Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Návrh zákona z 1/2005 kt. sa upravujú podmienky držania psov  
Autor: Monika Tušanová| Štvrtok, 24.02.2005 | Téma: Zákon (5600 čítané)
 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
III. volebné obdobie 

ZÁKON
z......................2005 ,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I.
Zákon č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno b) znie: 
"b) nebezpečným psom je pes,
1. ktorý na základe osobitných znakov, jeho chovu a výcviku, svojou povahou, schopnosťami alebo inými vlastnosťami môže ohroziť človeka alebo iné zviera ; druhy psov, ktoré sa považujú za nebezpečné psy, sú uvedené v prílohe,
2. každý pes, ktorý už pohryzol alebo inak poranil, prípadne napadol človeka, hoci ním nebol nijako vyprovokovaný; to sa nevzťahuje na prípad, ak psa použil človek v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)". 
2. V §3 ods.3 písm. e) sa na konci pripája tento text: " alebo, ak ide o psa uvedeného v prílohe, označenie druhu psa,".
3. Za §3 sa vkladajú §3a až 3d, ktoré znejú:

"§3a
Držanie nebezpečného psa

(1) Nebezpečného psa možno držať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom verejnej správy. Bez takého povolenia je držanie nebezpečného psa zakázané.
(2) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 je príslušná obec, na ktorej území sa pes drží; obec vydáva povolenie na základe záväzného posudku príslušného orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti.5a) Povolenie možno vydať najdlhšie na jeden rok; možno ho vydať opakovane. 
(3) Kto chce držať nebezpečného psa, musí požiadať o vydanie povolenia podľa odseku 2 
a) v lehote ustanovenej na jeho prihlásenie do evidencie (§3 ods.1), 
b) ak ide o šteňa najneskôr v čase od šiesteho mesiaca po jeho narodení alebo 
c) mesiac pred uplynutím platnosti doterajšieho povolenia. 


§3b
Povolenia podľa §3a možno vydať osobe, ktorá
a) je plnoletá, 
b) je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s držaním psa alebo chovom psov; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c) nebol mu uložený zákaz činnosti, prepadnutie veci alebo zhabanie psa v súvislosti s chovom psov podľa osobitného predpisu, 5b)
d) preukáže, že má utvorené podmienky na ochranu pred takým psom, najmä zabezpečené opatrenia na zabránenie úniku psa z priestoru, kde sa pes zdržiava,
e) k žiadosti podľa § 3a doloží kladný posudok orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti.5a) 

§3c
Chov nebezpečných psov

(1) Viac než jedného nebezpečného psa možno držať ( ďalej len "chov") len na základe povolenia príslušného orgánu verejnej správy. Bez takého povolenia je chov nebezpečných psov zakázaný.
(2) Povolenie na chov podľa odseku 1 vydáva obec, na ktorej území sa majú psy chovať. Vydáva ho na základe záväzného posudku príslušného orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti, 5a) a to najviac na päť rokov; možno ho vydať opakovane.
(3) Kto chce chovať nebezpečné psy ( ďalej len "chovateľ"), je povinný podať žiadosť o vydanie povolenia na chov pred nadobudnutím druhého a ďalšieho psa v lehotách podľa § 3a ods.3. 
(4) Povolenie podľa odseku 2 možno vydať, ak chovateľ spĺňa podmienky podľa § 3b a súčasne preukáže, že 
a) má potrebné odborné vedomosti a skúsenosti nevyhnutné na taký chov, 
b) má vybavené zariadenie na chov, ktoré zaručuje podmienky na ochranu psov v súlade s osobitným predpisom, 5c) 
c) má zabezpečené opatrenia na zabránenie úniku psov z chovného priestoru a na zabránenie neplánovanému a nežiaducemu rozmnožovaniu takých psov. 
(5) Ak žiada o vydanie povolenia na chov podľa odseku 2 právnická osoba, podmienky podľa odseku 4 písm. a) musí spĺňať jej štatutárny zástupca alebo iná na to splnomocnená osoba.

§3d

(1) Obec pozastaví platnosť povolenia podľa § 3a alebo 3c, ak prestanú platiť podmienky potrebné na jeho vydanie ( §3b alebo §3c ods.4); súčasne určí lehotu na odstránenie zistených nedostatkov.
(2) Povolenie podľa § 3a alebo 3c môže obec zrušiť, ak sa neodstránia v určenej lehote nedostatky, ktoré boli dôvodom na pozastavenie jeho platnosti, alebo ak ide o tak závažné nedostatky, pre ktoré držanie nebezpečného psa alebo chov takých psov sa stane trvalou hrozbou pre okolie.
(3) Držiteľ nebezpečného psa alebo chovateľ nebezpečných psov je povinný do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým sa zamietla žiadosť o vydanie povolenia alebo odo dňa zániku platnosti povolenia podľa § 3a, 3c alebo § 3d ods. 2 
a) previesť práva k psovi alebo k psom spojené s ich držaním alebo s chovom na inú oprávnenú osobu, ktorá má na to príslušné povolenie podľa tohto zákona, 
b) požiadať príslušnú inštitúciu o zabezpečenie dočasnej starostlivosti o nich, prípadne o sprostredkovanie prevodu práva k nim podľa písmena a) na inú oprávnenú osobu, alebo 
c) zabezpečiť ich usmrtenie v súlade s osobitným predpisom. 5d)".


Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5d znejú : 
" 5a) § 8 ods.3 zákona č.488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b) § 14 až 16 zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch. 
5c) § 21 a 39 zákona č. 488/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.
5d) §21 ods.4 zákona 488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.". 

4. V § 7 ods.1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:
"b) drží nebezpečného psa bez povolenia podľa § 3a, 
c) chová nebezpečné psy bez povolenia podľa § 3c.". 
Doterajšie písmena b) až d) sa označujú ako písmena d) až f).

5. V § 7 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmenami c) a d), ktoré znejú:
"c) § 3a obec uloží pokutu do 10 000 Sk,
d) § 3c obec uloží pokutu do 20 000 Sk.".


6. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie : 
" §7a

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, na držanie psa a na chov psov vrátane nebezpečných psov, na kontrolu zariadení na ich chov, na povinnosti držiteľov a chovateľov psov, na priestupky a na správne delikty súvisiace s chovom psov a na sankcie ukladané za ne sa primerane vzťahuje všeobecný predpis o veterinárnej starostlivosti.6a) 
(2) Na konanie pri rozhodovaní o žiadosti o vydanie povolenia podľa § 3a alebo 3c sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 6)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
"6a) Zákon č.488/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.". 

7. V § 8 sa nadpis pod paragrafom umiestňuje nad § 8 a za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie: 

"§ 8a

Každý, kto ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona drží nebezpečného psa, alebo chová nebezpečných psov, je povinný požiadať príslušný orgán verejnej správy o vydanie povolenia podľa §3a alebo 3c a súčasne doplniť údaje do evidencie psov podľa §3 ods.3 písm. e), a to do 31. decembra 2005. 


8. Príloha k zákonu znie:
"Príloha k zákonu č. 282 / 2002 Z. z.

Druhy nebezpečných psov

A. Za nebezpečného psa sa považuje jedinec, ktorý je krížený alebo čistokrvný príslušník plemena
1. Americký stafordširský teriér,
2. Argentínska doga,
3. Brazílska fila,
4. Bulteriér,
5. Doberman,
6. Rhodézský ridbegack,
7. Rotvajler,
8. Stafordširský bulteriér.

B. Za nebezpečného psa sa považuje aj jedinec, ktorý je krížený alebo čistokrvný príslušník skupiny psov, ktorá je všeobecne známa ako pitbulteriér.".

Čl. II

Zákon č. 40/964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č.131/1982 Zb. , zákona č. 94/1988 Zb., zákona č.188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/ 1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č.153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z, zákona č.218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z. , zákona č. 34/1992 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z. a zákona č. 504/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 421a sa vkladá § 421b, ktorý znie :

"§ 421b

Každý zodpovedá za škodu, ktorá je spôsobená zvieraťom v jeho vlastníctve alebo v jeho držaní, a to aj v prípade, ak taká škoda bola spôsobená neovládateľnosťou takého zvieraťa. Tejto zodpovednosti sa zbaví, ak preukáže, že škoda bola spôsobená neodvratiteľnou udalosťou, ktorá nemala pôvod v neovládateľnosti zvieraťa alebo vo zvláštnych vlastnostiach zvieraťa, ktoré majú svoj pôvod v genetike alebo povahe zvierať.".

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., č. 553/2002 Z. z.. zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., , zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z. a zákona č..653/2004 Z. z. sa dopĺňa takto: 
V prílohe k zákonu v IV. časti sa za položku 53 vkladá položka 54, ktorá znie :

" Položka 54 
a) zápis do evidencie psov...............100 Sk,
b) zmena údajov v evidencii psov ....... 50 Sk,
c) vydanie povolenia na držanie nebezpečného psa .... 1000 Sk,
d) vydanie povolenia na chov nebezpečných psov .......5000 Sk.".

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2005.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:15
štatistiky
RR-shop