Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKJ - pripomienky k návrhu novelizácie zákona 1/2005  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 24.01.2005 | Téma: Zákon (4532 čítané)
 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
III. volebné obdobie 

ZÁKON
z......................2005 ,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I.
Zákon č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmeno b) znie: 
"b) nebezpečným psom je pes,
1. ktorý na základe osobitných znakov, jeho chovu a výcviku, svojou povahou, schopnosťami alebo inými vlastnosťami môže ohroziť človeka alebo iné zviera ; druhy psov, ktoré sa považujú za nebezpečné psy, sú uvedené v prílohe,
2. každý pes, ktorý už pohryzol alebo inak poranil, prípadne napadol človeka, hoci ním nebol nijako vyprovokovaný; to sa nevzťahuje na prípad, ak psa použil človek v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 5)". 
2. V §3 ods.3 písm. e) sa na konci pripája tento text: " alebo, ak ide o psa uvedeného v prílohe, označenie druhu psa,".

Pripomienka SKJ:
Neexistuje metodika, ktorou by bolo možné určiť k akému druhu jednotlivého psa priradiť. Priradenie psa ku konkrétnemu druhu psa je v súčasnosti vykonávané dokladom, resp. preukazom o jeho pôvode. Relevantnosť údajov v doklade potvrdzuje, tetovanie, čipovanie, DNA. 
Ak neexistuje metodika na určenie pôvodu u jedincov, ktorý doklad o pôvode nemajú, resp. ich majitelia takýto doklad nepredložia : 
- kto a na základe čoho bude príslušnosť k druhu určovať
- kto bude zastupovať a kto sa bude podieľať na súdnych sporoch z toho plynúcich. 

1. Za §3 sa vkladajú §3a až 3d, ktoré znejú:

"§3a
Držanie nebezpečného psa

(1) Nebezpečného psa možno držať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom verejnej správy. Bez takého povolenia je držanie nebezpečného psa zakázané.
(2) Na vydanie povolenia podľa odseku 1 je príslušná obec, na ktorej území sa pes drží; obec vydáva povolenie na základe záväzného posudku príslušného orgánu štátnej správy vo veterinárnej oblasti.5a) Povolenie možno vydať najdlhšie na jeden rok; možno ho vydať opakovane. 

Pripomienky SKJ:
- Pes je predmetom vlastníckeho práva v zmysle Občianskeho zákonníka (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 
- Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom.
- Jeho výkon nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
- Podľa § 123 Občianskeho zákonníka - jedine vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, a nakladať s ním.
- Podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je m
- možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

Podľa návrhu povolenie na držbu nebezpečného psa možno vydať najdlhšie na jeden rok. Je logickou otázka, čo v prípade, keď dôvody na takéto povolenie pominú. Zákonite musí nastúpiť nútené obmedzenie vlastníckeho práva, ktoré sa v súlade s Ústavou Slovenskej republiky môže uskutočniť, jedine vtedy ak sa splnia podmienky ustanovené čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky.

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:47
štatistiky
RR-shop