Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Ridge a genetika  
Autor: Monika Tušanová| Nedeľa, 09.05.1999 | Téma: Chovateľstvo a genetika (6127 čítané)
 

Nie vždy sa ridge vytvorí ideálne. Súvisí to s dedičným podmienením tohoto znaku. Chov rodézskeho ridgebacka nie je preto s ohľadom na ridge jednoduchý. Ridge - dedičstvo po psoch Hotentotov - sa udržal po mnoho a mnoho generácií kríženia psov rôznych rás. Na prvý pohľad by sa preto zdalo, že ridge je natoľko dominantný znak, že nemôže spôsobovať problém pri chove. Ale predsa. Rodičia, ktorí hoc majú ideálne vytvorený ridge, neplodia vždy šteňatá s dokonalým ridge, ale tiež šteňatá s nežiaducim ridge, ba dokonca aj šteňatá bez ridge. Z toho vyplýva, že ridgeback (pre gén = ridge), môže byť dedične čistý – homozygot = RR alebo miešaný -heterozygot = Rr. Ak ridge chýba, je pes zjavne recesívny homozygot = rr. Tieto šteňatá bez ridge, ale aj šteňatá s chybným ridge je bezpodmienečne nutné z ďalšieho chovu vylúčiť. Treba si však uvedomiť, že naopak, nie každý pes s ridge na chrbte musí byť zákonite ridgeback! Môže ísť o miešanca s inou rasou. (pozri predposledné dve tabuľky - možnosti kríženia)

RR
pes s ridge
nositeľ
ridžovosti
dedične čistý
homozygot
Rr
pes s ridge
nositeľ
bezridžovosti
miešaný
heterozygot
rr
pes bez ridge
nositeľ
bezridžovosti
recesívny
homozygot


Nasledujúce tabuľky sú čisto štatistické, je preto nutné si pri vyhodnocovaní vrhov uvedomiť, že pokiaľ ide o málopočetný vrh, niektoré šteniatka z tejto štatistickej pravdepodobnosti sa proste vôbec nemuseli narodiť, zanikli a vstrebali sa počas embryonálneho vývoja, čo posúva poznanie o krok späť. Až po vyhodnotení viacerých vrhov môžeme predpokladať, že sme objavili vo svojom psovi (suke) RR -vzácneho nositeľa ridžovosti. To však ešte stále neznamená, že nemôže mať potomstvo bez ridge. (výskumy dokazujú, ze ridge, aj keď je geneticky založený, nemusí sa u každého jedinca prejaviť)

Od roku 2014 sa dá vloha pre ridge aj geneticky testovať
(viac nižšie v článku)


Ideálna kombinácia je keď obaja rodičia sú RR -nositeľmi ridžovosti. Potomstvo z takéhoto spojenia bude naďalej dávať iba ridgové šteňatá. Jedinci s RR sú prínosom do chovu vzhľadom na ridge.
RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR


Jeden z rodičov je nositeľom Rr (bezridžovosti), je však krytý psom RR. Z takého spojenia sa rodia šteňatá vždy s ridge, ale 50% potomstva bude nositeľom génu Rr-bezridžovosti
RR Rr RR RR RR RR Rr Rr Rr Rr


Obaja rodičia síce majú ridge, sú však nositeľmi Rr (bezridžovosti). Tu sa časť vrhu (25%) rodí bez ridge a 50% šteniat je nositeľom bezridžovosti. Iba 25% šteniat bude nositeľom ridžovosti.
Rr Rr RR RR Rr Rr Rr Rr rr rr


K tejto kombinácii dochádzalo v Afrike, keď boli domorodé psy s ridge nositelia RR, krížené s európskymi poľovnými psami. Všetky šteňatá majú ridge, sú však nositeľmi bezridžovosti.
RR rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr


Predošlá i táto kombinácia je stav, ku ktorému žiaľ môže dôjsť i dnes krížením ridgebacka s inou rasou. Ridge je síce hlavným plemenným znakom, ale pozor, nie každý pes s ridge na chrbte musí byť zákonite ridgeback!
Rr rr Rr Rr Rr Rr rr rr rr rr


Ak sa dvaja bezridgoví jedinci pária medzi sebou, nikdy nemôžu mať ridgové potomstvo. (aj keď ide o čistokrvných ridgebackov)
rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr


Tieto tabuľky poukazujú na genetiku o absencii ridge, nepojednávajú o utváraní a pravidelnosti ridge. To znamená, že hoci sa šteňatá narodia s ridge, nemusia byť tieto ridge štandardné. Genetika umiestnenia a tvaru boxu (dvoch koruniek), utvárania a symetrie ridge je omnoho zložitejšia a menej vysledovateľná. Komplexný genetický vzorec nie je ešte stále známy. Len dlhodobou prísnou selekciou absolútne symetrických a pravidelne utváraných ridge sa môžu dostaviť chovateľské výsledky. Je nanajvýš pravdepodobné, že pôvodný ridge ani neobsahoval žiaden box, ani korunky. Dnešný ridge, ako ho požaduje štandard, je výsledkom systematického chovu, čiže novo získaným znakom rodézskeho ridgebacka.

Radi by ste si otestovali krycieho psa a chovnú suku, či bude ich potomstvo vždy s ridge alebo bude časť ich potomstva bez ridge?

V súčasnosti je možné geneticky testovať psov a tým rozlíšiť dominantného homozygóta a heterozygóta.
Gén pre ridge bol objavený už v roku 2008, avšak genetický test, ktorý by bol k dispozícii pre chovateľov bol vyvinutý a uvedený na trh až koncom roka 2014 Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne www.genocan.eu. Autor testu je Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. Test sa robí zo vzorky krve (0,5-1ml odobranej do skúmavky s antikoagulantom EDTA) alebo zo steru (ústnej sliznice špeciálnym sterovým kartáčom).

Stanovením počtu génov pre ridge a teda genetického založenia ridge, môže chovateľ využiť pri výbere vhodného partnera pri krytí, tak aby sa obmedzil počet narodenia bezridgových jedincov. Avšak je dobre vedieť, že existuje súvislosť medzi počtom "kópií" pre ridge a výskytom dermoidov. Zvýšenie počtu dominantných homozygotov v chove môže so sebou niesť zvýšené riziko výskytu dermoid sínusov.

Z toho vyplýva, že s informáciami z týchto testov je treba narábať v chove opatrne a rozumne, nemali by byť našou prioritou v chove vrhy so 100% ridgovosťou, ani produkovanie dominantných homozygotov. Naopak, pes bez ridge k chovu nášho plemena patrí* a je na zamyslenie, či občas takéhoto jedinca v chove nevyužiť ako vylepšovateľa s ohľadom na zdravie v populácii.

*Už v roku 2013 sa o tom objavila prvá zmienka v správe zo zasadania Chovateľskej komisie FCI konanej dňa 8. júna 2013 v Helsinkách, kde bol prednesený návrh Chovateľskej komisie do plemenných štandardov schváliť znaky, ktorým je geneticky nemožné sa vyhnúť, keď sa chová to, čo je plemenným štandardom akceptované. V našom prípade ide o to, že pri chove ridgebackov nie je možné chovať to, čo štandard vyžaduje bez toho, aby sa vo vrhoch neobjavili šteňatá, ktoré štandard diskvalifikuje (ridgeless).
V niektorých štátoch EU hrozia vlády zákazom chovu konkrétneho plemena, pokiaľ sa štandardy neupravia tak, aby tieto “geneticky nevyhnuteľné“ modifikácie boli rovnako akceptované. Prezídium FCI tento návrh postúpilo FCI Vedeckej komisii a požiadalo Chovateľskú komisiu o zostavenie úplného zoznamu plemien, ktorých sa tento bod môže týkať. V praxi by to pre nás mohlo znamenať legalizáciu ridgeless v chove a testami kontrolovaným chovom šancu znížiť výskyt DS bez straty ridge ako hlavného plemenného znaku.


Autorské práva: Text aj kresby: © Monika Tušanová, 2003, aktualizované 2014 o nové poznatky v oblasti genetických testov a možnosti testovania.
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv! (monika@rr.sk)
 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:36
štatistiky
RR-shop