Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Stanovisko Št. veter. správy k návrhu novelizácie zákona 2001  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (3641 čítané)
 

Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky 
Pripomienky k návrhu 
ZÁKON 
z .....................2001, 
ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia sa zákony Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1968 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 145/1995 Z z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
Všeobecné pripomienky: 
Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky vyjadruje zásadnú pripomienku k opodstatnenosti a nutnosti takejto právnej normy, nakoľko Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej len "ministerstvo") bolo zákonom NR SR č. 115/1995 Z z. o ochrane zvierat zmocnené na vydanie všeobecne platného právneho predpisu, ktorým sa stanovia podmienky na chov spoločenských zvierat, čo ministerstvo naplnilo vydaním Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat a súbežne s týmto návrhom zákona, ktorým sa upravia podmienky chovu a držania psov a menia sa zákony (ďalej len "návrh zákona") je pripravovaný návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorý rovnako zmocňuje ministerstvo na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o chove a ochrane spoločenských zvierat. Platnosť nového zákona o veterinárnej starostlivosti sa predpokladá rovnako ako pri tomto návrhu od 1. 1. 2002. 
Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky vyjadruje zásadné pripomienky k obsahu časti návrhu zákona, v ktorej sa predkladateľ pokúša stanoviť zvláštne podmienky pre vlastníctvo a držanie niektorých plemien psov a ďalšie pripomienky k časti zaoberajúcej sa evidenciou psov. 
Takto navrhnutý zákon zásadným spôsobom obmedzuje vlastnícke právo a javí sa ako diskriminačný, pretože bez seriózneho odôvodnenia a bez jednoznačného preukázania opodstatnenosti kladie vlastníkom rovnakej podstaty vlastníctva rozdielne podmienky. Rozdielne požiadavky na vlastníkov určitých plemien psov nie sú stanovené na základe jednoznačných kritérií, podľa ktorých by sa určovala miera "nebezpečnosti" konkrétneho plemena alebo lepšie konkrétneho psa, ale taxatívne plemená vymenováva bez biologicky zdôvodniteľných argumentov. Vymenovanie určitých plemien psov, môže evokovať dojem, že nezahrnuté plemená psov nemôžu byť za istých okolností nebezpečné a pôsobí skôr kontraproduktívne. Splnomocnenie ministerstva na vydanie vykonávacieho predpisu k navrhovanému zákonu nevyrieši zásadný problém, to jest: stanovenie kritérií podľa ktorých sa posúdi miera nebezpečnosti psa, pretože jednoducho biologická rozmanitosť - fyzické rozdiely medzi jednotlivými plemenami psov, ale hlavne individuálne rozdiely v psychike jednotlivých zvierat - to neumožňuje. Možnosti takéhoto zákona sú ohraničené stanovením podmienok pre chov a opatrení proti majiteľovi psa, ktorý pohrýzol bez toho, aby bol k tomu vyprovokovaný alebo sám napadnutý. I v tomto prípade je potrebné pristupovať k veci veľmi citlivo, aby sme neporušili dôveru verejnosti k veterinárnym orgánom. Je nevyhnutné zachovať ťažko budovanú spoluprácu s vlastníkmi alebo držiteľmi psov po pohryznutí človeka ich alebo im zvereným psom, pri vyšetrovaní na príznaky besnoty u psa, ktorý pohrýzol. Stanovením prísnych opatrení a sankcií, by sa mohla vytvoriť neochota spolupracovať a ľudia by sa takýchto psov zbavovali, čím by sa výrazne zaťažil rozpočet Ministerstva zdravotníctva SR na pokrytie ochranných zdravotných opatrení (postexpozičná ochranná vakcinácia proti besnote - náklady na vakcínu sa pohybujú v rozmedzí 3.800 - 5.000 Sk bez ďalších nákladov na hospitalizáciu, nemocenské dávky, sociálne dávky,...) pri podozrení z besnoty u ľudí, čo je prakticky každý nedošetrený prípad pohryznutia alebo porušenia integrity tkanív človeka po incidente so zvieraťom s neznámym zdravotným stavom s ohľadom na besnotu. 
Štátna veterinárna správa SR ďalej vyjadruje pripomienky k niektorým ustanoveniam pri evidencii psov a zásadnú pripomienku k chýbajúcim kontrolným mechanizmom na zabezpečenie funkčnosti navrhnutého zákona a reciprocite ustanovení iných jestvujúcich zákonov, čím sú porušené legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky v znení uznesenia vlády SR zo 16. decembra 1999 č.1118. (zákon NR SR č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v § 13 ods. 1 písm. a) znie "Obce usmerňujú a evidujú chov hospodárskych zvierat a zvierat chovaných v domácnostiach.") 
Pripomienky k jednotlivým ustanoveniam: 
k § 1 
ods. 1 - odporúcame zamenit slová na konci vety "a iných živocíchov" za slová "alebo spolocenské zvieratá" za podmienky, že predkladatel stanoví biologicky akceptovatelné kritériá na urcenie nebezpecnosti pre konkrétneho posudzovaného psa, nie plemeno. Túto pripomienku považuje Štátna veterinárna správa SR za zásadnú. 
k § 2 
písm. a. - vyjadrujeme zásadnú pripomienku k casti ustanovenia, ktorá oznacuje za nebezpecného psa takého, ktorý je uvedený v prílohe tohto návrhu zákona na základe svojej plemennej príslušnosti. Akceptovatelné je stanovenie všeobecných kritérií pre posúdenie nebezpecnosti konkrétneho psa, bez ohladu na jeho plemennú príslušnost. 
písm. b. - odporúčame zmeniť formuláciu "osobitne agresívneho psa" tak, aby to vystihovalo podstatu pojmu, teda, že pes niekoho pohrýzol. 
písm. c. - vyjadrujeme zásadnú pripomienku, nakoľko špeciálnym psom sa nestáva pes podľa zaradenia k plemennej príslušnosti ale vykonaním prepísanej skúšky pre vodiacich psov, pre záchranárskych psov, pre služobných psov, ako i k druhej časti pojmu, nakoľko 5 z 8 v prílohe vymenovaných plemien psov je buď zo skupiny loveckých alebo služobných plemien psov podľa klasifikácie FCI - Medzinárodnej kynologickej federácie. Z tohoto dôvodu odporúčame zmeniť text nasledovne: "špeciálnym psom pes s predpísanými skúškami pre vodiacich psov, pre záchranárskych psov a pre služobných psov pre potreby zložiek ministerstiev vnútra, obrany, spravodlivosti a financií alebo pes v príprave na vykonanie takejto skúšky." Pre potreby tohto návrhu zákona Štátna veterinárna správa SR nepovažuje loveckých psov za špeciálnych. 
písm. d. - vyjadrujeme pripomienku k povinnosti nosiť nasadený náhubok pre psov pri vodení na vodidle, nakoľko pes môže nasadeným náhubkom poraniť ľudí bez najmenšieho úmyslu útočiť pri jeho fyziologických prejavoch - oňuchávanie, sledovanie zvukových signálov či iných podnetov. Táto pripomienka sa netýka povinnosti nosiť náhubok pre psov, ktorí v minulosti bez toho, aby boli vyprovokovaní alebo sami napadnutí pohrýzli človeka alebo spoločenské zviera. 
k § 3 - 6 
Vyjadrujeme zásadnú pripomienku na základe vyššie menovaných dôvodov - diskriminácia, prejudikácia, biologická neopodstatnenosť. 
k § 7 
ods. 2. - vyjadrujeme zásadnú pripomienku k tomuto ustanoveniu, nakoľko neexistuje relevantný dôvod pre vychovávanie a cvičenie (loveckého,) vodiaceho či záchranárskeho psa k agresívnemu chovaniu. Naopak, toto ustanovenie má striktne vymedziť skupinu služobných psov pre potreby zložiek ministerstiev vnútra, obrany, spravodlivosti a financií, ktorí výcvik k "ovládanej agresivite" môžu vykonávať a môže stanoviť podmienky pre možnosť cvičiť psov pre športovú kynológiu, ktorá okrem vynikajúcej reprezentácie Slovenska na medzinárodnom poli (Slovensko je svetovou špičkou v športovej kynológii) často poskytuje vycvičených psov pre zmienené silové zložky štátu. 
k § 8 
ods. 5 
písm. d. - vzhľadom na predchádzajúce zásadné pripomienky požadujeme o zrušenie tohto ustanovenia, ak kritériá nebudú všeobecné a nezmení sa "plemenný princíp nebezpečnosti psa", 
písm. f. - vyjadrujeme pripomienku potreby stanovenia druhu vakcinácie, odporúčame z praktických dôvodov a prehľadnosti vedenia takejto evidencie obmedziť sa iba na údaj o dátume poslednej vakcinácie proti besnote, 
písm. g. - vyjadrujeme pripomienku potreby tohto ustanovenia, nakoľko je to obsah činnosti plemenných kníh vedených osvedčenou chovateľskou organizáciou registrovanou Ministerstvom vnútra SR a ustanovenia na vydávanie povolení na rozmnožovanie pre psov iných ako čistokrvných, splňujúcich podmienky na plemenitbu podľa chovateľských poriadkov, žiaden zákon vrátane tohto nestanovuje, 
písm. h. - vyjadrujeme zásadnú pripomienku k časti tohto ustanovenia, kde sa zmocňuje ministerstvo na stanovenie postupu pri určovaní nebezpečnosti kríženca na základe jeho pomeru kríženia. Stanovenie podielu plemennej príslušnosti je prakticky nerealizovateľné, pokiaľ sa tým nemyslí stanovenie nepríbuznosti psa k inému páru psov rozdielneho pohlavia na základe genetického vyšetrenia. 
zásadná pripomienka - chýba evidencia údaju o "čipovaní" a kóde "čipu" 
k § 9 
ods. 1. - vyjadrujeme pripomienku k veku psa, do ktorého je vlastník povinný psa prihlásiť do evidencie. Prakticky, vo veku do štyroch mesiacov nie je možné vyžadovať údaj o dátume vakcinácie proti besnote, nakoľko, tú je vlastník alebo držiteľ psa povinný vykonať do šiestich mesiacov veku psa. 
k § 10 
ods. 4. - vyjadrujeme zásadnú pripomienku k opodstatnenosti a k praktickému využitiu tetovania u zmieneného psa. Takéto značenie nijako nevaruje človeka pri stretnutí s týmto psom o tom, že už niekoho pohrýzol bez vyprovokovania alebo napadnutia, a často tetovanie ostane pre potreby kontroly nečitateľné (zarastie srsťou, pes narastie a vzdialenosť medzi bodmi tetovania sa zvýši, možné je chirurgické odstránenie alebo porušenie pri zranení, ...). Riešením môže byť radiofrekvenčná identifikácia - "čipovanie", čo si ale vyžaduje výdavky na technické zabezpečenie kontrolných orgánov čítacím zariadením. 
k § 11 
ods. 1. - vyjadrujeme pripomienku k povinnosti nosiť nasadený náhubok, pokiaľ je pes na vodidle s odôvodnením ako v časti o všeobecných pripomienkach, 
ods. 2. - v tomto prípade navrhujeme povinnosť nosiť nasadený náhubok, nakoľko sa pes pohybuje bez nepretržitej kontroly a niekedy aj bez priamej vizuálnej kontroly, 
ods. 3. - vyjadrujeme zásadné pripomienky ako pri ustanovení §2 písm. a) a §8 ods.5 písm. d), z čoho vyplýva rozpor s odkazom na § 5. 
ods. 4. - podobne ako § 11 ods. 3. 
ods. 5. - podobne ako § 11 ods. 3. 
ods. 7. - vyjadrujeme zásadnú pripomienku k opodstatnenosti tohto ustanovenia, nakoľko nie je známy dôvod, prečo by špeciálne psy hľadať a prenasledovať zver alebo sa k nej plaziť, ak sa nejedná o lov alebo výcvik k lovu a ten sa smie vykonávať iba na to vyhradených miestach. Je potrebné určiť, na ktoré zo špeciálnych psov sa nevzťahujú konkrétne ustanovenie tohto paragrafu. 
k § 14 
Priestupky prepracovať v zmysle navrhovaných zmien a v ods. 2 písm. g) pridať na koniec slová "ak obec zabezpečila kontajnery na odstraňovanie nečistôt po psoch v primeranom množstve." - Pripomienky Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky k § 14 a zvlášť ods.2 písm. g) považujeme za zásadné. 
Uvedené výšky pokút sú nereálne, nemajú výchovný efekt a ich vymožiteľnosť je sporná, preto Štátna veterinárna správa SR vyjadruje túto pripomienku ako zásadnú. 
k § 15 
Podľa tohto návrhu zákona Štátna veterinárna správa SR nie je orgánom štátnej správy na úseku chovu psov. Prijatím našich pripomienok a zmenou súčasných podmienok pre chov "nebezpečných plemien psov" na všeobecné podmienky pre chov psov, budú dotknuté i právomoci a povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 337/1998 Z z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a zo zákona NR SR č. 115/1995Z.z. o ochrane zvierat. 
k § 16 
Chýbajú právomoci pri kontrole dodržiavania tohto návrhu zákona 
k § 18 
Chýbajú právomoci pri kontrole dodržiavania tohto návrhu zákona 
k § 20 
zásadná pripomienka - chýba riešenie a prechodné obdobie pre žijúcich psov, ktorých sa dotýka zákon. Budú všetky žijúce psy podľa tohto návrhu zákona v zmysle navrhovaných zmien preskúšané, či splňujú kritériá na nebezpečného psa? 
Čl. III 
zásadná pripomienka - navrhujeme pridať skutkovú podstatu 
· usporiadanie podujatia, na ktorom sú zvieratá štvané alebo postavené proti sebe za účelom ich fyzického napádania alebo napadnutia (ďalej len "súboj") alebo použitie zvieraťa v súboji. 
Čl. IV 
zásadná pripomienka - v navrhovanej "Položke 53a" zrušiť na základe vyjadrených pripomienok písm. c) a d) 
Čl. V 
navrhujeme prečíslovať na Čl. VI a vložiť nový text pre nový Čl. V 
Zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona SNR č. 72/1992 Zb., zákona SNR č. 317/1992 Zb., zákona NR SR č. 44/1993 Z z., zákona NR SR č. 122/1996 Z z. a zákona NR SR č. 219/1999 Z z. sa mení a znie takto: 
Do § 7 Poplatky za psa sa doplňuje ods. 5, ktorý znie: 
"Finančné prostriedky vybrané z poplatkov za psa sú viazané na financovanie 
a) čistenia verejných priestranstiev znečistených v dôsledku chovu psov, 
b) umiestňovania a udržiavania kontajnerov na odstraňovanie exkrementov po psoch, 
c) zriaďovania a asanácie miest, kde je povolený voľný pohyb psov, 
d) zriaďovania a asanácie verejných cvičísk pre psov, 
e) vzdelávania a osvety verejnosti v súvislosti s chovom psov, 
f) zriaďovania a prevádzkovania karantén a útulkov pre túlavé a zabehnuté psy." 
Príloha 
zásadná pripomienka - Štátna veterinárna správa SR vyžaduje vypustiť zo spomínaných právnych i biologických dôvodov.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:34
štatistiky
RR-shop