Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Dôvodová správa k návrhu novely zákona z 1/2005  
Autor: Monika Tušanová| Štvrtok, 24.02.2005 | Téma: Zákon (5039 čítané)
 

Dôvodová správa

V š e o b e c n á č a s ť 

Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je skutočnosť, že napriek tomu , že bol prijatý zákon, ktorý ustanovil podmienky držania psov, upravil len niektoré z nich. Poznatky z jeho uplatňovania v praxi potvrdzujú, že účel sledovaný zákonom , t. j. .reagovať na "alarmujúci nárast útokov psov spôsobujúcich vážne zranenia" v niektorých prípadoch až so smrteľnými následkami, najmä nárast chovu nebezpečných psov, sa nedosiahol v takej miere, ako sa očakávalo.
Ukazuje sa , že sprísnenie podmienok držania psov, respektíve chovu psov , ktoré doterajší zákon označil za nebezpečné, nedostatočne postihol všetky kategórie nebezpečných psov, keď zúžil vymedzenie pojmu "nebezpečný pes" len na psy , ktoré už pohrýzli alebo inak poranili človeka. Zákon nezobral do úvahy niektoré vlastnosti psov, ktoré sú hrozbou pre človeka už vo svojej podstate , a to svojimi vlastnosťami, povahou , osobitnými znakmi chovu a výcvikom bez toho, že by museli byť na útok na človeka alebo zviera osobitne provokované. 
Návrh zákona ustanovuje osobitné podmienky na chov takých druhov- plemien psov, ktorí už pre svoju veľkosť a prirodzené vlastnosti kladú väčšie nároky na ich držiteľov. Ukazuje sa, že nie každý je schopný starať sa o psa náročnejšieho plemena , ktoré tento návrh zaraďuje medzi " nebezpečné" druhy, aby to nebolo nebezpečné pre okolie. 

Je preto nutné sprísniť podmienky na držanie, resp. na chov takých druhov psov, ich držanie alebo chov podmieniť nielen sprísnením ich evidencie, ale najmä ustanoviť prísne kritéria na vydanie potrebných povolení a na to nadväzujúce povinnosti držiteľov a chovateľov takých psov. Z toho potom vyplývajú príslušné skutkové podstaty ďalších priestupkov a prísnejšie sankcie za ne. 
Návrh zákona v prílohe obsahuje zoznam plemien a krížencov psov, ktoré sa považujú za nebezpečné.
Otázka chovu najmä nebezpečných psov je veľmi zložitá .Aj v krajinách, ktoré sa rozhodli legislatívne regulovať držanie a chov nebezpečných psov, majú s terminológiu
v tejto oblasti ťažkosti. Ale napriek tomu vzhľadom na závažnosť problematiky od už platných zákonov neustupujú, ale sa snažia v praxi ich uplatňovať .Hoci tento návrh sa snaží, a to aj v súlade s z trendom iných krajín Európskej únie , zásadne sprísniť právny režim držania a chovu nebezpečných psov, nejde až na hranicu regulácie tejto oblasti vo Francúzsku, kde je zakázaný dovoz a nariadená sterilizácia nebezpečných psov. .Navrhovateľ sa však inšpiroval liberálnejšími úpravami v Nemecku, v Británii, a v Rakúsku, ktoré chov nebezpečných psov síce regulujú, ale nemajú záujem takých psov likvidovať To nie je cieľom ani tohto návrhu zákona. Prípadná likvidácia psa v konkrétnom prípade by prišla do úvahy len v takom prípade, keď by sa minuli svojmu účinku ostatné prostriedky, ktorými by sa zabezpečil verejný záujem, t.j. tak ochrana ľudí pred nebezpečnými psami, ako aj ochrana týchto psov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, ani na rozpočty obci na organizačné zabezpečenie a pracovné sily. Naopak, možno predpokladať zvýšené príjmy do rozpočtov obcí z výnosov z pokút za priestupky v tejto oblasti , ako aj ďalšie príjmy zo s právnych poplatkov súvisiacich s vydávaním povolení podľa tohto zákona .
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s inými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 


DOLOŽKA ZLUĆITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie 


1. Navrhovateľ zákona:
Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona: 
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony..

3. V práve Európskej únie problematika návrhu zákona nie je upravená. 

4. Návrh zákona svojou problematikou: 
Nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl.7O Európskej dohody a pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe.

5. Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu zákona: 
Problematika návrhu zákona nie je právnymi normami Európskej únie upravená.

6. Vyjadrenie stupňa kompatibility s právnou normou Európskej únie: 
Stupeň kompatibility sa neurčuje.


O s o b i t n á č a s ť

K Čl. I. 

K 1. bodu - Návrh zákona rozširuje vymedzenie pojmu "nebezpečný pes" ďalšiu kategóriu nebezpečných psov. Takými sú nielen psy, ktoré 
už pohrýzli, ale najmä psy určitých plemien a ich kríženci.

K 2. bobu - V nadväznosti na rozšírenie vymedzenia pojmu "nebezpečný pes " treba doplniť obsah údajov uvedených v evidencii psov.

K 3. bodu- Návrh zákona sa dopĺňa o ďalšie ustanovenia, ktoré upravujú inštitúty - držanie nebezpečného psa a chov nebezpečných psov, podmienky na vydávanie potrebných povolení, vecnú aj miestnu príslušnosť orgánov verejnej správy pri tom, ako aj ich súčinnosť s orgánmi štátnej správy vo veterinárnej oblasti, konkrétne s regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Pritom podmienky na vydanie povolenia na chov nebezpečných psov musia byť prísnejšie ako na držanie jedného psa,
Zohľadňuje sa tu aj odborný aspekt problematiky v súlade s s Európskou dohodou ochrane zvierat v záujmovom chove.

Primajú sa legislatívne opatrenia na riešenie možnej situácie, keď žiadateľ povolenie buď nezíska alebo platnosť povolenia mu zanikne pre neplnenie zákonných podmienok na jeho vydanie. Aj keď by v tomto prípade išlo o zásah do vlastníctva, tento zásah by nebol v rozpore s Čl. 20 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky a ako taký je odôvodnený, pretože nesplnenie povinnosti podľa tohto zákona by sa muselo kvalifikovať ako zneužívanie vlastníctva " na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom". Teda nie je záujmom na prvom mieste utratiť psa, ale zabezpečiť vo verejnom záujme starostlivosť a takých psov osobami na takú starostlivosť oprávnenými.
Neplnenie povinnosti podľa § 3d ods. 3 je priestupkom podľa § 7 ods.1 písm. b) c) s s následným postihom podľa § 7 ods. 3 písm. c) a d) tohto návrhu zákona.


K 4.a 5.bodu- Ustanovenia § 7 sa rozširujú o ďalšie skutkové podstaty priestupkov, ako aj o prísnejšie postihy (pokuty) za ne vzhľadom na vyššiu závažnosť takých priestupkov.

K 6. bodu- Ustanovuje sa vzťah medzi týmto zákonom a zákonom č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti...ako vzťah špeciálneho zákona k všeobecnému zákonu . Z toho potom vyplýva, že okrem povinností súvisiacich s držaním alebo s chovom psov podľa tohto zákona sa na tieto činnosti v celom rozsahu vzťahuje aj zákon č. 488/2002 Z. z.

K 7. bodu- V nadväznosti na zavedenie vydávania povolení ako podmienky držania nebezpečného psa, resp. chovu nebezpečných psov sa prechodné ustanovenia zákona rozširujú o lehotu, v ktorej treba pre už zaevidovaných nebezpečných psov zaistiť vydanie osobitných povolení na ich držanie alebo chov. 
K 8. bodu- Návrh zákona sa rozširuje o prílohu, ktorá obsahuje zoznam plemien psov a ich krížencov, ktoré sa považujú podľa tohto zákona za nebezpečné.

K Čl. II. Návrhom zákona sa dopĺňa Občiansky zákonník o § 421b, ktorý upravuje objektívnu zodpovednosť za škodu spôsobenú zvieraťom. 

K Čl. III. V zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa príloha k nemu rozširuje o ďalšiu položku, ktorá obsahuje sadzby správnych poplatkov v súvislosti s konaním o zápise do evidencie psov, s jej vedením, ako aj s vydávaním povolení na držanie nebezpečného psa resp. na chov takých psov. 

K Čl. IV. Účinnosť zákona sa ustanovuje tak, aby bol utvorený dostatočný čas na oboznámenie sa s jeho obsahom.


 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:13
štatistiky
RR-shop