Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Cestovné pasy spoločenských zvierat  
Autor: Katarína Ťavodová| Streda, 24.11.2004 | Téma: Zákon (6120 čítané)
 

Zdroj: http://www.svssr.sk/

Pasy spoločenských zvierat

Od 1. októbra 2004 nahrádza medzinárodné očkovacie preukazy a bude jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu (vrátane Slovenskej republiky), v ktorom sa narodili. V Slovenskej republike sa pasy spoločenských zvierat začnú vydávať v priebehu mesiaca september 2004. Vydávaním pasov sú Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky na návrh Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky poverení veterinárny lekári zapísaní do zoznamu súkromných veterinárnych lekárov vedenom Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, ktorí spĺňajú požiadavky na technické vybavenie umožňujúce odčítanie elektronického identifikačného systému (transpondér-mikročip) zodpovedajúceho norme ISO 11 784 pomocou čítacieho zariadenia podľa normy ISO 11 785 a prístup k internetu.

Poverený veterinárny lekár na základe požiadavky klienta vystaví pas spoločenského zvieraťa pre psa, mačku alebo fretku, ak dokáže zreteľne prečítať tetovanie, alebo ak je zvierat označené transpondérom - mikročipom. V prípade, že zviera nie je označené žiadnym z uvedených spôsobov alebo tetovanie nie je čitateľné, musí poverený veterinárny lekár pred vystavením pasu zviera najskôr označiť elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom)*. Počas vystavania pasu by si žiadateľ mal vždy kontrolovať správnosť uvádzaných údajov, aby sa predišlo problémom do budúcnosti, najmä údaje o vlastníkovi, popis zvieraťa a údaje o identifikácii zvieraťa, ktoré sú rozhodujúce pre kontrolu ale i pre ďalšie zaznamenávanie rôznych údajov v pase. Pre potreby kontroly je zavedený zjednotený elektronický identifikačný systém. Ak je zviera označené transpondérom nezodpovedajúcim systému podľa normy ISO 11 784, je vlastník povinný pri kontrole predložiť čítacie zariadenie umožňujúce odčítanie dát z aplikovaného mikročipu. Z tohto dôvodu by si mal vlastník zvážiť, či nenechá svojho miláčika označiť zjednoteným systémom podľa normy ISO 11 784.

Poverený veterinárny lekár o vystavení pasu vedie evidenciu o vydaných pasoch a zasiela údaje o zvieratách, ktorým bol vydaný pas a o ich vlastníkovi v stanovených intervaloch do Centrálneho registra pasov spoločenských zvierat.

Pas spoločenských zvierat je úradným dokladom, ktorým vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, preukazuje:
a. identitu zvieraťa, ktorému je pas spoločenského zvieraťa vydaný, 
b. platnosť vakcinácie alebo revakcinácie proti besnote, prípadne iným chorobám prenosných na psy, mačky a fretky 
c. ošetrenie proti vonkajším parazitom prípravkom účinným proti kliešťom a/alebo proti vnútorným parazitom prípravkom účinným proti Echinococcus granulosus (podmienka pre vstup do niektorých členských štátov) a 
d. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriuhttp://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/lab/lab.htm na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote. 

Pas spoločenských zvierat slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, týkajúcich sa vyššie uvedených dôvodov, pre ktoré sa pasy spoločenských zvierat vystavujú. Údaje, ktoré potvrdzujú splnenie požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek uvedených v bodoch a), b) a d) môže potvrdzovať len poverený veterinárny lekár, ktorý je povinný pred každým zaznamenaním zmeny overiť identitu zvieraťa. 
* Transpondér-mikročip 
Transpondér-mikročip musí zodpovedať norm ISO 11 784, ktorý je možné odčítať "čítacím" zariadením v súlade s normou ISO 11 785. V prípade, že použitý elektronický identifikačný systém tejto norme ISO nezodpovedá, vlastník zvieraťa alebo osoba zodpovedná za zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou, musí poskytnúť pri kontrole "čítacie" zariadenie, ktoré použitý elektronický identifikačný systém dokáže odčítať." 
Psy, mačky a fretky musia na premiestnenie

E. medzi členskými štátmi inými ako Malta, Írsko, Švédsko a Veľká Británia spĺňať nasledujúce požiadavky: 
1. musia byť nezameniteľne označené 
a. zreteľne čitateľným tetovaním alebo 
b. elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom) 
2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom preukazujúcim: 
a. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu, 
b. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ktoré je rôznymi členskými štátmi odlišne (www.svssr.sk). 
F. do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto krajiny): 
1. musia byť označené elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom) 
2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa preukazujúcim 
a. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu 
b. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriuhttp://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/lab/lab.htm na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote a najdlhšie 3 mesiace pred premiestnením* 
c. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus). 

Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase vedené záznamy. Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päť a menej, za podmienky, že tieto zvieratá počas pobytu v Slovenskej republike alebo iného členského štátu nezmenia vlastníka alebo osobu zodpovednú za tieto zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou. Ak je počet dovážaných zvierat väčší ako päť, vzťahujú sa na kontrolu takéhoto premiestnenia požiadavky ako pri obchodnom styku v súlade so Smernicou 92/65/EHS. 

Požiadavky na premiestnenie psov, mačiek a fretiek v obchodnom styku vo vnútri Európskej únie
Psy, mačky a fretky musia na premiestnenie

A. medzi členskými štátmi inými ako Malta, Írsko, Švédsko a Veľká Británia spĺňať nasledujúce požiadavky: 
1. musia byť nezameniteľne označené 
a. zreteľne čitateľným tetovaním alebo 
b. elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom) 
2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa preukazujúcim: 
a. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu, 
b. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ktoré je rôznymi členskými štátmi vyžadované odlišne. 
B. do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto krajiny): 
1. musia byť označené elektronickým identifikačným systémom (transpondérom - mikročipom) 
2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa preukazujúcim 
a. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny; vakcína musí byť inaktivovaná s obsahom najmenej jednej antigénnej jednotky v dávke podľa WHO štandardu 
b. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriuhttp://forum.europa.eu.int/irc/sanco/vets/info/data/lab/lab.htm na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote a najdlhšie 3 mesiace pred premiestnením* 
c. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus). 
3. musí byť zásielka zvierat sprevádzaná zdravotným certifikátom, ktorý je v súlade so vzorom podľa Prílohy E k Smernici 92/65/ES. 

Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase vedené záznamy. 
· Írsko a Veľká Británia umožní vstup, najskôr po šiestich mesiacoch od odberu vzorky na serologický test s výsledkom potvrdzujúcim titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/m

Zdroj: www.svssr.sk


Odklad účinnosti povinnosti používať pas spoločenského zvieraťa 
ŠVPS SR obdržala návrh rozhodnutia Komisie týkajúci sa odloženia aplikácie Nariadenia EC 998/2003 "O zdravotných požiadavkách 
aplikovateľných na presuny spoločenských zvierat , ktoré nie sú určené na komerčné účely". 
Na základe tohto návrhu sa posúva termín povinnosti používať pas spoločenského zvieraťa pri premiestňovaní psov , mačiek a fretiek od 1. 10. 2004 

V súvislosti so vstupom do Európskej Únie avizujeme zmenu, ktorú budú musieť zaregistrovať všetci chovatelia spoločenských zvierat- majitelia psov, mačiek a fretiek a od 3.7.2004 aj zrealizovať v prípade, ak sa budú chcieť pohybovať so svojimi miláčikmi nielen medzi členskými štátmi EÚ, ale aj tzv. tretími krajinami, medzi ktoré patria aj obľúbené dovolenkové destinácie našich občanov ako napr. Chorvátsko či Bulharsko.

Niekomu sa možno bude zdať, že veterinári vymysleli na chovateľov opäť nejakú novú byrokratickú prekážku, ale v skutočnosti tomu tak nie je. Práve naopak, sme presvedčení, že nový systém bude vo verejnosti prijatý pozitívne, nakoľko je zameraný jednoznačne na elimináciu všetkých zdravotných rizík, ktoré besnota prípadne ďalšie zoonózy predstavuje.

V súlade s platným Nariadením Rady 998/2003 (Regulation of European Parliament and Council 998/2003) sa s platnosťou od 3.7.2004 zavádza povinnosť pri premiestňovaní psov, mačiek a fretiek mimo členský štát, kde je zviera narodené preukázať túto povinnú vakcináciu proti besnote (rabies), prípadne plnenie ďalších veterinárnych požiadaviek, prostredníctvom pasu spoločenských zvierat (Pet Passport), ktorý musí zodpovedať Rozhodnutiu Komisie 2003/803/EC (Commission Decision 2003/803/EC). 

Vydávané pasy budú mať jednotný formát. Cena tohto pasu zatiaľ nie je ešte stanovená, snahou však je aby bola pre konečného spotrebiteľa priaznivá. 

V tejto súvislosti budú poverení veterinárni lekári viesť zoznam osôb, ktorý sa už stali držiteľmi pasu pre svojho miláčika. Všetky údaje o držiteľovi budú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a bude sa vyžadovať písomný súhlas na používanie týchto osobných dát pre potreby evidencie vydaných pasov. 
Ide predovšetkým o tieto údaje: meno a priezvisko príp. titul držiteľa pasu, číslo vydaného pasu, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a údaje o zvierati: číslo vydaného pasu, druh zvieraťa, ktorému bol pas vydaný, plemeno, pohlavie, identifikácia - číslo čitateľného tetovania, mikročipu alebo oboje.
Zoznam osôb, ktorý bude viesť každý poverený veterinárny lekár bude pravidelne zasielaný správcovi centrálnej databázy, ktorá bude prístupná len povereným veterinárnym lekárom a orgánom veterinárnej správy. 

Zoznam poverených veterinárnych lekárov bude voľne zverejnený v dostatočnom časovom predstihu na našej internetovej stránke www.svssr.sk a na internetovej stránke Komory veterinárnych lekárov SR www.vetchamber.sk spolu s adresou výkonu súkromných veterinárnych činností. Podmienkou na poverenie súkromných veterinárnych lekárov je funkčné čítacie zariadenie podľa medzinárodných noriem.
Aktualizácia tohto zoznamu bude minimálne týždenná. 

V SR budeme uplatňovať preukazovanie nezameniteľného označenia týchto druhov zvierat formou čitateľného tetovania, najdlhšie však do mája 2011, alebo implantovaným rádiofrekvenčným transpondérom (mikročipom).
Zvieratá sa podrobia povinnej vakcinácie proti besnote (rabies) s každoročným preočkovaním alebo preočkovaním podľa odporúčaní výrobcu vakcíny. Psy musia byť naviac očkované aj proti psinke (canine distemper). 
Všetky tieto údaje bude v pase spoločenského zvieraťa potvrdzovať poverený veterinárny lekár.

Toto všetko sa bude týkať premiestňovania na území členských krajín EÚ. Obdobný prístup ako pri premiestňovaní medzi členskými krajinami EÚ sa bude realizovať aj na území Andorry, Islandu, Lichtenštajnska, Monaca, Nórska, Švajčiarska, San Marina a Vatikánu. Výnimkou sú Veľká Británia, Írsko a Švédsko, kde zatiaľ stále platí povinnosť preukazovať pred vstupom vyšetrenie krvi zvieraťa na obsah protilátok, čo vlastne potvrdzuje účinnosť vakcinácie proti besnote. Vyšetrenie musí byť realizované niektorým z laboratórií schválených Európskou Úniou. Bez tohto vyšetrenia by muselo zviera zostať niekoľko mesiacov v karanténe.

Európska Komisia ale schválila aj zoznam tretích - nečlenských krajín, ktoré budú mať obdobný režim. Ide napríklad o Chorvátsko, Kanadu, USA, Japonsko, Nový Zéland ale i napr. Bermudy, Barbados, Fidži, Holandské Antily, Mauritius, Francúzska Polynézia či Singapur. Do týchto a z týchto krajín bude možné cestovať so psami, mačkami a fretkami bez povinnosti predkladať výsledky vyšetrení na protilátky proti besnote. Kompletný zoznam týchto krajín bude taktiež zverejnený na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. 

Ale pozor! U nevymenovaných nečlenských krajín, ktoré na tomto zozname nefigurujú bude platiť, že ten, kto vycestuje z členskej krajiny EÚ s dotyčnými zvieratami s pasom a pochopiteľne potvrdeným očkovaním do tretej krajiny a bude sa vracať späť bude musieť na hraniciach EÚ preukázať výsledok laboratórneho vyšetrenia na protilátky proti besnote. 

V praxi to znamená, že ak niekto pocestuje k moru napr. do Bulharska alebo Rumunska autom so psom, bude sa musieť na spiatočnej ceste na maďarskej alebo slovinskej hranici ( podľa toho, ktorou cestou sa bude domov vracať) preukázať výsledkom vyšetrenia na protilátky i napriek tomu že má pas zvieraťa a zviera je vakcinované. Toto vyšetrenie na prítomnosť protilátok sa musí vykonať pred výjazdom do tretej krajiny. 
Na Slovensku ho bude vykonávať Štátny veterinárny ústav vo Zvolene, ktorý je akreditovaným laboratóriom pre realizáciu takýchto vyšetrení. 

Dôležité je uviesť, že toto vyšetrenie na protilátky proti besnote je postačujúce vykonať raz za život zvieraťa za podmienky, že zviera je každoročne preočkované proti besnote.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:27
štatistiky
RR-shop