Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Návrh zákona z r.2001 kt. sa upravujú podmienky držania psov  
Autor: Monika Tušanová| Streda, 24.01.2001 | Téma: Zákon (3782 čítané)
 

Návrh zákona 
predkladateľ: starosta Petržalky Vladimír Bajan

pozn: Tento Bajanov návrh zákona bol doslovným prekladom odmietnutého a neschváleného českého návrhu zákona. Na žiadosť predkladateľa p.Bajana bol 12.6.2001 stiahnutý. 11.9.2001 žiaľ v parlamente prešiel v pôvodnom znení prvým čítaním. Do druhého čítania sa však nedostal. Medzitým skupina poslancov vypracovala nový, rozumný návrh zákona, ktorý 12.2.2002 bol schválený do druhého čítania. 


NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
II. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
ZÁKON
z ............. 2001,
ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia sa zákony Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
1. Účelom tohto zákona je stanoviť podmienky chovu a držania psov a stanoviť zvláštne podmienky pre vlastníctvo a držanie psov, ktorí pre svoje biologické alebo iné vlastnosti môžu byť nebezpečnými pre človeka a iných živočíchov. 
2. Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.1) 
§ 2
Vymedzenie pojmov
Pre účely tohto zákona sa rozumie:
a. nebezpečným psom pes, ktorý na základe zvláštnych znakov, chovu, výchovy alebo výcviku k bojovým umeniam, povahou alebo schopnosťami alebo inými vlastnosťami ohrozuje človeka alebo zviera, a ktorý je uvedený v prílohe tohto zákona; nebezpečným psom je najmä pes, ktorý patrí do plemena, skupiny psov, ako i ich krížencov týchto plemien a skupín, ktorý je uvedený v prílohe tohto zákona, 
b. osobitne agresívnym psom pes, ktorý pohryzol človeka alebo zviera bez toho, aby bol k tomu vyprovokovaný alebo sám napadnutý, 
c. špeciálnym psom pes lovecký, slepecký, zdravotnícky a služobný; špeciálnym psom nemôže byť pes nebezpečný, 
d. voľným pohybom psa akákoľvek situácia mimo situácii, kedy je pes vedený na vodítku a má nasadený náhubok. 
1) Napríklad zák. č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z.z.
§ 3
Chov nebezpečného psa
1. Chov nebezpečného psa podlieha povoleniu príslušného úradu. Bez povolenia obecného úradu je chov nebezpečného psa zakázaný. 
2. Povolenie k chovu nebezpečného psa (ďalej len "povolenie") vydáva na dobu 1 roka obecný úrad v mieste, kde bude pes chovaný. 
3. Žiadateľ o povolenie je povinný v dobe medzi 4. a 6. mesiacom od narodenia psa alebo mesiac pred vypršaním povolenia alebo v lehote 30 dní po nadobudnutí psa podať túto žiadosť v mieste svojho trvalého bydliska. 
4. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na špeciálne psy. 
§ 4
Hromadný chov nebezpečných psov
1. Chov viac ako jedného nebezpečného psa podlieha povoleniu príslušného okresného úradu. Bez tohto povolenia je takýto chov zakázaný. 
2. Hromadné povolenie pre chov viac ako jedného nebezpečného psa (ďalej len "hromadné povolenie") vydáva na dobu 5 rokov úrad uvedený v odseku 1. 
3. Žiadateľ o hromadné povolenie je povinný ešte pred nadobudnutím druhého a ďalšieho psa podať túto žiadosť v mieste kde budú psy chovaní (§ 3 ods.1). 
4. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na špeciálne psy. 
§ 5
Povolenie podľa § 3 bude vydané pokiaľ žiadateľ:
a. dosiahol plnoletosti, 
b. je bezúhonný, 
c. uzatvoril poistenie za škodu spôsobenú zvieraťom podľa § 421b Občianskeho zákonníka, 
d. nebol vlastníctva psa alebo opatrovníctva psa zbavený rozhodnutím príslušného orgánu, alebo mu nebol uložený trest zákazu činnosti alebo prepadnutia veci alebo mu nebol pes zhabaný v súvislosti s chovom psov. 
§ 6
Povolenie podľa § 4 bude vydané, pokiaľ žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 5 a zároveň
a. má potrebné vedomosti a schopnosti nevyhnutné pre takýto chov a 
b. zariadenie a vybavenie použité pre takýto chov zaručujú vyhovujúce podmienky. 
Toto povolenie vydá príslušný orgán na základe posúdenia splnenia podmienok podľa § 3 odseku 1.
§ 7
1. Vychovávať a cvičiť psa k agresívnemu chovaniu je zakázané. 
2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na špeciálne psy. 
Evidencia psov
§ 8
1. Zriaďuje sa centrálna evidencia psov, ktorú spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo"). 
2. Na úrovni obcí sa zriaďuje miestna evidencia psov (ďalej len "miestna evidencia"), ktoré spravujú príslušné obce (ďalej tiež "správca miestnej evidencie"). Miestna evidencia psov je súčasťou centrálnej evidencie psov. 
3. Každý pes chovaný na území Slovenskej republiky podlieha evidencii. 
4. Každý pec má jedinečné evidenčné číslo, ktoré obdrží pri zápise do evidencie. 
5. Do evidencie sa zapisuje: 
a. dátum narodenia psa, 
b. evidenčné číslo psa, 
c. meno a adresa trvalého bydliska vlastníka psa, 
d. skutočnosť, či pes je nebezpečným psom podľa tohto zákona a pokiaľ áno, potom tiež dátum povolenia chovu a číslo poistenia podľa § 5 písm. c), 
e. skutočnosť, či a kedy pes pohrýzol človeka alebo zviera, 
f. údaj o očkovaní psa, 
g. pohlavie psa, u suky tiež dátum vrhu a počet šteniat a evidenčné číslo psa, ktorý suku kryl, 
h. plemeno psa a údaj o tom, či je čistokrvný alebo ktorých plemien je krížencom a v akom pomere. Ministerstvo pôdohospodárstva SR stanoví vykonávajúcim predpisom postup pri určovaní plemena a u kríženca pravidlá pre určenie nebezpečnosti psa na základe pomeru kríženia. 
§ 9
1. Vlastník psa je povinný podať žiadosť o zápis do evidencie do 4. mesiaca od narodenia psa v mieste svojho trvalého bydliska. 
2. Po úhyne psa je vlastník povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obci v mieste, kde je pes evidovaný. Obec potom vykoná výmaz psa z miestnej evidencie. 
3. V prípade zmeny vlastníka alebo zmeny trvalého bydliska vlastníka požiada vlastník príslušnú obec o zmenu údajov miestnej evidencii, príp. o prevedenie evidencie do nového trvalého bydliska vlastníka. 
4. Všetky zmeny v miestnej evidencii oznamuje príslušná obec mesačne správcovi evidencie. 
§ 10
1. Pri zápise do evidencie alebo zmene v evidencii podľa § 8 ods. 5 písm. c) vydá príslušná obec vlastníkovi psa Identifikačnú známku psa (ďalej len "známka"). 
2. Na známke je uvedené 
a. evidenčné číslo psa a 
b. názov obce, kde je pes do evidencie zapísaný. 
3. Známkou musí byť označený každý pes pri pohybe mimo ohradené pozemky vlastníka psa. 
4. Osobitne agresívny pes musí mať okrem známky evidenčné číslo vyznačené na koži tetovaním alebo iným zrovnateľne trvalým spôsobom. 
5. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie alebo stratu známky je vlastník psa povinný do 15 dní oznámiť orgánu, ktorý známku vydal a zároveň požiadať o vydanie novej. 
Pohyb psov
§ 11
1. Ak sa pes pohybuje v okruhu menej ako 200 metrov, ak obec neustanoví dlhšiu vzdialenosť od najbližšej budovy alebo od miest osídlenia, či už charakteru trvalého alebo prechodného (verejné táborisko, rekreačné sídla a pod.) (ďalej len "miesta osídlenia") musí mať nasadený náhubok a musí byť vedený na vodíku, pokiaľ sa nenachádza na ohradenom pozemku vlastníka psa. 
2. Ten, kto psa vedie, môže vo vzdialenosti viac ako 200 metrov od najbližšieho miesta osídlenia, umožniť psovi voľný pohyb; vlastník psa alebo osoba, ktorá psa vedie však musí zabrániť, aby pes hľadal alebo aby prenasledoval zver alebo sa k nej plazil. 
3. Nebezpečného psa môže viesť len osoba staršia ako 18 rokov, pokiaľ súčasne spĺňa podmienky podľa § 5. 
4. Jedna osoba nemôže viesť viac než dvoch nebezpečných psov zároveň. 
5. Voľný pohyb nebezpečných psov je zakázaný, nebezpečný pes vždy musí mať nasadený náhubok a musí byť vedený na vodítku. 
6. Osobitne agresívny pes, ktorý pohrýzol, musí mať vždy pri pohybe mimo ohradené pozemky vlastníka psa nasadený náhubok. 
7. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na špeciálne psy. 
§ 12
1. Obce môžu na svojom území všeobecne záväzným nariadením 
a. vymedziť miesta 
1. kde je voľný pohyb psov priamo povolený, 
2. kam je vstup so psom i voľný pohyb psa zakázaný, 
b. ustanoviť vzdialenosť podľa § 11 ods. 1, 
c. usmerňovať chov psov a ustanoviť podrobnosti čistenia verejných priestranstiev po znečistení psom, 
d. ustanoviť na miestne podmienky podrobnosti na zabezpečenie vedenia miestnej evidencie. 
2. Miesto vymedzené podľa odstavca 1 písm. a) musí byť k volnému pohybu psov vhodné (parky, sady, voľné trávnaté plochy). 
3. Miesta vymedzené podľa odstavca 1 musia byť viditeľne označené. 
4. Obce nemôžu svojím nariadením obmedziť pohyb špeciálnych psov. 
5. Týmto ustanovením nie je dotknutý § 11. 
§ 13
Znečisťovanie verejných priestranstiev
1. Pokiaľ pes znečistí verejné priestranstvo je ten, kto psa vedie, povinný tieto výkaly bezprostredne odstrániť a zaistiť, aby boli odstránené hygienicky nezávadným spôsobom. 
2. Obce umiestnia, predovšetkým na miestach kde je voľný pohyb psov priamo povolený, kontajnery, ktoré sú vhodné na odstránenie nečistôt po psoch podľa odstavca 1 a zaistia priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Tieto kontajnery budú pre tento účel zreteľne označené. Podrobnosti ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením (§ 12) 
§ 14
Priestupky
1. Priestupku na úseku chovu psov sa dopustí vlastník psa, ktorý 
a. chová nebezpečného psa bez povolení, 
b. nepodá žiadosť o povolenie podľa § 3 ods. 3, 
c. chová viac ako jedného nebezpečného psa bez príslušného povolenia, 
d. nepodá žiadosť o povolenie podľa § 4 ods. 3, 
e. poruší povinnosť podľa § 7 
f. nepožiada o zápis svojho psa do evidencie, o výmaz svojho psa z evidencie alebo zmenu v evidencii alebo prevedenie evidencie, 
g. nezaistí, aby jeho nebezpečný pes bol označený podľa § 10 ods. 4, 
h. neoznámi odcudzenie alebo stratu známky podľa § 10 ods. 5, 
i. nezaistí, aby jeho nebezpečný pes bol vedený osobou staršou ako 18 rokov a spĺňajúcou podmienky podľa § 5., 
j. nezabezpečí, aby jeho psa, ktorého vedie osoba mladšia ako pätnásť rokov, viedla na vodítku a s nasadeným náhubkom (§ 11 ods. 1). 
2. Priestupku na úseku chovu psov sa dopustí osoba, ktorá psa vedie, ak 
. pes pri pohybe mimo ohradených súkromných pozemkov nie je označený známkou, 
a. nezaistí, aby mal pes pri pohybe menej ako 200 m od miesta osídlenia nasadený náhubok a bol vedený na vodíku, 
b. nezaistí, aby pes pri voľnom pohybe vo vzdialenosti ustanovenej týmto zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením obce od miesta osídlenia nehľadal alebo neprenasledoval zver alebo sa k nej neplazil, 
c. nespĺňa podmienky podľa § 11 ods. 3, 
d. vedie viac než dvoch nebezpečných psov súčasne, 
e. nezaistí, aby nebezpečný pes vždy mal nasadený náhubok a bol vedený na vodítku, 
f. vstúpi so psom na miesto, kam je so psom vstup zakázaný, 
g. neodstráni nečistoty spôsobené psom podľa § 13 alebo nezabezpečí ich hygienické odpratanie 
3. Za porušenie povinnosti podľa odstavca 2 písm. a), b), c), h) zaplatí osoba, ktorá psa vedie, pokutu až do výšky 5 000 Sk a za opakované porušenie povinnosti podľa odstavca 2 písm. a), b), c) h) zaplatí osoba, ktorá psa vedie, pokutu až 10 000 Sk. 
4. Za porušenie povinnosti podľa odstavca 1 písm. a), g) alebo podľa odstavca 2 písm. g) zaplatí vlastník alebo osoba, ktorá psa vedie pokutu až do výšky 20 000 Sk a za opakované porušenie povinnosti podľa odstavca 1 písm. a, g) alebo odstavca 2 písm. g) zaplatí vlastník alebo osoba, ktorá psa vedie pokutu až 50 000 Sk. 
5. Za porušenie povinnosti podľa odstavca 1 písm. b) až f) alebo podľa odstavca 2 písm. d) až f) zaplatí vlastník alebo osoba, ktorá psa vedie pokutu až do výšky 50 000 Sk a za opakované porušenie povinnosti podľa odstavca 1 písm. b) až f) a h) a odstavca 2 písm. d) až f), zaplatí vlastník alebo osoba, ktorá psa vedie pokutu až do výšky 150 000 Sk. 
6. Opakovaným porušením povinnosti sa rozumie porušenie povinnosti, ktorého sa vlastník alebo osoba, ktorá psa vedie dopustil v dobe do jedného roka od predchádzajúceho porušenia povinnosti uvedenej v odstavci 1 alebo 2, za ktoré mu bola uložené pokuta. 
7. Pokuty podľa odstavca 1, písm. a) až c), e), f), h) a j) a pokuty podľa odstavca 2 sú príjmom obcí. Pokuty podľa ods. 1 písm. d), g) a i) sú príjmom štátneho rozpočtu. 
8. Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné predpisy. 
§ 15
Orgány štátnej správy na úseku chovu psov
Orgány štátnej správy na úseku chovu psov sú
a. ministerstvo, 
b. okresné úrady, 
c. obce. 
§ 16
Ministerstvo
Ministerstvo
a. riadi výkon štátnej správy na úseku chovu psov, 
b. je správcom evidencie. 
§ 17
Okresné úrady
1. Okresné úrady 
a. vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností uložených vlastníkom psov a ostatným fyzickým a právnickým osobám týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe; s obcami na tomto úseku spolupracujú, 
b. schvaľujú chov nebezpečných psov podľa § 4 ods. 1 tohto zákona. 
§ 18
Obce
Obce
a. vydávajú povolenia podľa § 3 ods. 1, 
b. spravujú miestnu evidenciu, 
c. vydávajú nariadenia podľa § 12. 
d. prejednávajú priestupky na úseku chovu psov, 
§ 19
Súčinnosť
Všetky štátne orgány, fyzické a právnické osoby, predovšetkým veterinárni lekári a orgány štátnej veterinárnej správy, sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť správcom miestnej evidencie.
§ 20
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Vlastníci, ktorých psy boli k 01. 07. 2001 staršie ako štyri mesiace, sú povinní podať návrh k zápisu do evidencie podľa § 8 do 01. 07. 2002. 
2. Ministerstvo sa splnomocňuje, aby k vykonaniu tohto zákona vydalo vyhlášku. 
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., 131/1982 Zb., 131/1982 Zb., 94/1988 Zb., 188/1988 Zb., 87/1990 Zb., 105/1990 Zb., 116/1990 Zb., 87/1991 Zb., 509/1991 Zb., 264/1992 Zb., 278/1993 Z.z., 249/1994 Z.z., 153/1997 Z.z., 211/1997 Z.z., 252/1999 Z.z. a 218/2000 Z.z.
sa mení a znie takto:
Za § 421a sa vkladá nový § 421b, ktorý znie:
§ 421b
Každý zodpovedá za škodu, ktorá je spôsobená zvieraťom v jeho vlastníctve alebo v jeho držaní, i keď by takáto škoda bola spôsobená neovládateľnosťou takéhoto zvieraťa alebo zvláštnymi vlastnosťami, ktoré majú pôvod v povahe zvieraťa. Tejto zodpovednosti sa zbaví ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcu pôvod v neovládateľnosti takéhoto zvieraťa alebo v zvláštnych vlastnostiach, ktoré majú svoj pôvod v povahe zvieraťa."
Čl. III
Zákon č. 140/1961 Zb., Trestný zákon, v znení zákona č. 120/1962 Zb., 53/1963 Zb., 184/1964 Zb., 56/1965 Zb., 81/1966 Zb., 148/1969 Zb., 45/1973 Zb., 43/1980 Zb., 10/1989 Zb., 159/1989 Zb., 159/1989 Zb., 47/1990 Zb., 84/1990 Zb., 175/1990 Zb., 457/1990 Zb., 545/1990 Zb., 490/1991 Zb., 557/1991 Zb., Nálezu Ústavného súdu ČSFR zo 4. 9. 1992, 177/1993 Z.z., 248/1994 Z.z., 102/1995 Z.z., 233/1995 Z.z., 100/1996 Z.z., 13/1998 Z.z., 129/1998 Z.z., 10/1999 Z.z., 183/1999 Z.z. a 399/2000 Z.z.
sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 219 odsek 2 sa pripája nové písmeno i), ktoré znie:
"za použitia ním ovládaného zvieraťa." 
2. V § 219 sa pripája nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Pri ukladaní trestu podľa ods. 2 písm. i) súd súčastne uloží trest prepadnutia veci a zákazu činnosti." 
3. V § 221 ods. 2 sa pripája nové písmeno c), ktoré znie:
"c) ak spácha taký čin za použitia zvieraťa." 
4. V § 221 ods. 1 sa pripája nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Pri ukladaní trestu podľa ods. 2 písm. c) súd súčastne uloží trest prepadnutia veci a zákaz činnosti." 
5. V § 222 odsek 2 sa pripája nové písmeno c), ktoré znie:
"ak spácha taký čin za použitia ním ovládaného zvieraťa." 
6. V § 222 sa pripája nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Pri ukladaní trestu podľa ods. 2 písm. c) súd súčastne uloží trest prepadnutia veci a zákaz činnosti." 
7. Doterajší text § 223 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
" (2) Rovnako sa potresce, kto z nedbanlivosti ublíži inému na zdraví tak, že ním ovládané zviera iného zraní." 
8. V § 224 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Rovnako sa potresce, kto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví tak, že ním ovládané zviera iného zraní.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4. 
9. V § 222 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Kto činom uvedeným v odseku 2 spôsobí inému smrť, potresce sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov, zákazom činnosti a prepadnutím veci." 
Čl. IV
Zákon č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch, v znení zákona č. 123/1996 Z. z., 224/1996 Z. z., 70/1997 Z. z., 1/1998 Z. z., 232/1999 Z. z., 3/2000 Z. z., 142/2000 Z. z., 211/2000 Z. z. a 468/2000 Z. z. sa mení a znie takto:
Do prílohy zákona, časti IV. Sa doplňuje nová položka 53a, ktorá znie:
" Položka 53a
a. Zápis do evidencie psov 100,- Sk 
b. Zmena údajov v evidencii psov 50,- Sk 
c. Vydanie povolenia na chov nebezpečného psa 2000,- Sk 
d. Vydanie hromadného povolenia na chov nebezpečných psov 50.000,- Sk 
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.
Príloha
Za nebezpečného psa sa považuje jedinec, ktorý je krížený alebo čistokrvný príslušník plemena:
1. Americký stafordšírsky teriér 
2. Argentínska doga 
3. Brazílska fila 
4. Bulteriér 
5. Doberman 
6. Rhodézsky ridgeback 
7. Rotvajler 
8. Stafordšírsky bulteriér 
Za nebezpečného psa sa považuje i jedinec, ktorý je krížený alebo čistokrvný príslušník skupiny psov, ktorá je všeobecne známa ako pitbulteriér.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je alarmujúci nárast útokov psov spôsobujúcich vážne zranenia, obzvlášť ľudí, zvyšujúca sa obľuba chovu nebezpečných psov a absencia právnej úpravy, ktorá by podmienky chovu psov regulovala.
Veľa občanov má už osobnú skúsenosť s napadnutia psom. Poznatky z praxe sú alarmujúce a hovoria o tom, že príčin je viacero. Predovšetkým, je to vždy vlastník, ktorý za svojho psa zodpovedá a rozhoduje spôsobom výchovy a starostlivosti o jeho chovanie. Tento zákon je teda zákonom, ktorý má za cieľ viesť majiteľa k zodpovednosti.
Zákon vymedzuje osobitné podmienky pre chov tých plemien psov, ktorí pre svoje prirodzené vlastnosti a veľkosť kladú väčšie nároky na vlastníka. Ukazuje sa, že nie každý je schopný starať sa o psa náročnejšieho plemena tak, aby nebol nebezpečný pre svoje okolie. Tieto plemená majú vrodenú agresivitu a útočnosť, sú priamo súčasťou génovej výbavy a ich vlastnosti boli v procese šľachtenia zvlášť podporované. Tým sa tiež najviac odlišujú od psov ostatných. Následky nimi spôsobeného zranenia môžu byť veľmi vážne.
Návrh zákona reaguje na množiace sa útoky psov na zvieratá a na ľudí, teda na dlhodobý trend, ktorý, podľa nášho názoru, je nutné riešiť. Tieto útoky sú spôsobené nielen psami, ktoré tento zákon zahŕňa medzi "nebezpečné", "osobitne agresívne", ale aj psy ostatných plemien a ich krížencov. Preto je obsahom návrhu tiež sprísnenie podmienok chovu psov všeobecne a zavedenie centrálnej evidencie. Tá bude podkladom predovšetkým pre lekárov, ktorí budú môcť veľmi rýchlo zistiť, či pes, ktorý zranil človeka, bol očkovaný proti besnote, bude evidované opakované napadnutie psom a pod.
Navrhovatelia si uvedomujú, že názov "nebezpečné psy" môžu vzbudiť vo verejnosti obavy, že psy takto označených plemien budú vždy považované za nebezpečné aj keď budú dobre vycvičené a bude im venovaná patričná opatera. Ako základný princíp je nutné prijať skutočnosť, že neexistujú prostriedky, ako vymedziť pojem "nebezpečný pes" úplne presne. V prvom rade musia byť vymedzené nebezpečné plemená ako také, ale nie je možné zabudnúť ani na krížencov takýchto plemien. Tento termín je používaný v obdobnej zahraničnej legislatíve a predkladateľom sa nepodarilo nahradiť ho termínom výstižnejším.
Ďalej navrhujeme zaradiť kategóriu "osobitne agresívnych psov". To sú psy, ktoré už niekoho napadli, spôsobili mu zranenie a ich voľný pohyb prináša zvýšené riziko pre okolie. Takto je definovaná táto kategória aj v legislatíve nemeckej a rakúskej.
Chov psov a ich pohyb na verejných priestranstvách nie je doteraz právnymi normami u nás de facto regulovaný. Právna úprava je roztrieštená v mnohých navzájom nesúvisiacich normách. Časť z nich tvoria všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktorými upravujú predovšetkým výšku poplatkov za psov. Vo vzťahu k chovu psov sa pre nás tak prakticky najvýznamnejšou normou stala Európska dohoda o ochrane zvierat v záujmovom chove.
Otázka chovu psov a obzvlášť kategória nebezpečných psov je veľmi zložitá. Aj v krajinách, ktoré sa rozhodli legislatívou chov psov, predovšetkým nebezpečných, regulovať, majú s terminológiou a aplikáciou zákonov ťažkosti. Ale aj tak vzhľadom k závažnosti problematiky od platných zákonov neustupujú, ale snažia sa, aby v praxi boli uplatňované. Tento návrh zákona, v súlade s trendom v krajinách Európskej únie, zásadne sprísňuje právny režim chovu nebezpečných psov, ale nejde až na hranicu, ktorú vytýčilo Francúzsko, kde je zakázaný dovoz a nariadená sterilizácia nebezpečných psov. Navrhovateľ sa naopak inšpiroval liberálnejšími úpravami v Nemecku, Británii, Írsku a Rakúsku, ktoré chov nebezpečných psov regulujú, ale nemajú za cieľ nebezpečných psov likvidovať. Zákon zavádza aj pojem tzv. špeciálnych psov, ktorými sú lovecké, služobné, psy pre nevidomých a pod.
Zákon je súlade s právom ES.
Zákon si vyžiada náklady vo výške zhruba 10 mil. Sk na zavedenie centrálnej evidencie.
Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Návrh zákona upravuje niektoré aspekty chovu psov, ktoré sa týkajú držania a evidencie psov a chovu tzv. nebezpečných psov a osobitne agresívnych psov.
K § 2
Návrh zákona vymedzuje pre vlastnú potrebu niektoré pojmy.
Vymedzuje pojem nebezpečného psa ako psa, u ktorého je možné predpokladať agresivitu. Splnomocňuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR, aby vyhláškou ustanovilo, ktoré rasy psov, skupiny psov, ako aj krížencov týchto rás a skupín spadajú do tejto kategórie.
Od režimu pre nebezpečného psa je potrebné odlíšiť režim pre osobitne agresívnych psov.
Pre účely výnimky z režimu tohto zákona vymedzuje i pojem špeciálneho psa. Jedná sa o psa, ktorý je používaný k určitej špecifickej činnosti alebo povolaniu.
Kvôli prehľadnosti je tu i zákonná definícia voľného pohybu psov.
K § 3 až 6
Za účelom zamedzenia nekontrolovaného chovu nebezpečných psov, určuje návrh zákona povoľovanie ich chovu.
Pre záujmový (domáci) chov nebezpečného psa musí byť zistené, či má chovateľ pre chov nebezpečného psa predpoklady.
Návrh ustanovení pri chove viacerých nebezpečných psov má za cieľ zahrnúť napr. chov za účelom zisku. Preto sú na mieste aj prísnejšie podmienky, ktoré vychádzajú z povinnosti chovateľa vyplývajúce z Európskej dohody o ochrane zvierat v záujmovom chove. Toto ustanovenie je zamerané skôr na drobných domácich chovateľov než na zárobkové chovateľské stanice. Tieto musia splniť omnoho prísnejšie podmienky ustanovené inými predpismi. Je potrebné poznamenať, že návrh nezakotvuje, na rozdiel od obyčajného povolenia, právny nárok na vydanie hromadného povolenia; to môže byť vydané na základe individuálneho uváženia príslušného orgánu.
Návrh zákona od týchto povinností oslobodzuje tzv. špeciálnych psov, ktorí podliehajú režimu iných predpisov.
K § 7
Týmto ustanovením sa všeobecne zakazuje vlastníkom psov, aby svojich psov nechali cvičiť alebo ich zámerne vychovávali k agresívnemu chovaniu k ľuďom alebo zvieratám. Z tohto ustanovenia musí byť vyňaté špeciálne psy, predovšetkým vzhľadom k účelu ich chovu (napr. služobný pes ako donucovací prostriedok, poľovnícky pes na lov zveri).
K § 8 a 9
Návrh zákona unifikuje a centralizuje evidenciu psov a systém ich označovania pre účely ich jednoduchej identifikácie na území celej SR. Zriaďuje centrálnu evidenciu psov, do ktorej sú zapisované údaje, potrebné pre identifikáciu príslušného psa (či bol pes očkovaný, či je splnená poplatková povinnosť a či je pes bezpečný alebo hryzie) a určenie jeho majiteľa.
Centrálna evidencia slúži len ako súbor obecných evidencií, ktorú na miestnej úrovni zaisťuje obec. Príslušná obec je vždy tá, kde má vlastník psa trvalé bydlisko.
K § 10
Návrh zákona rovnako unifikuje úpravu identifikačných známok psa. Umožní pružné zisťovanie psej identity a obce, kde je pes evidovaný. Rýchle zistenie údajov o psovi môže uľahčiť niektoré situácie, napr. keď pes niekoho pohryzie.
Identifikáciu nebezpečných psov, ak aj stratia svoju známku alebo na známke bude urobený neoprávnený zásah, uľahčí povinnosť označiť nebezpečného psa napr. tetovaním, ako je tomu v súčasnosti nepovinne u niektorých plemien.
Na známke je vyznačené jedinečné evidenčné číslo psa a preto nie je možný jej prevod na iného psa.
K § 11 a 12
Novým spôsobom sa upravuje pohyb psov. Všeobecne bude aplikovaná povinnosť majiteľov psov zamedziť svojim psom voľný pohyb v osídlených miestach.
Naopak, obce získavajú právomoc na svojom území vymedziť miesta, kde voľný pohyb psov bude povolený, kam bude vstup všetkým psom zakázaný (detské ihriská, pieskoviská), pričom miesta pre voľný pohyb psov budú musieť byť k tomuto účelu prispôsobené.
K § 13
Návrh zákona stanoví všeobecnú povinnosť toho, kto psa vedie, odstrániť nečistoty, ktoré pes zanechal na verejnom priestranstve. Táto povinnosť je upravená na miestnej úrovni, nemá však dostatočnú oporu v súčasnej právnej úprave a jej vymáhateľnosť je problematická. Ten, kto psa vedie, má okrem povinnosti nečistoty odstrániť, aj povinnosť, aby s nimi bolo naložené hygienickým spôsobom.
K § 14
Úprava priestupkov na úseku chovu psov vychádza z platných právnych predpisov a ich systematiky. Priestupky sú rozdelené podľa ich závažnosti a na základe tohto rozdelenia je stanovená aj najvyššia pokuta.
Priestupky sú naviac rozdelené do dvoch skupín (ods. 1 a ods. 2) podľa toho, ktorý subjekt má deliktný vzťah k ich spáchaniu. Pre účel zákona a priestupkového konania je takto rozlíšený vlastník psa a osoba, ktorá psa vedie.
K § 15 až 18
Orgány štátnej správy na úseku chovu psov majú špecifické úlohy, ale oproti súčasnému stavu sa zásadne menia len tri oblasti:
· centrálna evidencia na celoštátnej a obecnej úrovni, povoľovanie chovu niektorých druhov psov, 
· podmienky chovu psov - pohyb, znečisťovanie verejných priestranstiev, 
· právomoc obcí vydávať nariadenia v súvislosti s chovom psov. 
K § 19
Zákonom je stanovená povinnosť súčinnosti pre všetky fyzické a právnické osoby a štátne orgány za účelom vedenia miestnej evidencie psov. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby pre povinné osoby bolo ťažšie zákon obchádzať uvádzaním rôznych údajov pri kontaktoch s veterinárnym lekárom, kynologickými organizáciami, veterinárnou správou atď.
K § 20
Prechodné ustanovenia majú za cieľ umožniť zvládnutie zavedenia centrálnej evidencie psov a prechod na nový systém štátnej správy na úseku chovu psov, taktiež s ohľadom na vlastníkov psov.
Čl. II
Obsahom Čl. II navrhovaného zákona je novela Občianskeho zákonníka, ktorý obsahuje ustanovenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú zvieraťom. Zodpovednosť je konštruovaná ako objektívna s možnosťou liberalizácie len v tom prípade, že škoda bola spôsobená neovládateľnosťou zvieraťa, bez ohľadu na vplyv zvláštnych vlastností zvieraťa alebo jeho povahy.
Čl. III
Obsahom Čl. III navrhovaného zákona je novela Trestného zákona, ktorá zavádza kvalifikované skutkové podstaty pre trestné činy vraždy a ublíženia na zdraví.
Čl. IV
Pre potreby navrhovaného zákona je potrebné tiež novelizovať zákon o správnych poplatkoch, a to doplnením nových poplatkov, ktoré vyplývajú z navrhovaného zákona.
Čl. V
Účinnosť zákona je stanovená s ohľadom na to, aby bol poskytnutý dostatok času štátnym orgánom a obciam na zavedenie evidencie psov a prípravu na uplatňovanie tohto zákona.
K prílohe
Príloha určuje podľa § 2 písm. a) plemená psov, ktoré sú považované za nebezpečné. Jedinec, ktorý je krížencom, alebo príslušníkom jedného z týchto plemien je nebezpečným psom podľa tohto zákona a na jeho chov sa vzťahujú osobitné podmienky.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:71
štatistiky
RR-shop