Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Povahové testy pre plemeno RR - Socializačný test  
Autor: RRSK| Štvrtok, 30.04.2015 | Téma: Povaha (2470 čítané)
 

Socializačný test pre plemeno Rhodesian Ridgeback
spracované komisiou pre testovanie pováh
v spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach
garant: klub RRSK, © všetky práva vyhradené

Cieľ testu:
V testoch je pes vystavený bežným životným situáciám, pričom sa sledujú jeho základné povahové črty, sociálne správanie a úroveň socializácie.
Cieľom testu je bližšie spoznať správanie sa a povahu svojho psa, prípadne odhaliť jeho doteraz skryté povahové črty a poznať naň nezávislý pohľad a názor.

Všeobecné ustanovenia
1. Testu sa môžu zúčastniť jedince s preukazom o pôvode po dosiahnutí veku min. 12 mesiacov. Pri vysokom počte prihlásených jedincov, prednostné právo účasti na teste majú členovia klubu RRSK.
2. Psa počas testu môže viesť len psovod, ktorý pozná propozície a všeobecné ustanovenia tohto poriadku a ktorý je schopný psa zvládnuť aj za mimoriadnych okolností, pričom je zakázané používať a mať pri sebe pomôcky, ktoré ovplyvňujú výkon psa (škrtiaci obojok, hračky, pamlsky). Počas testu je možné meniť psovoda len so súhlasom rozhodcu.
3. Usporiadateľ ma právo vymedziť priestor pre divákov, resp. ich vylúčiť z akcie, pokiaľ bránia, alebo inak ovplyvňujú výkon psovodov a psov.
4. Z testov sú diskvalifikované agresívne a bojazlivé psy, psy ktoré v priebehu testovania opustia psovoda a neprídu späť ani po treťom zavolaní. Rozhodca je ďalej povinný diskvalifikovať psa aj psovoda z testov ak zistí nešportové správanie sa psovoda, držanie motivačných predmetov alebo krmiva, porušenie predpisov, porušenie nariadení o ochrane zvierat alebo priestupky voči dobrým mravom.
5. Priebeh testovania sleduje a hodnotí trojčlenná komisia, ktorej predsedá rozhodca.
6. Rozhodca je oprávnený pri pochybnostiach v príčinách správania sa psa jednotlivé testy opakovať, prípadne zmeniť a je na jeho zvážení, či sa so psami vykonajú naraz alebo postupne s každým psom zvlášť.
7. Jednotlivé testy sa nebodujú. Komisia hodnotí správanie psa a rozhodca udeľuje známku “splnil“ alebo “nesplnil“. Pre celkové obstátie povahového testu je nutné získať v každom jednotlivom teste známku “splnil“ a celkovú známku “obstál“, pričom je rozhodujúci celkový dojem správania sa psa počas celej doby testovania.
8. Právoplatnosť dekrétu potvrdzuje klub RRSK pečiatkou a podpismi jeho prezidenta a rozhodcu. Je doživotný pre konkrétneho psa.

Čerpané zo "Skúška doprovodného psa s testom správania BH-SKUKK"
Ostatné tu nespomenuté ustanovenia upravujú jej všeobecné ustanovenia skúšobných poriadkov


Priebeh testovania
1. Kontakt s cudzou osobou
V úvode testu je potrebné podrobiť každého prihláseného psa identifikácii (odčítanie čipu, príp. tetovacieho čísla) pričom sa sleduje sociálne správanie a úroveň socializácie psa.
Pozoruje sa ako ochotne pes privíta neznámu osobu, ako reaguje, keď testujúci podá jeho pánovi ruku, do akej miery umožní tejto neznámej osobe, aby s ním manipulovala, a ako ochotne nasleduje túto neznámu osobu na krátku vzdialenosť od pána.
Pes môže byť pokojný, odmeraný, sebaistý, priateľský, ale aj nedôverčivý a pozorný, avšak vždy bez známok agresivity alebo plachosti. Musí umožniť kontakt a manipuláciu cudzej osobe.

2. Stretnutie s bežcom a kontakt so skupinou osôb s otvorením dáždnika
Psovod vedie svojho psa voľne na cca 1 m dlhej vôdzke priamo oproti skupine (4-6) osôb, pričom ho nesmie nijako slovne ani inak vôdzkou usmerňovať, či ovplyvňovať jeho správanie.
Na tejto trase k skupine bude pred psom križovať cestu bežec. Pes môže prejaviť záujem o bežca, ale nesmie sa chovať agresívne. Psovod a pes idú ďalej oproti skupine osôb a pri priblížení sa psa k skupine na cca 1-2m, jeden z jej členov otvorí pred psom dáždnik a niekoľko krát s ním zatrepe, akoby z neho vyklepával vodu.
Na dáždnik môže pes zareagovať s prekvapením, môže prejaviť nedôverčivosť, môže prejaviť zvedavosť a záujem o preskúmanie. Pes má ochotne nasledovať psovoda, nesmie sa chovať bojazlivo, ani agresívne. Po prechode psa skupinou sa psovod otočí, prehovorí a pozdraví sa podaním ruky s jednou z osôb. Počas krátkeho rozhovoru (cca 10 sekúnd) môže pes prejaviť záujem o osobu, ale sa nesmie chovať agresívne ani placho.

3. Stretnutie a míňanie sa s cudzím psom rovnakého pohlavia na vôdzke.
Psovod vedie psa po vytýčenej trase a zozadu ich predbieha vo vzdialenosti cca 2m figurant so psom. Keď sa vzdialia na cca 10m, figurant so psom sa obráti, prichádza oproti a následne míňa testovaného psa vo vzdialenosti cca 2-4m. Figurant musí použiť psa ktorý nevydáva útočné signály. Psovod môže počas míňania sa psov používať povely a bežné výcvikové metódy pre usmernenie psa. Môže dať psa sadnúť, ľahnúť a pod. Testovaný pes môže preukázať známky zvedavosti, záujmu o kontakt, napnutie vôdzky. Nesmie sa chovať agresívne a útočne voči druhému psovi.

4. Stretnutie s autom
Na pokyn rozhodcu prechádza psovod so psom na krátkej vôdzke okolo viacerých áut. Pritom jedno z nich je naštartované. Pri inom aute sa otvoria a zatvoria dvere. Následne zozadu prechádza auto a zastaví vedľa psovoda so psom, vodič stiahne okienko a psovoda
prosí o informáciu. Pes sa má správať pokojne, môže reagovať na všetky sprievodné zvuky, auta aj vodiča, ale vždy bez známok agresivity alebo bojazlivosti.

5. Krátkodobé odloženie psa s reakciou na okoloidúceho psa a príchod osoby
Psovod uviaže psa vôdzkou k pevnému miestu a bez akéhokoľvek povelu odchádza do úkrytu, tak, aby nemal kontakt so psom. Pes môže stáť, sedieť i ležať. Následne prechádza okolo psa skupinka osôb so psom (ktorý nevydáva útočné signály) vo vzdialenosti cca 10m.
Pes sa má počas neprítomnosti psovoda chovať pokojne. Na okoloidúceho psa môže reagovať, avšak bez útočných signálov.
Po prejdení skupiny sa jedna osoba (bez psa) otočí a blíži sa smerom k uviazanému psovi a snaží sa nadviazať krátky priateľský kontakt. Pes môže byť opatrný, odmeraný, nedôverčivý, neutrálny, priateľský. Môže naznačiť figurantovi, že si nepraje kontakt. Nesmie však javiť známky agresivity, útočnosti ani plachosti.


spracovala: Monika Tušanová, máj 2015

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:78
štatistiky
RR-shop