Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKCHR čelí obvineniam z podvodu!  
Autor: RRSK| Utorok, 13.03.2018 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (707 čítané)
 

SKCHR čelí obvineniam v podvodu
Autor: RRSK| 2018-03-25 Téma: Riadenie chovu RR na SK

SPZ a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky evidujú ďalšiu sťažnosť na Slovenský klub chovateľov ridgebackov. Dôvodom je hrubé porušenie Stanov SKCHR a Štatútu KR SPZ, intrigy a zavádzanie členov na oficiálnych fórach občianskeho združenia, čoho výsledkom je neodôvodnená selekcia chovateľov podľa ľubovôle chovateľského klubu.

Dňa 10.3.2018 sa konala Členská schôdza SKCHR, kde sa hlasovalo o odvolaní nového chovateľa proti neprijatiu do chovateľského klubu. K hlasovaniu sa pristúpilo bez uvedenia dôvodov neprijatia. Do diskusie sa prihlásil člen, ktorý upozornil na porušovanie stanov. Predseda, ktorý schôdzu viedol a prítomná KRK, ktorej úlohou je dbať na dodržiavanie stanov pripomienku odignorovala. (táto pripomienka nie je zaznamenaná ani v zápisnici).

Hlasovalo 32 prítomných členov (4 za prijatie odvolania, 15 proti, 13 sa zdržali hlasovania). Na záver Členskej schôdze bolo prijaté uznesenie v rozpore so Stanovami bod 31), pretože k zamietnutiu odvolania jej chýbali 2 hlasy!
SKCHR chovateľovi oznamuje, že jeho odvolanie bolo zamietnuté, čím ho oklamala, pretože v zmysle Stanov SKCHR bod 31) je k tomu je nutná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


 

SKCHR môže prísť o štatút chovateľského klubu!
Autor: RRSK| 2018-03-16 Téma: Riadenie chovu RR na SK

FCI má jasne definované pravidlá. Vznikla za účelom čistokrvného chovu a organizovania ľudí v kynológii. K tomu zmluvne zaväzuje všetky svoje členské organizácie (SKJ, SPZ). Stanovy SPZ vychádzajú z týchto pravidiel a zaväzujú k nim aj všetky chovateľské kluby. To znamená, ak chce byť slovenský FCI chovateľ plemena RR organizovaný pod FCI, ma jedinú možnosť - SKCHR a to mu zaručujú Stanovy SKCHR, SPZ, SKJ, FCI. Inými slovami: Chovateľské kluby členských krajín FCI svojimi stanovami sú viazané k napĺňaniu zmyslu organizovanej kynológie, a to združovať chovateľov a majiteľov plemena, ktoré zastrešujú.

V prípade, že si klub neplní svoju základnú funkciu a zlyhajú všetky orgány, môže prísť o svoj štatút!

SKCHR selektívnym prijímaním bez udania dôvodov koná proti Stanovám Obč. združenia a všetkým princípom a záujmom FCI.

Kým nie je alternatíva, nemôže byť jediný chovateľský klub na SK "klubom len pre vyvolených"!

Ak sú chovateľom odopierané ich základné práva, zákonite sa sťažujú na nadriadený orgán. Je to úplne normálny, predvídateľný a korektný proces, voči ktorému sa nedá namietať. SPZ takto zaznamenáva početné sťažnosti chovateľov na aktuálnu prácu a stav SKCHR. SPZ oprávnene zakaždým žiada chovateľský klub o vyjadrenie a korektné riešenie v zmysle legislatívy a platných predpisov.

Pani Alexandra Pádivá je členom Správnej rady SKCHR a zároveň aj členkou predsedníctva Kynologickej rady SPZ. Očakáva sa od nej, že bude reprezentovať nielen ridgebackov, ale aj dobré meno Slovenskej kynológie! Predsedníctvo SPZ do nej vkladá dôveru a spolieha na upokojenie situácie.

Otázkou je, prečo p. Alexandra Pádivá dopustí, aby sa množili stále ďalšie, nové a nové sťažnosti na prácu SKCHR aj napriek tomu, že nadriadený orgán SPZ (ktorého je sama funkcionárom) žiada poriadok. Prešľapy vedenia SKCHR už zašli tak ďaleko, že jediná cesta, ktorú odporúča aj samotný SPZ je pripravovaná súdna žaloba. Môže tak byť reálne ohrozená samotná existencia chovateľského klubu!

Z akého dôvodu pani Pádivá netlmí túto už aj tak dosť vyostrenú situáciu? Naopak, osobne sa podieľa na ďalších prešľapoch a porušovaní stanov SKCHR i SPZ. Ako vysokopostavený funkcionár SPZ koná proti záujmom samotného SPZ a nevrhá dobré svetlo organizovanú kynológiu pod FCI.

Dávam do pozornosti Štatút kynologickej rady SPZ § 11 Disciplinárne previnenia, 12 a 13 Sankcie a ďalšie následky, ktoré môžu nastať ak chovateľský klub zlyhá a neplní svoju základnú funkciu združovania chovateľov a funkcionári hrubo porušujú stanovy SKCHR i nadriadených orgánov.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


 

Intrigy vo vedení SKCHR pokračujú, zlyhali všetky orgány!
Autor: RRSK| 2018-03-13 Téma: Riadenie chovu RR na SK

Príbeh chaosu, ktorý vznikol udalosťami posledných dní, kedy boli opätovne hrubo porušené stanovy SKCHR a bola zneužitá dôvera chovateľa i členskej schôdze. Chovateľ aj členovia klubu boli oklamaní. Členská schôdza bola zmanipulovaná. Výsledkom je chaos...

 1. Mladý, nový, bezúhonný, slušný FCI registrovaný chovateľ podal prihlášku do SKCHR
 2. SRK (Bagarová, Handzuš, Krchňavá, Pádivá a Fajkusová) 7.2.2018 o prihláške nerozhodla, nakoľko sa všetci zdržali hlasovania.
  Následne SRK chovateľa informuje, že jeho prihlášku neschválila a má možnosť odvolania na Členskú schôdzu.
 3. Chovateľ sa dotazuje uvedenia dôvodu. SRK neodpovedá.
 4. Chovateľ sa v zmysle stanov bod 10) sa odvoláva na členskú schôdzu
 5. Členská schôdza hlasuje o odvolaní chovateľa. Hlasovaním sa odvolanie zamietlo, čím ostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie SRK zo 7.2.2018 - udáva SRK chovateľovi v oficiálnej odpovedi.

Otázka členstva zostala nevyriešená, avšak SRK považuje toto hlasovanie za konečné!

Výsledkom je chaos, keď o prihláške doteraz nebolo rozhodnuté!
SRK (ako prvostupňový orgán) v zmysle stanov musí uchádzača prijať alebo zamietnuť.
Až následne môže Členská schôdza (odvolací orgán) hlasovať o členstve s konečnou platnosťou.

Na porušovanie stanov a spôsob prijímania už bolo viackrát v poukázané prostredníctvom riadne podaných sťažností na Kontrolnú a revíznu komisiu SKCHR. Tá všetky tieto sťažnosti odignorovala a údajne nie je o nich ani zmienka v jej zápisniciach a výročnej správe. Navyše predseda KRK p. Štefúň bol riadne prítomný na predmetnom stretnutí SRK 7.2.2018, kde sa začal tento konkrétny vyššie opísaný príbeh.

Zlyhali všetky tri orgány SKCHR, ktoré sú nutné pre riadne fungovanie občianskeho združenia.

 1. Zlyhala SRK, lebo v zmysle stanov rozhodnutie neurobila a uchádzača o členstvo uviedla do omylu tým, že ho vyzvala k odvolaniu. (Rozhodnutie sa snažila posunúť na schôdzu, ktorá túto právomoc v zmysle stanov nemá).
 2. Zlyhala Členská schôdza, lebo nebola vedená korektným spôsobom, bola uvedená do omylu a hlasovala vo veci, ktorá jej v zmysle stanov neprináleží.
 3. Zlyhala Kontrolná a revízna komisia, ktorá bola všetkého priamym účastníkom a v zmysle stanov 43 b) e) nekonala.

Výňatky zo stanov (krátené, plné znenie, viď nižšie)

 • bod 1. Právna povaha a postavenie klubu je z poverenia SPZ/SKJ združovať najmä chovateľov RR.
 • bod 7. Počet členov je neobmedzený a členom môžu byť chovatelia
 • bod 9. Členom klubu nemôže byt' ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.
 • bod 10. Záujemcov o členstvo prijíma SRK. V prípade zamietnutia prihlášky má uchádzač právo sa odvolať na Členskú schôdzu.
 • bod 31. Členská schôdza rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu a vylúčeniu z klubu
 • bod 43. b) KRK dbá na dodržiavanie stanov ..., e) predkladá Členskej schôdzi podrobnú správu o činnosti

Žiaľ, SRK a KRK opätovne ignoruje výzvu na rozvážne konanie a upokojenie situácie. SRK a KRK svojimi intrigami a ďalšími a ďalšími nekompetentnými a zlými rozhodnutiami či nečinnosťou dávajú opakovane podnety na písanie ďalších a ďalších sťažností, ktoré naozaj vrhajú zlý tieň na SKCHR, organizovanú kynológiu i na všetkých slušných chovateľov.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


 

Rodinkárstvo a klientelizmus v chovateľskom klube
Autor: RRSK| Streda, 14.03.2018 | Téma: Riadenie chovu RR na SK

Správna rada klubu na poslednej Členskej schôdzi SKCHR údajne informovala svojich členov, že lustruje všetkých uchádzačov o členstvo v Slovenskom klube chovateľov ridgebackov. O akú lustráciu ide, nie je nikde uvedené. Jediné podmienky pre vstup do SKCHR sú tie, ktoré verejne deklaruje na svoje oficiálnej webovej stránke klubu v sekcii “prihláška do klubu“. Špekuluje sa, že SKCHR vedie zoznam neželaných osôb.

Otázkou je, kedy a kým bola táto lustrácia na pôde SKCHR schválená, o aký typ lustrácie ide, komu a na aký podnet sa vykonáva. (význam slova)

Podľa vyjadrenia p. Mareka jedinou otázkou v rámci jeho lustrovania tajomníčkou klubu bolo: "či a od koho má psa". Doteraz neboli definované dôvody prečo chovateľova prihláška do klubu nebola schválená. Je preto zrejmé, že "meno a chovateľská stanica psa" bola smerodajná v krokoch, ktoré následne vykonala SRK. Toto správanie sa funkcionárov klubu je nekorektné, navodzuje stav strachu, rodinkárstva a klientelizmu. Nekorešponduje s deklarovanými pravidlami, je hrubým porušením stanov SKCHR aj nadriadených orgánov.

Rok 2015
Výroky členov SRK pri prijímaní žiadateľa (nechovateľa, nemajiteľa psa) o členstvo,
voči ktorému sa na pôde SRK vzniesla námietka pre napádanie, ohrozovanie, hrubé až agresívne správanie sa na Konferencii SKCHR. (možnosť overenia v zápisnici SRK marec 2015).
Handzuš: SRK nemá podľa stanov klubu inú možnosť, než nového žiadateľa o členstvo prijať. Podľa stanov nášho klubu môžeme neprijať nového člena len z dôvodu chovu nepapierových šteniat.
Bagarová: Súhlasím v súlade so Stanovami SKCHR bod 8) a 9)

Body stanov a podmienky pre vstup do SKCHR sa od marca 2015 nezmenili, avšak diametrálne odlišne sa pristupuje pri prijímaní osôb, žiadateľov o členstvo v SKCHR. Agresívneho človeka nemajiteľa, nechovateľa prijme SRK lebo podľa stanov nemá inú možnosť a musí. Naopak slušného dlhoročného FCI chovateľa neprijme, lebo nechce a pritom buď neuvedie dôvody alebo uvedie ako dôvod klamstvá.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018

 

 

 


Podmienky pre vstup (zdroj: SKCHR)
SKCHR združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR). Je dobrovoľnou organizáciou, členstvo nie je povinné. Členovia dodržujú stanovy klubu.
Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno RR a zaplatí členský príspevok. (žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa/suku, žiadateľ môže vlastniť psa/suku bez PP, ak bude dodržiavať chovateľský poriadok /nerozmnožovať zvieratá bez PP/)
Členom sa nemôže stať občan:
a) ktorý sa zaoberá komisionálnym predajom psov, alebo chovom psov bez preukazov o pôvode
b) ktorý preukázateľne porušoval nebo porušuje etické mravy v chove psov
c) ktorý akýmkoľvek preukázateľným spôsobom porušuje či porušoval zákon na ochranu zvierat
d) ktorého konanie v minulosti či v súčasnosti je v rozpore so základným cieľom a poslaním SKCHR
Členov klubu prijíma SRK na základe písomnej prihlášky.


Stanovy SKCHR (výňatok) plné znenie (zdroj: SKCHR)
1. Právna povaha a postavenie klubu, štatutár
a) SKCHR je dobrovoľná chovateľská organizácia, združujúca najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov RR.
h) činnosť klubu musí byť v súlade so záväznými právnym predpismi, s platnými stanovami a ostatnými poriadkami klubu a nadriadených orgánov.
Členstvo
7. Počet členov je neobmedzený.
8. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci RR na základe prihlášky, a to:
a) občania s trvalým pobytom na území SR,
9. Členom klubu nemôže byt' ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.
10. Záujemcov o členstvo v klube prijíma SRK. V prípade zamietnutia prihlášky má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou o jeho členstve.


Štatút kynologickej rady SPZ (výňatok) plné znenie (zdroj: SPZ)
§ 9 Chovateľské a záujmové kynologické kluby
3. Chovateľské kluby združujú chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o určité plemená.
6. Kluby riadia svoju činnosť podľa vlastných organizačných poriadkov alebo stanov, ktoré nesmú byť v rozpore s predpismi FCI a platnými stanovami SPZ.

§ 10 Členstvo v kluboch
1. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci príslušných plemien, a to:
a) občania s trvalým pobytom na území SR
5. Členom klubu sú predovšetkým majitelia chovných jedincov, ktorí sa zaoberajú čistokrvným chovom psov daného plemena.
7. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.


 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2018 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:10
štatistiky
RR-shop