Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Zákon z r.2002, kt. sa upravujú niektoré podmienky držania psov  
Autor: Monika Tušanová| Streda, 24.07.2002 | Téma: Zákon (3330 čítané)
 

Národná rada Slovenskej republiky

Zákon zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

§ 1

Predmet a pôsobnosť zákona

(1) Tento zákon ustanovuje niektoré podmienky držania psov.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov. )
(3) Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia Občianskeho zákonníka a Trestného zákona a osobitných predpisov. ) 

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie: 
a) zvláštnym psom pes 
1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona, )
2. používaný horskou službou,
3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,4)
4. poľovný,
5. ovčiarsky,
6. vodiaci,
7. počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného
skúšobného poriadku.
b) nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5) 
c) voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 3
Evidencia psov

(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov (ďalej len "evidencia"). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. 
(2) Evidenciu vedie obec.
(3) Do evidencie sa zapisuje najmä
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c) meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e) skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
f) úhyn psa, 
g) strata psa.
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný.
(5) Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len "známka"). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
(6) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť obci, kde je pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu, ktorá nesmie byť vyššia ako 100 Sk, vydať náhradnú známku; sumu úplaty ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením. 

§ 4
Vodenie psa

(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. 
(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. 
(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohryzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,4) oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
(5) Podrobnosti o vodení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

§ 5
Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami

(1) Obec môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť miesta, kde je
a) voľný pohyb psa zakázaný,
b) vstup so psom zakázaný.
(2) Miesta vymedzené podľa odseku 1 musia byť viditeľne označené.
§ 6
Znečisťovanie verejných priestranstiev

(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
(2) Obec umiestni na miestach, kde je voľný pohyb psa povolený, kontajnery vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu. Na kontajneroch musí byť viditeľne označený účel ich použitia. 
(3) Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.
§ 7
Priestupky

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2, 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5)
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky.
(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka, bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,5) 
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
(3) Za priestupok podľa 
a) odseku 2 písm. d) a e) obec uloží pokutu do 500 Sk,
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) obec uloží pokutu do 5 000 Sk. 
(4) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(5) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
(6) Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
(7) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
(8) Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.

§ 8
Prechodné ustanovenia

(1) Obce sú povinné upraviť vedenie evidencie podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.
(2) Držiteľ psa, ktorému vznikne počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinnosť podľa § 3 ods. 1 splní túto povinnosť od 1. januára 2003 do 31. januára 2003.

§ 9
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:32
štatistiky
RR-shop