Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
VZN hl.mesta SR 1996, zrušené Ústavným súdom SR 1997  
Autor: Monika Tušanová| Streda, 10.12.1997 | Téma: Zákon (3195 čítané)
 
Úpravy VZN Zrušené dňa 27.11.1997

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 2/1996
zo dňa 28. marca 1996
o chove zvierat na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

§ 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje práva a povinnosti chovateľov zvierat vo vzťahu k spoluobčanom a životnému prostrediu a základné podmienky chovu a držania zvierat na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "hlavné mesto").

§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) chovateľom každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá zviera trvalo alebo prechodne chová alebo drží,
b) hospodárskym zvieraťom zviera, ktoré sa chová alebo drží najmä na účely úžitkovej produkcie, napr. hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, hrabavá a vodná hydina, nepárnokopytníky, králiky, zajace, kožušinové zvieratá, kone, ryby, včely a pod.,
c) spoločenským zvieraťom každé zviera, chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti, ak toto nariadenie neustanovuje inak,
d) divým zvieraťom zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu alebo sa narodilo v zajatí a je držané v zajatí,
e) nebezpečným živočíchom divé zviera alebo iný živočíšny bezstavovec, ktorý vzhľadom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život alebo zdravie človeka,
f) voľne žijúcim zvieraťom jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje samovoľne,
g) konfiškátom živočíšneho pôvodu telo uhynutých, nedonosených, mŕtvonarodených alebo zmárnených zvierat a nepožívateľné živočíšne produkty, prípadne živočíšne produkty vylúčené z použitia na obvyklý účel,
h) veterinárnou starostlivosťou starostlivosť o zdravie zvierat vrátane hygieny ich prostredia, ošetrovania, plemenitby a prepravy, predchádzanie nákazám a iným hromadným ochoreniam zvierat,
i) verejným priestranstvom všetky verejnosti prístupné pozemky v hlavnom meste okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb s výnimkou hlavného mesta a mestských častí,
j) karanténou priestor, určený na izoláciu zvieraťa z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy.

§ 3
Práva a povinnosti chovateľa
(1) Chovateľ má právo:
a) na chov zvierat podľa tohto nariadenia,
b) na náhradu škody, ktorá bola spôsobená jeho zvieraťu.

(2) Chovateľ je povinný najmä:
a) dbať na to, aby sa chovom zvierat neohrozovalo zdravé životné prostredie a životné podmienky spoluobčanov,
b) zabezpečiť zvieraťu výživu, hygienu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebný dostatok pohybu a urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku; plochy voľného pohybu zvierat v jednotlivých mestských častiach môže určiť mestská časť,
c) dbať na to, aby zviera bezdôvodne nerušilo a neohrozovalo spoluobčanov,
d) nedovoliť voľný pohyb zvierat na verejných priestranstvách; vodiť zviera môže iba osoba staršia ako dvanásť rokov, psychicky a fyzicky spôsobilá zviera ovládať,
e) zabezpečiť vakcinácie zvierat proti nákazám a dohliadnuť na to, aby všetky vakcinácie a vyšetrenia boli zaznamenané v očkovacom preukaze zvieraťa,
f) zabezpečiť v pravidelných intervaloch odparazitovanie zvierat,
g) v prípade poranenia človeka zvieraťom, okamžite zabezpečiť veterinárne vyšetrenie zvieraťa a výsledky vyšetrenia odovzdať poškodenému,
h) preukázať svoju totožnosť v prípade požiadavky kontrolného orgánu v súvislosti s kontrolou chovaného zvieraťa,
i) okamžite odstrániť tuhé výkaly zvierat z verejných priestranstiev prostredníctvom vrecúška alebo inej vhodnej pomôcky,
j) asanovať konfiškáty živočíšneho pôvodu prostredníctvom organizácie, ktorá je odborne spôsobilá a má na výkon tejto činnosti povolenie príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti,
k) uhradiť všetky náklady, spojené s odchytom zvieraťa a jeho umiestnením v karanténe.
(3) Za škody spôsobené zvieraťom zodpovedá jeho chovateľ podľa osobitného predpisu.
(4) Chovateľ má zakázané:
a) vodiť alebo prinášať zvieratá na detské ihriská a pieskoviská, do areálov školských a predškolských zariadení, na športoviská a štadióny prístupné verejnosti, na cintoríny, do zdravotníckych zariadení, na trhoviská a tovarové burzy, na kúpaliská a daľšie miesta označené zákazom vodenia zvierat; zákaz sa nevzťahuje na parky, v ktorých to povoľuje prevádzkový poriadok,
b) chovať zvieratá v spoločných priestoroch obytných domov, v zariadeniach verejného a spoločného stravovania, v zariadeniach potravinárskej výroby, v obchodoch, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, vo verejných a spoločných ubytovacích priestoroch a prevádzkach, poskytujúcich osobné služby; na chov zvierat v spoločných zariadeniach pre deti a mládež je potrebné povolenie orgánu veterinárnej starostlivosti a orgánu na ochranu zdravia ľudí,
c) predávať zvieratá na trhoviskách a tovarových burzách,
d) umiestňovať konfiškáty živočíšneho pôvodu do zberných nádob na odpady, zakopávať alebo inak nepovolene ich likvidovať.
(5) Zákaz podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na:
a) psov a kone ozbrojených zložiek a mestskej polície pri výkone služobných povinností a na psov vodiacich nevidiacich,
b) zvieratá, ktoré sa zúčastňujú výstav, prehliadok a súťaží zvierat; tieto podujatia možno usporadúvať len na základe povolenia mestskej časti a orgánu veterinárnej starostlivosti. 

§ 4
Chov spoločenských zvierat
(1) Na území hlavného mesta je chov spoločenských zvierat povolený len za podmienok ustanovených osobitným predpisom a týmto nariadením.
(2) Je povolené chovať:
a) v bytovej jednotke v obytných domoch, so súhlasom nájomcov bytov vedľa, nad a pod bytovou jednotkou chovateľa, jedného psa a šteňatá z 1 vrhu maximálne do veku 12 týždňov,
b) v rodinných domoch dvoch psov a šteňatá z každého vrhu maximálne do veku 12 týždňov,
c) v bytovej jednotke v obytných domoch, so súhlasom nájomcov bytov vedľa, nad a pod bytovou jednotkou chovateľa, dve mačky a mačatá maximálne do veku 8 týždňov,
d) chov vyššieho počtu psov a mačiek je podmienený súhlasom mestskej časti, okresnej veterinárnej správy a orgánu na ochranu zdravia.
(3) Chovateľ je povinný prihlásiť psa z vlastného vrhu staršieho ako 12 týždňov k registrácii na miestnom úrade, ostatných ihneď po nadobudnutí.
(4) Je zakázané chovať:
a) trvale psov, mačky a hospodárske zvieratá na balkónoch, loggiách, povalách, v pivničných priestoroch alebo garážach,
b) v bytovej jednotke a obytných domoch, okrem registrovaných chovateľských staníc, psov, ktorí zvýšenou agresivitou ohrozujú ľudí a zvieratá, a to nasledovné plemená a ich kríženci: Rottweiler, Nemecká doga, Mastiff, Staffordshire Bull Terrier, Bullmastiff, Rhodesian Ridgeback, Dobermann. Mestská časť môže tento zoznam rozšíriť v osobitnom predpise.
(5) Pri vodení psov mimo objektu alebo pozemku, patriaceho chovateľovi psa, musí byť pes vedený na vodidle, označený evidenčnou známkou a musí mať nasadený náhubok, s výnimkou malých plemien, ktorým fyzicky nie je možné náhubok nasadiť. Chovateľ je povinný mať pri sebe očkovací preukaz psa. 
(6) Cvičenie psov je možné len vo vyhradených kynologických areáloch, okrem psov používaných na výkon práva poľovníctva.
(7) Zriadiť a prevádzkovať registrovanú chovateľskú stanicu možno len s povolením mestskej časti a okresnej veterinárnej správy.

§ 5
Chov hospodárskych zvierat
(1) Na území hlavného mesta je chov hospodárskych zvierat povolený len za podmienok ustanovených osobitnými predpismi a všeobecne záväzným nariadením mestskej časti.
(2) Chovateľ je povinný prihlásiť chov hospodárskych zvierat k registrácii na okresnej veterinárnej správe a miestnom úrade.

§ 6
Chov divých zvierat a voľne žijúcich zvierat
(1) Chovať alebo držať divé zviera možno len na účely ustanovené osobitným predpisom.
(2) Chov, odchyt, lov a usmrcovanie voľne žijúcich zvierat je na území hlavného mesta zakázaný. Týmto nariadením nie je dotknutý výkon poľovného a rybárskeho práva a asanačných činností.
(3) Kŕmenie voľne žijúcich holubov, labutí a túlavých zvierat je zakázané.

§ 7
Chov nebezpečných živočíchov
Nebezpečné živočíchy možno chovať alebo držať len v úradne registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia okresnej veterinárnej správy.

§ 8
Veterinárna starostlivosť
(1) Do karantény musia byť odovzdané zvieratá:
a) nájdené alebo túlavé, ktorých chovateľ nie je známy a ktoré sa nachádzajú na verejnom priestranstve bez dozoru,
b) ktoré ostali po zomrelých chovateľoch,
c) vysťahované v prípade živelných pohrôm,
e) určené na pozorovanie z dôvodu uhryznutia alebo poranenia človeka, ak chovateľ nemôže zabezpečiť ich oddelené umiestnenie,
f) dovezené zo zahraničia, pre ktoré je určená povinná karanténa.
(2) Odchyt a prevoz zvierat do karantény zabezpečuje na území hlavného mesta na náklady chovateľa, fyzická alebo právnická osoba oprávnená vykonávať takúto činnosť.
(3) Prevoz zvierat uvedených v odseku 1 písm. e) a f) zabezpečí chovateľ.
(4) Nájdené alebo túlavé zviera, ktorého chovateľ nie je známy, bude pozorované v karanténe po dobu určenú štátnym veterinárnym lekárom. O ukončení karantény alebo usmrtení zvierat rozhodne orgán veterinárnej starostlivosti.
(5) Ak sa chovateľ prihlási o svoje zviera počas karantény, bude mu vydané, ak nie je podozrenie z prenosu nákazy. Pred prevzatím je povinný uhradiť výdavky spojené s umiestnením zvieraťa v karanténe, jeho liečením, prepravou a pod.
(6) Zranené zviera musí byť podľa povahy zranenia ošetrené alebo usmrtené.

§ 9
Sankcie
(1) Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, dopúšťa sa priestupku proti poriadku v správe, za ktorý možno uložiť pokutu do 1000 Sk; v blokovom konaní možno uložiť pokutu do 500 Sk.
(2) (2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "primátor") uložiť pokutu do výšky 200 000 Sk. Pokutu možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa kedy sa primátor dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov. 
(2) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva mestská polícia, orgány veterinárnej starostlivosti a orgány na ochranu zdravia ľudí.
(3) Ustanovenia tohto nariadenia sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na zvieratá chované pred jeho účinnosťou. Chovatelia sú povinní zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami § 4 ods. 2 a ods. 4 písm. b) tohto nariadenia najneskôr do 31. 12. 1997.
(4) Mestské časti uvedú do 31. 12. 1996 do súladu s týmto nariadením nariadenia mestských častí, vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy o chove zvierat z 9. decembra 1987.

§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 1996.

Peter Kresánek v. r., primátor

1) § 415 a 420 Občianskeho zákonníka.
2) § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
3) § 16 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
4) § 5 a nasl. zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
§ 12 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
5) § 7 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
6) Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
7) § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z.
8) § 16 ods. 5 zákona č. 87/1987 Zb.
9) § 21 zákona č. 87/1987 Zb.
10) § 46 a 84 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11) § 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:39
štatistiky
RR-shop