Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Zjednotenie systému vyhodnocovania LTV a L8  
Autor: Monika Tušanová| Štvrtok, 29.05.2014 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (5938 čítané)
 

Bedrovokrížové prechodové stavce: aký význam majú pre zdravie ovplyvnených psov?
M. Flückiger, U. Geissbühler, J. Lang
Schweiz. Arch. Tierheilk.
© 2009 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
zdroj: Dysplasie-Kommission Bern und Zürich
Preklad z originálu © Spracovala: Monika Tušanová, 2014

Chrbtica psa je tvorená približne 50 stavcami. Je rozdelená do 5 sekcií, a každá sekcia má prevažne rovnaký počet stavcov. Väčšina psov má 7 krčných stavcov, 13 hrudných stavcov, 7 bedrových stavcov, 3 krížové stavce a zhruba 20 chvostových stavcov. Stavce jednotlivých častí sa líšia anatomickými zvláštnosťami priľahlých sekcií. Takže napríklad hrudné stavce majú kĺbové pripojenie k rebrám. Naproti tomu krížové stavce sú pripojené ku krížovej kosti (sacrum) a sú v kontakte s panvou (obr.1).

Stavce, ktoré sa nachádzajú na prechode medzi dvoma sekciami a vykazujú anatomické zvláštnosti oboch častí, sa označujú ako prechodové stavce. Tak napríklad hrudnému stavcu môže chýbať jedno alebo obidve rebrá, alebo naopak posledný krčný stavec alebo prvý bedrový stavec môže mať na jednej alebo oboch stranách rebrá .
Tieto chyby sú zvyčajne klinicky bezvýznamné pretože nespôsobujú ani bolesť, ani psa nijak neobmedzujú. Problematickejšie sú prechodové stavce v oblasti spojenia bedier a krížov, kde je dokonca u psov s normálnou anatómiou pozorovaný častý výskyt poškodenia medzistavcovej platničky. (Seiler et al, 2002; Rossi etal, 2004; Benninger el al, 2004, 2006).

Bolo preukázané, že u psov s prechodovými stavcami medzi bedrami a krížovou kosťou je posledná medzistavcová platnička často poškodená, čo môže viesť k pomliaždeninám a zápalu nervov v chrbticovom kanáli. Toto veľmi bolestivé ochorenie je označované ako Cauda Equina Syndróm (CES) alebo degeneratívna bedrovokrížová stenóza (DLSS). Prechodové stavce môžu mať za následok tiež vychýlenie panvy, čo môže spôsobiť jednostrannú alebo jednostranne ťažkú dyspláziu bedrového kĺbu (HD). Toto sú dôvody, prečo pomerne zriedka narazíme medzi pracovnými psami na psov s prechodovými stavcami. Tak napríklad pri rádiologickom vyšetrení policajných služobných psov zürišského kantónu, nebol nájdený ani jeden pes s prechodovým stavcom.

Prechodové stavce môžu byť vytvorené rôzne. Často sú bočne vyčnievajúce kostnaté priečne výbežky abnormálne vyvinuté.
Rozdielne bývajú aj symetrické prechodové stavce, t.j. tie pri ktorých má ľavý a pravý priečny výbežok rovnaký tvar, a asymetrické prechodové stavce, pri ktorých sú priečne výbežky rôzne tvarované (Obr.3 a 4).

Štúdia zürišskej komisie pre dyspláziu na 4000 psoch ukázala, že 3,5 % čiže asi 1 z 30 psov má bedrovokrížový prechodový stavec (Djuric et al, 2006). Avšak miera výskytu sa podstatne menila v závislosti na plemenách. Nadmerne silne postihnutý bol nemecký ovčiak s 5,7 %, veľký švajčiarsky salašnícky pes s 9,4 % a Shar Pei s 19,2 %. Nápadné bolo, že zo všetkých psov, ktoré museli byť ošetrené kvôli CES vo veterinárnej nemocnici v Zürichu, malo 16,3 % prechodový stavec, t.j. asi 5 krát viac, než sa očakávalo (Flückiger et al, 2006)

Obr.1a a 1b: bedrovokrížový prechodový stavec typ 0. Normálna bedrovokrížová anatómia.
Tri sakrálne stavce (S1-3) a ich tŕňovité výbežky sú navzájom spojené. Posledný bedrový stavec má symetrické priečne výbežky, ktoré sa nedotýkajú panvy.
Obr.2: bedrovokrížový prechodový stavec typ 2.
Prechodový stavec je úplne oddelený od krížovej kosti, jeho priečne výbežky sú formované symetricky. Tieto môžu byť v rôznej miere v kontakte s panvou.
Obr.3: bedrovokrížový prechodový stavec typ 3.
Prechodový stavec je úplne oddelený od krížovej kosti, jeho priečne výbežky, sú formované asymetricky. Ich kontakt s panvou sa zvyčajne líši v rozsahu spojenia na ľavej a pravej strane.
normálny anatomický stav Typ 0
tŕňovité výbežky 1. a 2. krížového stavca
bez spojenia
Typ 1
priečne výbežky prechodového stavca
rovnako deformované
Typ 2
priečne výbežky prechodového stavca
rozdielne deformované
Typ 3
Obr.4: bedrovokrížový prechodový stavec typ 1.
Tŕňovitý výbežok S1 nie je spojený s S2 ani s S3.
Tab.1: Klasifikácia anatomických podmienok prepojenia bedrovo-krížovej oblasti


Okrem spomínaných foriem sa vyskytuje ešte jeden ďalší typ prechodového stavca, pri ktorom tŕňovitý výbežok prvého krížového stavca nie je zrastený s prepojenými tŕňovitými výbežkami druhého a tretieho krížového stavca (obr.4). Podľa štúdie Giessenskej univerzity na 5000 psoch nájdeme tento variant u 23% psov, teda ide o veľmi častý výskyt. (Julier-Franz, 2006). Tento variant je ale zvyčajne pre jednotlivých psov sám o sebe nepodstatný a na röntgenových snímkach nie je vždy vidieť, najmä nie v takom prípade, keď röntgenologicky kontrastné výkaly v konečníku bránia v posúdení tejto oblasti alebo ak je snímka podexponovaná alebo táto oblasť na röntgenovej snímke nie je vôbec zachytená.

Bernská a zürišská komisia pre dyspláziu venuje v posledných rokoch prechodovým stavcom stále viac pozornosti a každú výraznú deformitu jednotlivo zaznamenáva. V spolupráci s poprednými nemeckými vyhodnocovateľmi dysplázie bola vyvinutá jednoduchá typológia bedrovokrížových prechodových stavcov. Je založená na dvoch kritériách:
a) zrast tŕňovitých výbežkov krížovej kosti
b) symetria spojenia medzi prechodovým stavcom a panvou.
Normálny bedrovokrížový prechod sa označuje ako typ 0, chýbajúce spojenie tŕňovitých výbežkov prvého a druhého krížového stavca ako typ 1.
Symetrická deformácia priečnych výbežkov sa označuje ako typ 2. Pri rozdielne tvarovaných priečnych výbežkoch, čiže pri asymetrických bedrovokrížových prechodových stavcoch ide o typ 3 (Tabuľka 1).

Stále nie je s konečnou platnosťou určené, či a ako sa prechodové stavce dedia. Fakt, že sa prechodové stavce pri určitých plemenách vyskytujú častejšie a niekedy postihujú takmer všetky psy z jedného vrhu, poukazuje na to, že dedičná zložka je pravdepodobná. Rôzne chovateľské kluby odporúčajú psy s prechodovými stavcami nepoužívať na chovné účely, alebo dokonca odporúčajú aj nariadiť zákaz chovu. Tieto opatrenia sú založené na podozrení, že vznik prechodových stavcov má genetický základ, to znamená, že sklon k nim je dedičný. Aká vysoká je táto dedičnosť a ktoré gény pri nej hrajú rolu, však ešte stále nie je známe.

Aké výsledky vyplývajú z pozorovaní?
Komisie pre dyspláziu budú odteraz pri všetkých plemenách spolu s HD-nálezom zaznamenávať aj prítomnosť prechodového stavca typu 2 alebo 3.
Na žiadosť chovateľského klubu sa bude zaznamenávať aj prechodový stavec typu 1 alebo prítomnosť normálneho bedrovokrížového spojenia (Typ 0).
Akonáhle bude k dispozícii dostatočné množstvo dát o dotyčných psoch, plánuje sa objasniť faktor dedičnosti.

Komisie pre dyspláziu v súčasnosti nevydali žiadne špecifické chovné odporúčania nakoľko zatiaľ chýbajú dostatočné štúdie o dedičnosti prechodových stavcov, ale odporúčajú majiteľom psov s bedrovokrížovými prechodovými stavcami typu 2 a 3, tieto nepoužívať ako chovné psy.

Od veterinárnych rádiológov sa žiada, aby sa ubezpečili, že aspoň na jednej HD-snímke je zobrazená celá panva vrátane bedrovokrížového spojenia.
Zvyčajne je snímka s kolenami roztiahnutými do strán pre posúdenie vhodnejšia. Okrem toho sa od veterinárov požaduje, aby majiteľov postihnutých psov motivovali k odosielaniu röntgenových snímok.

Chovateľským klubom a ich chovným komisiám sa dôrazne odporúča, aby všetkými dostupnými opatreniami podporili zber dát. Zo zdravotného hľadiska je naliehavo potrebné preverenie všetkých potomkov chovu psov s bedrovokrížovými prechodovými stavcami, ktoré spočíva v preskúmaní prítomnosti prechodového stavca. Pri väčšine plemien až do objasnenia spôsobu dedičnosti nie sú plánované žiadne obmedzenia chovnosti. Spôsob dedičnosti, ktorý môže byť odlišný pre rôzne prechodové stavce, je ale možné rýchlo a spoľahlivo objasniť v prípade zaevidovania všetkých psov s deformáciami. Chovatelia a majitelia sa preto urgentne vyzývajú, aby zasielali aj röntgenové snímky psov so zrejmými deformáciami.
Chovateľským klubom, ktoré vykonávajú odhad plemennej hodnoty sa odporúča, aby zaznamenávali prítomnosť prechodového stavca. Tak je možné čo najrýchlejšie a bez ďalších nákladov zhromaždiť informácie o častosti výskytu, rozšírení a dedičnosti prechodových stavcov.

Použitá literatúra a korešpondenčné adresy


Stanovisko Slovenského klubu chovateľov ridgebackov (SKCHR)
Tlaky okolitých krajín a ostatného chovateľského sveta sú na zjednotenie systému vyhodnocovania LTV a L8, ktorý by bol jednotný a tak komplexne použiteľný v štatistikách ohľadne LTV v celosvetovom merítku. Momentálne ním je švajčiarsky model klasifikácie M. Flückiger 2009. Z tejto štúdie vychádza aj škandinávska klasifikácia z roku 2012 "Alternative classification and screening protocol for transitional lumbosacral vertebra"

SKCHR na základe zverejnených štúdií a po konzultácii s odborníkmi na LTV pripravil nové tlačivá a podklady pre vyhodnotenia a prácu s LTV v oblasti chovateľstva.
"LTV" odporúča naďalej sledovať, hodnotenie z rtg. DBK a laterálnej projekcie kde je zachytený posledný stavec s posledným rebrom. Vyhodnotenie podľa M. Flückiger 2009. Navyše bude uvádzaná aj slovná diagnóza typu anomálie.

LTV-0 - normálny anatomický stav
LTV-1 - ľahké formy rôznych anomálií, ktoré v zásade nespôsobujú pohybové ani zdravotné problémy (pokiaľ nie je zároveň diagnostikovaná aj spondylóza)
LTV-2 - symetrické formy rôznych anomálií, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy (doporučené CT)
LTV-3 - asymetrické formy rôznych anomálií spôsobujúce pohybové a zdravotné problémy

"SA" - spondylóza/spondylartroza sledovať, evidovať ako SA-neg (normálny, zdravý stav), SA-poz (chorobný stav). hodnotenie z rtg. DBK a laterálnej projekcie.
"L" - počet stavcov sledovať, evidovať ako L7 (normálny stav), L8 (nadpočetný stavec). Hodnotenie z laterálnej projekcie kde je zachytený posledný stavec s posledným rebrom.
Nadpočetný stavec podľa švajčiarskej metodiky vyhodnocovania (2009) nespadá do klasifikácie LTV. Podľa najnovšej škandinávskej metódy vyhodnocovania (2012) sa odporúča, aby L8 bolo zahrnuté ako súčasť komplexu LTV ako doplnok v skríningových protokolov pre LTV.

V týchto intenciách metodiky vyhodnocovania a klasifikácií budú našim centrálnym klubovým vyhodnocovateľom opätovne prehodnotené a preklasifikované všetky dostupné snímky doteraz pozitívnych a sporných LTV u nášho plemena. Výsledky hodnotení budú zaslané majiteľom dotknutých jedincov a budú vykonané zmeny v internej klubovej DTB.

Príklad zápisu psa v databáze (s ohľadom na komplex LTV) a možnosti párenia:
Bez nálezu, bez chovných obmedzení: LTV-0, L7-normal, SA-neg.

podmienečne chovný:
L8 (páriť s L7-normal)
LTV-1 (páriť s LTV-0)

nevhodný do chovu:
LTV-2
LTV-3
SA-poz (spondylóza/spondylartroza)

Ostáva nevyriešená otázka dvoch anomálii súčasne (LTV-1 + L8), kde každá o sebe nie je vážnou chybou. Chovné využitie takého jedinca je na zvážení každého chovateľa, avšak SKCHR ho neodporúča, pokiaľ máme k dispozícii dostatok negatívnych jedincov.

pre SKCHR spracovala Monika Tušanová, Máj 2014
schválené SRK, Januar 2015

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:13
štatistiky
RR-shop