revízor nesmie byť zároveň členom SRK ani osoba žijúca v domácnosti s členom SRK
5) Revízor je delegátom na Konferencii.
7) Do pôsobnosti revízora patrí:
a) kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov klubu
b) kontrola činnosti a hospodárenia klubu,
c) riešenie sťažnosti a odvolania členov klubu

Článok VII - Zásady hospodárenia

1) Zdrojmi príjmu sú členské príspevky a iné poplatky, dary, dotácie a granty.
2) Všetky príjmy a výnosy z vlastnej činnosti klubu slúžia k potrebám a záujmom klubu.
3) Hospodárenie klubu sa vedie v súlade s platnou legislatívou

Článok VIII - Zánik klubu

1) O dobrovoľným rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje Konferencia.
2) Klub zaniká dňom právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
3) O spôsobe naloženia s majetkom klubu rozhodne SRK

Článok IX -Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR
Dátum vzniku združenia: 20.03.2015

Copyright © Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2020 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:20
štatistiky
RR-shop