Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Návrh zmluvy pri krytí
(4137 čítané)   
  
Zobraziť pred vytlačením


ZMLUVA PODĽA § 51 OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA Č. 40 /1964 ZB.

Táto zmluva sa vyhotovuje pre potreby oboch zúčastnených strán:

MAJITEĽ KRYCIEHO PSA
Meno:
Priezvisko:
Adresa:

Meno krycieho psa:
Narodený:
Číslo zápisu plemennej knihy:


MAJITEĽ KRYTEJ SUKY
Meno:
Priezvisko:
Adresa:

Meno krytej suky:
Narodená:
Číslo zápisu plemennej knihy:


Krytie sa uskutoční na základe vystaveného krycieho povolenia
vystaveného (kým):
zo dňa:

Na základe tejto zmluvy sa majiteľ krytej suky zaväzuje majiteľovi krycieho psa vysporiadať za krycí úkon nasledovne:

a) FINANČNÉ PLNENIE
*áno *nie
splatné:
*okamžite *neskôr (uviesť dokedy) do:
*za špecifikovaných podmienok (uviesť za akých)
*za nešpecifikovaných podmienok

b) NATURÁLNE PLNENIE
*áno *nie
predmetom naturálneho plnenia je:
termín prevzatia naturálneho plnenia je:
miestom prevzatia naturálneho plnenia je:

c) INÉ PLNENIE
*áno *nie
uviesť aké:


Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden obdrží majiteľ krycieho psa, druhý majiteľ krytej suky.
Obe strany svojim podpisom potvrdzujú, že podmienky tejto zmluvy neboli dohodnuté v tiesni, alebo za zvlášť nevýhodných podmienok.


V................................... dňa: ..................................


Majiteľ krycieho psa (podpis):


Majiteľ krytej suky (podpis):


Návrh tejto zmluvy bol napísaný s cieľom predísť nezhodám týkajúcim sa vysporiadania za krytie. Majiteľ krycieho psa a krytej suky sú povinní riadiť sa "Chovateľským poriadkom FCI a SKJ/SZ" ktorý podrobne rieši povinnosti chovateľa (majiteľa krytej suky) aj majiteľa krycieho psa vo vzťahu k sebe navzájom, SKJ, Plemennej knihe a prípadne aj voči chovateľskému klubu.

  

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2024 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:56
štatistiky
RR-shop