Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Pes, predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov  
Autor: RRSK| Utorok, 25.08.2015 | Téma: Zákon (2549 čítané)
 

Pes ako predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
- Právny rozbor -

Úvod

Tento rozbor je vypracovaný k povahe psa ako veci, ktorá je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovení § 143 a nasl. Občianskeho zákonníka vo vzťahu k vnútorným predpisom chovateľských klubov a ďalších právnických osôb.

I.

V zmysle ustanovení § 118 Občianskeho zákonníka sú predmetom občianskoprávnych vzťahov veci a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. V zmysle ustanovení § 119 sú veci hnuteľné alebo nehnuteľné. Občiansky zákonník pri vymedzení vecí hnuteľných vychádza z vymedzenia nehnuteľností, pričom ostatné veci, ktoré nemožno klasifikovať ako nehnuteľné považuje za veci hnuteľné. Nehnuteľnosťami sú v prvom rade pozemky a všetky veci, ktoré tvoria ich súčasť, ako napríklad nerastné suroviny, porasty a stavby s nimi spojené. Všetko čo je pevne spojené so zemou sa považuje za nehnuteľnosť do tej doby, pokiaľ je prítomné prirodzené alebo umelé spojenie so zemou. Ak dôjde k pretrhnutiu tohto spojenia vec sa stáva hnuteľnou. Možno povedať, že veci, ktoré možno bez porušenia ich podstaty prenášať z jedného miesta na druhé sú hnuteľné.

Čo sa týka právnej povahy zvieraťa, úprava Občianskeho zákonníka nepozná vymedzenie zvieraťa ako osobitnej kategórie predmetu právneho vzťahu, prípadne osobitnej kategórie veci. Príkladom takéhoto vymedzenia v zahraničí sú napr. ustanovenia § 494 Nového Občanského zákonníku platného v Českej republike:
„Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“
Porovnateľné ustanovenie právny poriadok Slovenskej republiky neobsahuje. Na základe uvedeného je preto potrebné psa ako zviera považovať pre účely právnych vzťahov, ktoré sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka za hnuteľnú vec.

II.

V zmysle § 123 OZ je vlastník v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním.

Vlastníctvo možno nadobudnúť kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou, prípadne dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu alebo aj na základe iných skutočností. Ak sa hnuteľná vec prevádza na základe zmluvy, nadobúda sa vlastnícke právo prevzatím veci (princíp tradície).

Zviera, a teda ani pes, nie je v ustanoveniach Občianskeho zákonníka osobitne vymedzenou vecou. Môže byť teda predmetom nadobúdania a scudzovania ako ktorákoľvek hnuteľná vec. V zmysle ustanovení § 136 OZ môže byť vec v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov. Z ustanovení Občianskeho zákonníka vyplýva, že spoluvlastníctvo môže byť podielové alebo bezpodielové. Bezpodielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť len medzi manželmi. Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa nachádza v druhej hlave druhej časti Občianskeho zákonníka v § 143 – 151 OZ.

III.

V zmysle ustanovení § 143 Občianskeho zákonníka je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (ďalej v texte len „BSM“) všetko čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Zákon vylučuje z BSM veci, ktoré nadobudol niektorý z manželov dedičstvom alebo darom. Z BSM sú tiež vylúčené veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe, alebo výkonu podnikania len jedného z manželov. Z BSM sú tiež vylúčené veci vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Vzhľadom na povahu veci – zvieraťa možno z ďalšej úvahy posledne uvedenú kategóriu vecí vylúčiť.

V zmysle ustanovení § 144 Občianskeho zákonníka užívajú manželia veci v BSM spoločne a rovnako spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. Pri posúdení toho, ktoré veci, resp. záležitosti je potrebné považovať za bežné a ktoré za „tie ostatné“ treba vychádzať z okolností konkrétneho prípadu. Z rozhodovacej činnosti súdov však vyplýva, že za bežné veci sa nepovažujú predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dispozícia s členským podielom v bytovom družstve, plnenie tretej osobe bez právneho dôvodu ako aj poskytnutie daru nie nepatrnej hodnoty, uzavretie zmluvy o vecnom bremene k nehnuteľnosti, ktorá je v BSM alebo aj nákup automobilu väčšej hodnoty. Vo všeobecnosti možno povedať, že pokiaľ predmetom právneho úkonu nie je dispozícia z vecou, prípadne jej zaťaženie vecným právom k cudzej veci, možno hovoriť o bežnej veci, resp. záležitosti.

IV.

Občiansky zákonník celkom jednoznačne ustanovuje jednak spoločné oprávnenie manželov, ale aj spoločné povinnosti manželov voči veciam patriacim do BSM, pričom bežné veci je oprávnený obstarať ktorýkoľvek z manželov (§ 145 OZ). Splnomocnenie na obstarávanie bežných záležitostí vyplýva priamo za zákona. Zápis majiteľa resp. vlastníka v príslušnej rubrike preukazu o pôvode psa v tomto prípade nemá hmotnoprávne účinky smerom k existencii bezpodielového spoluvlastníctva manželov, resp. oprávnenia na výkon vlastníckych práv vyplývajúcich zo skutočnosti, že manželia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi zvieraťa.
Analogicky možno k tejto situácií poukázať na vlastníctvo a používanie motorových vozidiel. Zákon č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách zakotvuje povinnosť evidencie motorových vozidiel. Ak sa predáva osobný automobil, právnym dôvodom (titulom) na nadobudnutie vlastníckeho práva (titul) k nemu kúpna zmluva, ktorá ale sama osebe auto neprevádza. Kupujúci sa stáva vlastníkom automobilu a subjektom oprávnení vlastníka vtedy, ak mu bol automobil odovzdaný a on ho prevzal. Evidenčné úkony na príslušnom dopravnom inšpektoráte nemajú vo vzťahu k prevodu vlastníckeho práva k automobilu žiadny právny význam.
Samotná evidencia teda nemá hmotnoprávne účinky vo vzťahu k nadobudnutiu vlastníckeho práva k motorovému vozidlu a tiež nemá vplyv na to či je predmetné motorové vozidlo v BSM vzhľadom na to, že existencia BSM spravidla závisí od vzniku a trvania manželstva. Je preto zrejmé, že aj keď je v evidencii vozidiel zapísaný len jeden z manželov ako vlastník vozidla, motorové vozidlo ako také patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a na základe tejto skutočnosti majú voči nemu oprávnenia a povinnosti bezpodieloví spoluvlastníci spoločne
.

Obdobne je potrebné rozumieť aj zápisu vlastníka v preukaze o pôvode psa. Je zrejmé, že tento zápis nemá hmotnoprávne účinky a akákoľvek zmena v osobe zápisu vlastníka v preukaze o pôvode psa, ktorá bude spočívať v zámene jedného z manželov za druhého nebude mať hmotnoprávne účinky vo vzťahu k zmene v osobe vlastníkov ani v ich oprávneniach a povinnostiach vo vzťahu k zvieraťu, ktoré patrí do BSM.
Sme navyše toho názoru, že zákonné oprávnenie manželov obstarávať bežné záležitosti vo vzťahu k veci, ktorá patrí do BSM má dôležité praktické dôsledky, predovšetkým v prípadoch ak vznikne potreba k obstaraniu záležitosti v neprítomnosti jedného z manželov a znemožnenie výkonu oprávnenia podľa § 145 Občianskeho zákonníka by mohlo viesť k vzniku škody.

V zmysle Chovateľského a zápisného poriadku Slovenskej kynologickej jednoty sa za vlastníka psa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa. Na základe uvedeného tvrdíme, že preukaz o pôvode psa slúži predovšetkým na evidenciu vlastníctva a na preukazovanie vlastníctva, ale nemožno ho považovať za titul nadobudnutia a zápis v tomto preukaze nemožno považovať za spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k veci - zvieraťu.

Ako bolo vyššie uvedené, pes, resp. vo všeobecnosti zviera je vecou hnuteľnou a pri nadobúdaní vlastníckeho práva sa neuplatní princíp zápisu (intabulácie) ako je tomu v prípade nehnuteľností (kedy sa vlastnícke právo zapisuje katastra nehnuteľností) ale princíp odovzdania (tradície). Vlastníctvo zvieraťa sa teda nadobúda jeho odovzdaním kupujúcemu. Ak dochádza k nadobudnutie zvieraťa jedným z manželov počas trvania manželstva nadobúda sa toto zviera do majetku, ktorý patrí do BSM (ibaže by išlo o nadobudnutie takým spôsobom, že zviera sa súčasťou BSM nestane).

V zmysle ustanovení Chovateľského a zápisného poriadku Slovenského poľovníckeho zväzu je preukaz o pôvode psa verejnou listinou obsahujúcou meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy. Pre každého psa sa vystavuje len jeden preukaz o pôvode, ktorý v prípade zmeny majiteľa psa musí predchádzajúci majiteľ odovzdať novému nadobúdateľovi psa so zapísaním zmeny vlastníka a podpisom predchádzajúceho majiteľa. Uvedené podľa nášho názoru jednoznačne potvrdzuje predovšetkým evidenčný charakter preukazu o pôvode psa čo vyplýva najmä zo samotného poradia úkonov, kedy najprv dochádza k zmene majiteľa (teda prevodu vlastníckeho práva) a až následne odovzdaniu preukazu novému vlastníkovi spolu s vyznačením zmeny.


20. august 2015

JUDr. Imrich Torma, LL.M.,
GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I
http://www.graban.sk/sk

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:53
štatistiky
RR-shop