Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
RR Complete
Standard
RR Magazine
Publications
Puppies
Shows
Archive
Enter into databases
Enter into databases
Breeding
Stud Dogs
Brood Bitches
Champions
www links
Personal Pages
Breeders
Useful Links
RR in not
RR Shop
 
 
Contact
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Prihláška do klubu
Entryform

Prosím vyberte Vašu krajinu/ Please select your country or language of entryform
Slovensko
Česko
other countries (En language of entryform)
Vlastním psa plemena Rhodesian Ridgeback, počet (How many dogs You own):
(Vlastniť psa, prípadne vlastniť psa s PP nie je podmienkou pre členstvo)


  FAN KLUB RODÉZSKYCH RIDGEBACKOV SK (fan Klub RRSK)
  RHODESIAN RIDGEBACK FAN KLUB SLOVAKIA (RR fan klub Slovakia)

  Klub združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR).
  Je dobrovoľnou záujmovou kynologickou organizáciou.
  Viac o našom záujmovom klube, naše aktivity, idea...


Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno a zaplatí príspevok 20 €.
Pri vstupe nového člena do klubu po termíne 30.09. sa čl. poplatok zarátava už aj pre nasledujúci kalendárny rok.
Žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa, môže vlastniť psa bez PP ak bude dodržiavať stanovy klubu a nerozmnožovať psov bez preukazu o pôvode.
Členom sa nemôže stať obchodník so psami, osoba spolupracujúca s obchodníkom so psami a chovateľ psov bez preukazu o pôvode.
Členov klubu prijíma
SRK na základe on-line prihlášky (viď hore)
Členský príspevok člena je splatný do konca februára pre daný rok.Prečo byť členom klubu

 • Spolupatričnosť a možnosť stretávania sa na klubových dňoch,
 • poradenstvo v oblasti výchovy, výcviku a chovateľstva,
 • účasť na klubových súťažiach Pes/Suka/ChS roka, Šampión RRSK,
 • zvýhodnené poplatky na akciách klubu

Klubom preferované a členmi podporované hodnoty:

 • Láska k plemenu,
 • dobré medziľudské vzťahy.

Výhody poskytované partnermi klubu

V cene členského príspevku 20 € je tiež

 • Prezentácia psov a súk - foto + odkaz na web stránku,
 • prezentácia chovateľských staníc - foto + odkaz na web stránku,
 • inzercia šteniat s vynovenými funkciami vytvorenia vlastnej prezentácie vrhu s fotogalériou.
  (Novinkou inzercií je možnosť prezentácie svojho inzerátu s vlastným obrázkom na sociálnych sieťach.)

  Ďalšie novinky pre členov klubu:
 • V databáze krycí psi a chovné suky - TOP pozícia zobrazovania + odkaz na web stránku,
 • v databáze chovateľstvo - TOP pozícia zobrazovania + odkaz na web stránku,
 • v databáze šampiónov Slovenska - TOP pozícia zobrazovania + odkaz na web stránku.
  (Novinkou po kliknutí na svojho psa je možnosť jeho vlastnej prezentácie na sociálnych sieťach.)

Stanovy Fan Klubu Rodézskych Ridgebackov SK

Článok I - Základné ustanovenia

1) Názov združenia: Fan Klub Rodézskych Ridgebackov SK, oficiálna skratka: fan Klub RRSK
medzinárodný názov: Rhodesian Ridgeback fan klub Slovakia, oficiálna skratka: RR fan klub Slovakia
2) Sídlo združenia: Liesková 5, 040 01 Košice, Vyšné Opátske
3) Štatutár: Ing. Richard Tušan
4) pôsobnosť: celé územie Slovenska
5) Kynologický záujmový klub (ďalej len klub) je dobrovoľnou, neziskovou, záujmovou organizáciou združujúcou majiteľov a priaznivcov plemena Rodézsky ridgeback.
6) Logo: zobrazuje štylizovanú podobu postavy sediaceho Rodézskeho ridgebacka.

Článok II - Právna povaha, postavenie

1) Klub je právny subjekt v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorý vo svojom mene môže zaväzovať a nadobúdať práva, ale nezodpovedá za záväzky svojich členov.
2) Klub je oprávnený zastupovať svojich členov pri napĺňaní ich kynologických záujmov.
3) Klub sa nezaoberá chovateľskou činnosťou a nevzťahujú sa na neho práva a povinnosti vyplývajúce z chovu psov.

Článok III - Cieľ činnosti a poslanie

1) Združovať majiteľov a priaznivcov plemena Rodézsky ridgeback.
2) Zabezpečovať a organizovať športové, výcvikové, edukačné a socializačné podujatia, povahové testy, skúšky, súťaže, výstavy a iné športovo kynologické podujatia.
5) Organizovať a podieľať sa na organizovaní kynologických akcií v spolupráci SKJ, SPZ, UKK alebo ZŠK SR a ich členov.
3) Podporovať a rozvíjať kynológiu, vzťah detí a mládeže ku psom.
4) Vykonávať osvetu v oblasti zdravého súžitia človeka a jeho psa.
5) Poskytovať poradenské, metodické a informačné služby v oblasti kynológie a etológie.

Článok IV - Členstvo

Členstvo v klube je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí s jeho stanovami.
A) Vznik členstva
1) Členstvo v klube vzniká na základe prihlášky záujemcu a zaplatením členského príspevku.
2) Členstvo v klube môže byť občanovi odmietnuté, ak sa dopustil alebo dopúšťa spoločensky neprípustného konania.
3) V prípade odmietnutia členstva, má občan právo písomne sa odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na kontrolný orgán, ktorý rozhodne s konečnou platnosťou.
4) Členom klubu nemôže byt' obchodník so psami, osoba spolupracujúca s obchodníkom so psami a chovateľ psov bez preukazu o pôvode.
B) Zánik členstva
1) Vystúpením člena na základe písomného oznámenia doručeného Správnej rade klubu (ďalej len SRK).
2) Nezaplatením členského príspevku do stanoveného termínu a v stanovenej výške.
3) Vylúčením, t. j. zrušením členstva z disciplinárnych dôvodov. O vylúčení rozhoduje SRK. Vylúčený člen bude písomne upovedomený doporučeným listom a má právo odvolať sa do 15 dní od doručenia na Konferenciu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou.
4) Úmrtím člena.
C) Druh členstva
Členstvo v klube môže byť riadne, čestné a hosťujúce.
1) Riadnym členom je fyzická osoba s trvalým bydliskom na území Slovenska.
2) Čestné členstvo môže byť navrhnuté SRK osobe za mimoriadne zásluhy v klube. Tento návrh musí schváliť SRK nadpolovičnou väčšinou. Čestný člen nemusí mať trvalé bydlisko na území Slovenska.
3) Hosťujúci člen je občan iného štátu.

Článok V - Práva a povinnosti člena

A) Práva
1) Podieľať sa na činnosti klubu a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom.
2) Požívať všetky výhody poskytované klubom, ak splní podmienky stanovené pre udeľovanie týchto výhod a nie je disciplinárne riešený.
3) Byť informovaný o činnosti klubu i ich orgánov.
4) Voliť a byť volený za delegáta na konferenciu, za podmienky minimálne 5 ročného členstva (okrem hosťujúceho člena a člena do 18 rokov). Každých päťdesiat riadnych členov zastupuje jeden delegát.
5) Prostredníctvom svojho delegáta hlasovať a voliť na konferencii.
6) Byť volený do orgánov klubu, za podmienky minimálne 5 ročného členstva (okrem hosťujúceho člena a člena do 18 rokov).
7) Čestný člen je delegátom na konferencii s právom hlasovať a voliť.

B) Povinnosti
1) Uhradiť členský príspevok v stanovenej výške do marca každého kalendárneho roka (okrem čestného člena).
2) Dodržiavať stanovy a prijaté zásady súvisiace s členstvom v klube.
3) Hlásiť akúkoľvek zmenu, ktorá má vplyv na členstvo v klube.

Článok VI - Organizačná štruktúra

A) Konferencia
1.) Je najvyšším orgánom klubu.
2.) Je zhromaždenie členov, ktoré tvoria jej delegáti.
3.) Je zvolávaná SRK a to najmenej raz za 5 rokov. SRK rozpošle delegátom pozvánky s programom rokovania najmenej 14 dní vopred.
4.) Je uznášania schopná za prítomnosti najmenej 50% delegátov. Zastupovanie splnomocnením sa povoľuje iba u členov SRK a to len rodinným príslušníkom.
5) Do pôsobnosti Konferencie patrí:
a) určovať zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,
b) schvaľovať stanovy klubu, ich zmeny a doplnky,
c) schvaľovať správu SRK a kontrolného orgánu o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie,
d) voliť na ďalšie obdobie SRK a kontrolný orgán. Ak v období medzi voľbami týchto orgánov vznikne potreba doplnenia novými členmi, ich voľbu možno uskutočniť aj na SRK. Doplnenie nových členov do SRK je možné maximálne do výšky 2/3 jej členov.

B) Správna rada klubu (SRK)
1) Je výkonným orgánom klubu
2) Pozostáva z minimálne troch členov, počet členov musí byť vždy nepárny.
3) Schádza sa podľa potreby a jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
4) Za svoju činnosť sa zodpovedá Konferencii.
5) Členovia SRK si volia medzi sebou prezidenta, ktorý je štatutárom klubu.
6) Členovia SRK sú delegátmi na Konferencii.
7) Do pôsobnosti SRK patrí:
a) riadiť činnosť klubu a napĺňať cieľ činnosti a poslanie klubu,
b) rokovať a uznášať sa o všetkých záležitostiach v činnosti klubu nespadajúcich do kompetencie iného orgánu,
b) podľa potreby zvolávať voľby delegátov na konferenciu,
c) viesť a archivovať účtovnú evidenciu klubu a poskytovať k nahliadnutiu a vykonaniu kontroly kontrolnému orgánu, ako aj orgánom oprávneným zo zákona.

C) Kontrolný orgán - revízor
1) Za svoju činnosť sa zodpovedá Konferencii
2) Jeho funkčné obdobie je 5 rokov.
3) Revízor nesmie byť zároveň členom SRK ani osoba žijúca v domácnosti s členom SRK
5) Revízor je delegátom na Konferencii.
7) Do pôsobnosti revízora patrí:
a) kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov klubu
b) kontrola činnosti a hospodárenia klubu,
c) riešenie sťažnosti a odvolania členov klubu

Článok VII - Zásady hospodárenia

1) Zdrojmi príjmu sú členské príspevky a iné poplatky, dary, dotácie a granty.
2) Všetky príjmy a výnosy z vlastnej činnosti klubu slúžia k potrebám a záujmom klubu.
3) Hospodárenie klubu sa vedie v súlade s platnou legislatívou

Článok VIII - Zánik klubu

1) O dobrovoľným rozpustení alebo zlúčení s iným združením rozhoduje Konferencia.
2) Klub zaniká dňom právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
3) O spôsobe naloženia s majetkom klubu rozhodne SRK

Článok IX -Záverečné ustanovenia

1) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie Ministerstvom vnútra SR
Dátum vzniku združenia: 20.03.2015

Copyright © www.rr.sk . All rights reserved!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Passw: 
Number:   
Published
Membership
Contact
Planed Activities
Club Days
Club Pointscores
Mental tests
Visitors
Online:45
statistics
RR-shop