Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Ridge a genetika


Monika Tušanová, 8.11. 2003, aktualizované 2014 o nové poznatky v oblasti genetiky

Nie vždy sa ridge vytvorí ideálne. Súvisí to s dedičným podmienením tohto znaku. Chov rodézskeho ridgebacka nie je preto s ohľadom na ridge jednoduchý. Ridge - dedičstvo po psoch Hotentotov - sa udržal po mnoho a mnoho generácií kríženia psov rôznych rás. Na prvý pohľad by sa preto zdalo, že ridge je natoľko dominantný znak, že nemôže spôsobovať problém pri chove. Ale predsa. Rodičia, ktorí majú ideálne vytvorený ridge, plodia šteňatá s ridge dokonalým, ale tiež šteňatá s ridge menej dokonalým, nedokonalým až nežiadúcim, ba dokonca aj šteňatá bez ridge.

Ridgeback (pre gén = ridge), môže byť dedične čistý - „Dominantný homozygot“ = RR alebo miešaný - „Heterozygot“ = Rr. Ak ridge chýba, je pes pravdepodobne „Recesívny homozygot“ = rr. Tieto šteňatá bez ridge, ale aj šteňatá s chybným ridge sa v chove spravidla nepoužívajú. Treba si však uvedomiť, že naopak, nie každý pes s ridge na chrbte musí byť čistokrvný ridgeback. Môže ísť o miešanca s inou rasou. (pozri v tabuľke posledné tri možnosti kríženia)

RR pes s ridge nesie gén pre ridge Dominantný homozygot Rr pes s ridge nesie gén pre ridge aj pre bez ridge Heterozygot Rr pes bez ridge nesie gén pre ridge aj pre bez ridge Heterozygot u ktorého sa ridge nevyvinul následkom utlmenia génu pre ridge (zriedkavý prípad) rr pes bez ridge nesie gén pre bez ridge Recesívny homozygot


Nasledujúce tabuľky sú čisto štatistické, je preto nutné si pri vyhodnocovaní vrhov uvedomiť, že pokiaľ ide o málopočetný vrh, niektoré šteniatka z tejto štatistickej pravdepodobnosti sa proste vôbec nemuseli narodiť, zanikli a vstrebali sa počas embryonálneho vývoja, čo posúva poznanie o krok späť. Až po vyhodnotení viacerých vrhov môžeme predpokladať, že sme objavili vo svojom psovi (suke) RR -vzácneho nositeľa ridžovosti. To však ešte stále neznamená, že nemôže mať potomstvo bez ridge. (výskumy dokazujú, ze ridge, aj keď je geneticky založený, nemusí sa u každého jedinca prejaviť)

Obaja rodičia sú s ridge a sú dominantní homozygoti. Ich potomstvo bude s ridge. Tiež všetky jedince z tohto spojenia budú dávať potomstvo s ridge.
RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR


Obaja rodičia sú s ridge, ale jeden z nich je skrytým nositeľom bezridžovosti. Z takého spojenia sa rodia šteňatá s ridge, ale 50% potomstva bude skrytým nositeľom aj bezridžovosti.
RR Rr RR RR RR RR Rr Rr Rr Rr


Obaja rodičia majú ridge, sú však skrytými nositeľmi aj bezridžovosti. Tu sa 75% potomstva rodí s ridge (ktorého časť nesie gén pre bezridžovosť) a 25% potomstva je bez ridge.
Rr Rr RR RR Rr Rr Rr Rr rr rr


Jeden z rodičov má ridge, druhý nie. K tejto kombinácii dochádzalo v Afrike, keď boli domorodé psy s ridge krížené s európskymi poľovnými psami. Všetky šteňatá sú s ridge ale sú nositeľmi aj bezridžovosti.
RR rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr Rr


Jeden z rodičov má ridge, druhý nie. Predošlá i táto kombinácia je stav, ku ktorému môže dôjsť i dnes krížením ridgebacka s inou rasou. Časť potomstva je s ridge, časť bez ridge.
Rr rr Rr Rr Rr Rr rr rr rr rr


Obaja rodičia sú bez ridge, ale jeden z nich je heterozygot, u ktorého sa ridge nevyvinul následkom utlmenia génu pre ridge. V tomto prípade aj dva jedince bez ridge majú časť potomstva s ridge.
Rr rr Rr Rr Rr Rr rr rr rr rr


Dva bezridgové jedince (recesívne homozygoty) nikdy nemôžu mať ridgové potomstvo. Aj keď ide o čistokrvných ridgebackov.
rr rr rr rr rr rr rr rr rr rr


Tieto tabuľky poukazujú na genetiku o absencii ridge, nepojednávajú o utváraní a pravidelnosti ridge. To znamená, že hoci sa šteňatá narodia s ridge, nemusia byť tieto ridge štandardné. Genetika umiestnenia a tvaru boxu (dvoch koruniek), utvárania a symetrie ridge je omnoho zložitejšia a menej vysledovateľná. Komplexný genetický vzorec nie je ešte stále známy. Len dlhodobou prísnou selekciou absolútne symetrických a pravidelne utváraných ridge sa môžu dostaviť chovateľské výsledky. Je nanajvýš pravdepodobné, že pôvodný ridge ani neobsahoval žiaden box, ani korunky. Dnešný ridge, ako ho požaduje štandard, je výsledkom systematického chovu, čiže novo získaným znakom rodézskeho ridgebacka.

Od roku 2014 sa dá vloha pre ridge aj geneticky testovať.

V súčasnosti je možné geneticky testovať psov a tým rozlíšiť dominantného homozygota a heterozygota. Gén pre ridge bol objavený už v roku 2008, avšak genetický test, ktorý by bol k dispozícii pre chovateľov bol vyvinutý a uvedený na trh až koncom roka 2014 Výskumným ústavom veterinárneho lekárstva v Brne (www.genocan.eu). Autorom testu je Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. Už po troch rokoch intenzívneho testovania ridgebackov sa ukázalo, že genetika dedenia ridge nie je tak úplne jednoduchá ako sa sprvu zdalo.

Testy ukázali, že:
1 | Ridgeback, ktorý nemá žiaden gén pre ridge (r/r) je vždy bez ridge (ridgeless).
2 | Dominantní homozygoti (R/R) majú vždy ridge. Tiež veľká väčšina (>95%) heterozygotov (R/r) ridge má.
3 | Len vzácne, ale predsa, u heterozygotov (R/r) ridge chýba! (<5%). Dochádza u nich k utlmeniu génu pre ridge (neúplná penetrácia).

Bola tiež zistená súvislosť medzi počtom „kópií“ pre ridge a výskytom dermoid sínusu. Pri testovaní sa ukázalo, že dermoid sínus bol prítomný 5x častejšie u dominantných homozygotov (R/R).

Stanovením počtu génov pre ridge a teda genetického založenia ridge, môže chovateľ využiť pri výbere vhodného partnera na párenie, tak aby sa obmedzil počet narodenia bezridgových jedincov. Avšak je dobre vedieť o súvislosti s výskytom dermoidov. Zvýšenie počtu dominantných homozygotov v chove môže so sebou niesť zvýšené riziko výskytu dermoid sínusov. Z toho vyplýva, že s informáciami z týchto testov je treba narábať v chove opatrne a rozumne, nemali by byť našou prioritou v chove vrhy so 100% ridgovosťou, ani produkovanie dominantných homozygotov. Naopak, pes bez ridge k chovu nášho plemena patrí a je na zamyslenie, či občas takéhoto jedinca v chove nevyužiť ako zlepšovateľa s ohľadom na zdravie v populácii.

*Už v roku 2013 sa o tom objavila prvá zmienka v správe zo zasadania Chovateľskej komisie FCI konanej dňa 8. júna 2013 v Helsinkách, kde bol prednesený návrh Chovateľskej komisie do plemenných štandardov schváliť znaky, ktorým je geneticky nemožné sa vyhnúť, keď sa chová to, čo je plemenným štandardom akceptované. V našom prípade ide o to, že pri chove ridgebackov nie je možné chovať to, čo štandard vyžaduje bez toho, aby sa vo vrhoch neobjavili šteňatá, ktoré štandard diskvalifikuje (ridgeless).
V niektorých štátoch EU hrozia vlády zákazom chovu konkrétneho plemena, pokiaľ sa štandardy neupravia tak, aby tieto “geneticky nevyhnuteľné“ modifikácie boli rovnako akceptované. Prezídium FCI tento návrh postúpilo FCI Vedeckej komisii a požiadalo Chovateľskú komisiu o zostavenie úplného zoznamu plemien, ktorých sa tento bod môže týkať. V praxi by to pre nás mohlo znamenať legalizáciu ridgeless v chove a testami kontrolovaným chovom šancu znížiť výskyt DS bez straty ridge ako hlavného plemenného znaku.

  Text aj kresby: © Monika Tušanová, 2003, priebežne aktualizované o nové poznatky v oblasti genetických testov a možnosti testovania.
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv! (monika@rr.sk) posledná aktualizácia: 9/2018


© Monika Tušanová
  kresba: M.T.


článok prešiel jazykovou úpravou


Monika Tušanová, 2003
Copyright ©www.rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!
Publikované : 2005-11-08 (8609 čítané)

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:114
štatistiky
RR-shop