Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Otvorený list členov SKCHR  
Autor: RRSK| Utorok, 22.11.2016 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (2025 čítané)
 

Členovia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov, SPZ


SKCHR
Slovenský poľovnícky zväz
Štefánikova 10
811 05 Bratislava

17. november 2016          

VEC: Otvorený list Slovenskému klubu chovateľov ridgebackov, SPZ

zverejnené na žiadosť členov SKCHR zo dňa 22.11.2016
Originál otvoreného listu


Vážení funkcionári, vážení členovia,

prihovárame sa Vám ako členovia Slovenského klubu chovateľov ridgebackov (ďalej klub) prostredníctvom otvoreného listu a vyjadrujeme tým svoj názor na dianie v klube za posledné dva roky.

Sme krátkodobí, ale aj dlhoroční členovia klubu a nie je nám ľahostajné meno a osud klubu, ktorý sa dlhé roky budoval. Záleží nám na tom, aby sa slovenský chov a činnosť klubu vo svete chovateľov ridgebackov neskloňoval v negatívach.

Rešpektujeme a vítame, že po dlhých rokoch nová generácia túži po zmene. Zmeny, hlavne ak prichádzajú s nadšením a entuziazmom vedia priniesť veľa nového a pozitívneho. Za posledné dva roky je viditeľná snaha niektorých členov, ktorí sa aktivizovali a kladne prispievajú k činnosti klubu, dali mu nový nádych a vizuálne pozdvihli jeho úroveň.

Na druhej strane nás trápi viditeľná neúcta k samotnému klubu a jeho histórii. Neúcta k minulosti, k práci, ktorá sa tu za 20 rokov vykonala, k ľuďom, ktorí obetovali obrovský kus života a nemálo svojho času, odbornosti i finančných prostriedkov aby vytvorili silný fungujúci chovateľský klub SKCHR s dobrým menom doma i vo svete.

Znepokojuje nás súčasný stav, kde zlo, závisť, revanš a klamstvo potlačili prvotný cieľ klubu, ktorým je chovateľstvo a propagácia nášho plemena.

Sme sklamaní, že samotní predstavitelia klubu nie sú príkladom čestného a otvoreného chovu, ktorý sa dlhé roky viedol a propagoval. Príkladom tohto znepokojujúceho nového fenoménu je bonitácia sučky v máji 2016 vo vlastníctve jedného zo štatutárov. Z nášho pohľadu ako členov klubu šlo o podvod voči všetkým slušným chovateľom, ktorí očakávajú od svojho chovateľského klubu korektné chovateľské informácie. K dnešnému dňu nie je pravdivo zverejnená informácia z bonitácie o počte chýbajúcich zubov tejto sučky. Chovatelia i široká verejnosť je touto situáciou už sedem mesiacov zavádzaná. Tento stav vrhá zle svetlo na hlavného poradcu chovu i celé vedenie klubu a znižuje dôveryhodnosť ostatných chovateľských informácií zverejňovaných chovateľským klubom.
 

Mysleli sme si, že sme bojovali za demokraciu a poriadok

Paradoxne však opak je pravdou. Nové vedenie vzišlo z demokracie (inak by tu nebolo) a niekdajší poriadok a chovateľská česť sa zmenili v chaos a bezprávie.

Máme za to, že vedenie klubu bez úcty k pravde a navyše s nízkym právnym povedomím môže u svojich členov navodzovať pocit neistoty a strachu, čo zákonite vedie ku klientelizmu.

Nepáči sa nám, že vedenie klubu nectí históriu plemena a nemá vytýčený cieľ do budúcna. Odmieta rešpektovať prítomnosť ďalších subjektov akým je slovenský informačný portál plemena rr.sk a záujmový nechovateľský klub na Slovensku. Nespolupracuje s nimi a nepropaguje ani žiadne ďalšie subjekty venujúce sa plemenu akým je The European Ridgeback, nepropaguje ridgebacka v dostupných slovenských periodikách, nezúčastňuje sa chovateľských projektov. Nezapája sa do celosvetového diania akým je RR World Congress a pod. Náš klub má 25-ročnú tradíciu, je jedným z najstarších RR-klubov v Európe a Slovensko ako chovateľsky vyspelá krajina nemala tohto roku zastúpenie na tejto významnej udalosti!

Nepáči sa nám, že náš klub okrem poskytovania základného chovateľského servisu sa prioritne venuje a propaguje najmä výstavníctvo. Postrádame víziu upotrebiteľnosti ridgebacka v inej ako len výstavnej sfére. Predstavitelia klubu odmietajú externú spoluprácu v ďalších športových a iných propagačných oblastiach s inými nechovateľskými subjektmi na Slovensku a dokonca nás bezdôvodne zastrašujú v prípade tejto spolupráce a aktivít mimo SKCHR.

Nepáči sa nám, že KRK, ktorá by mala byť nezávislá, múdra a vo svojich výrokoch právne podkutá, koná z veľkej časti vo svojich vyhláseniach, návrhoch a riešeniach proti stanovám SKCHR. (viď jej zápisnice a následne reakcie SRK)
 

Vedenie demonštruje svoju moc. Kto bude ďalší?

Ako je nám známe, KRK (Kontrolná a revízna komisia) SKCHR zahájila šetrenie voči bývalému štatutárovi pod zámienkou neúplného odovzdania klubovej agendy, výsledkom ktorého má byť zrušenie jeho členstva v klube SRK (Správnou radou klubu). Učinila tak napriek tomu, že bývalý štatutár riadne a včas odovzdal celú agendu a všetky jemu dostupné dokumenty i majetok klubu, ktorým ako prezident klubu v čase odstúpenia z funkcie disponoval a k požadovanej údajne chýbajúcej agende a majetku klubu sa niekoľkokrát riadne písomne vyjadril. Jeho vyjadrenia však neboli vzaté na zreteľ, lebo zrejmým cieľom KRK nebolo zistiť prečo niektoré časti klubovej agendy chýbajú, prípadne kde sa nachádzajú, ale jasná snaha kriminalizovať, riešiť, vyvodzovať dôsledky a demonštrovať svoju moc.
 

Vopred napísaný scenár, kde argumenty sú len prekážkou

Výsledkom takto vopred písaného scenára bez ohľadu na argumenty a riadne šetrenie bolo vylúčenie dlhoročného aktívneho člena, bývalého prezidenta a viackrát klubom oceneného donátora klubu i samotného plemena.

Tento scenár písalo len zopár osôb a pod jeho výsledok sa podpísalo SRK v zložení
Ján Handzuš, Jana Bagarová, Milada Krchňavá, Alexandra Pádivá a Michaela Fajkusová.

Zodpovednosť za šetrenie podpísala KRK v zložení: Juraj Štefuň a Mária Kováčová.
 

Čo núti SRK a KRK byť slepou a hluchou?

Doteraz nie je jasné, z akého dôvodu odmietajú vyššie uvedené osoby zobrať na vedomie fakt, že požadovať vydanie neexistujúcich dokumentov a majetku je právny i logický nezmysel, keď to nie je objektívne možné splniť.

Nie je jasné, z akého dôvodu odmieta SRK a KRK zobrať na vedomie, že sme boli vtedajším vedením a organizátorom Jubilejnej XX. Špeciálnej výstavy v roku 2014 obdarení nerezovými príveskami a trofejami. Tento hodnotný darček prijali v tom čase ako vystavovatelia aj terajší členovia SRK a KRK, takže o tom musia mať vedomosť. Aj predseda revíznej komisie p. Juraj Štefúň tento darček prevzal pri prezentácii. Na základe riadneho šetrenia by musela KRK vziať na vedomie, že nebola na tieto nerezové prívesky a akrylátové trofeje vystavená žiadna ďalšia faktúra pred ani po predmetnej výstave a teda predmetné prívesky a trofeje boli riadne spotrebované. Podklady pre to mala celý čas k dispozícií.

Nie je tiež zrejmé z akého dôvodu a na aký podnet vykonávala novozvolená revízna komisia kontrolu predchádzajúceho funkčného obdobia. Toto konanie spochybnilo platné závery KRK a odignorovalo platné uznesenia najvyššieho orgánu SKCHR, ktorým je Konferencia. KRK a SRK tým zneužila svoje postavenie a prekročila svoju právomoc!

Jediné logicky možné vysvetlenie konania SRK a KRK je, že celé toto divadlo okolo odovzdávaní a preberaní funkcií je umelo vykonštruovaná kauza so snahou kriminalizovať a očierniť prácu a bývalého vedenia klubu a jeho štatutára.
 

Čím je spôsobené toto správanie sa členov vedenia? Strachom?

So všetkou úctou, pripomína nám to naozaj stredovekú inkvizíciu alebo moderný stalinizmus, kde inteligencia, čí zástancovia iného názoru boli likvidovaní. Posledné roky vnímame masívny odchod vzdelaných a múdrych majiteľov ridgebackov s dobrým sociálnym i finančným zázemím, ktorí by vedeli byť pre klub a propagáciu plemena prínosom.
 

Otázkou ostáva, čo na to my, členovia klubu

Dostávajú sa k nám naozaj pravdivé informácie? Nie sú takýmito kauzami a ich nekorektným riešením podkopané základné princípy demokracie i samotného zmyslu chovateľského klubu? Neunikajú nám iné omnoho podstatnejšie chovateľské problémy? Páči sa nám členom, že sa Slovenský klub chovateľov otvorene vzdáva svojej histórie, osobností a dlhodobo budovanej pozície čestného a otvoreného chovateľského klubu?
 

Komu táto špina prospieva?

Rozhodne neprospieva nikomu. Nevrhá dobrý tieň ani na vedenie klubu, ani na nás členov, neprospieva ani ridgebackom, ani jeho chovateľom, ani celkovej propagácii plemena.
Rozširujúce sa povedomie o zlej atmosfére v chovateľskom klube, škodí nielen klubu, ktorého pozitívna práca je týmto zatienená, ale v konečnom dôsledku nám všetkým bez rozdielu.
 

Je čas prehodnotiť prístup

Radi by sme touto cestou vyzvali vedenie chovateľského klubu, aby sa zamysleli nad svojim poslaním, pre ktoré boli zvolení do svojich funkcií.


Otvorene Vás preto žiadame

  - aby ste viedli náš klub čestne a rozumne,
  - nevyvolávali a neživili kauzy, aféry a senzácie, ale naopak, aby ste ich tlmili,
  - konali s nadhľadom, nezaujate a rovnako v prospech všetkých,
  - ctili poriadky a stanovy klubu a išli príkladom v ich dodržiavaní,
  - nezneužívali svoje funkcie a kolektívnu moc konaním bez pocitu osobnej zodpovednosti,
  - upokojili náladu v klube, stmelili ľudí pozitívnym myslením a konaním,
  - a v konečnom dôsledku vždy rozhodovali ako zrelé osobnosti s osobným presvedčením,
    že konáte skutočne v prospech dobra a plemena.


Sme presvedčení
, že týmto otvoreným listom prezentujeme názor všetkých slušných chovateľov a majiteľov rodézskeho ridgebacka na Slovensku. Dúfame, že bude naša snaha o dobré meno klubu a plemena vypočutá. Veríme totiž, že sa tým zlepší celková atmosféra a nálada v klube a pojmy “slovenský klub“ a “slovenský chovateľ“ znova získa vo svete rešpekt. Sme presvedčení, že toto je prianie nás všetkých.

Ďakujeme,
                 kolektív členov SKCHRZasiela sa:

- SKCHR, Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 81105 Bratislava
- skchr@skchr.sk
- info@rr.sk

Na vedomie:
- SPZ
- SKJ

Tento otvorený list žiadame zverejniť na informačnom portáli plemena rr.sk a na klubových stránkach skchr.sk a FB-fanpage a tiež v najbližšom spravodaji, ročenke SKCHR

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2021 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:20
štatistiky
RR-shop