Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
SKCHR čelí obvineniam z podvodu!  
Autor: RRSK| Utorok, 13.03.2018 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (1807 čítané)
 

SPZ a Ministerstvo vnútra SR evidujú ďalšiu [sťažnosť] na Slovenský klub chovateľov ridgebackov. Dôvodom je hrubé porušenie Stanov SKCHR a Štatútu KR SPZ, intrigy a zavádzanie členov na oficiálnych fórach občianskeho združenia, čoho výsledkom je neodôvodnená selekcia chovateľov podľa ľubovôle osôb: Krchňavá, Handzuš, Bagarová, Pádivá, Fajkusová, ktorí sú momentálne vo vedení chovateľského klubu.

Na porušovanie stanov a spôsob prijímania už bolo viackrát v poukázané prostredníctvom riadne podaných sťažností na Kontrolnú a revíznu komisiu SKCHR v zložení: Štefúň, Lakotová, Kováčová. Tá všetky tieto sťažnosti odignorovala a údajne nie je o nich ani zmienka v jej zápisniciach a výročnej správe. Navyše predseda KRK p. Štefúň bol riadne prítomný na predmetnom stretnutí SRK 7.2.2018, kde sa začal tento konkrétny nižšie opísaný príbeh.

Žiaľ, SRK a KRK opätovne ignoruje výzvu na rozvážne konanie a upokojenie situácie. SRK a KRK svojimi intrigami a ďalšími a ďalšími nekompetentnými a zlými rozhodnutiami či nečinnosťou dávajú opakovane podnety na písanie ďalších a ďalších sťažností, ktoré už naozaj vrhajú zlý tieň na SKCHR, organizovanú kynológiu i na všetkých slušných chovateľov.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


 

 

Získali sme vyjadrenia SRK a poškodeného chovateľa. KRK mlčí.

SRK (Krchňavá, Handzuš, Bagarová, Pádivá, Fajkusová) k tomuto podvodu zaujala stanovisko:
Citácia z listu predsedu p. Handzuša: ..."Hlasovaním odvolanie nezískalo nadpolovičnú podporu prítomných členov a nebolo teda prijate, čím zostava v platnosti povodne rozhodnutie Správnej rady. SRK týmto považuje otázku žiadosti o členstvo p. Mareka za uzavretú."

pozn. redakcie:
Ak sa na to pozrieme logikou pána Handzuša,
hlasovaním ani rozhodnutie SRK nezískalo nadpolovičnú podporu prítomných členov a nebolo teda potvrdené.

Tak, či onak - faktom zostáva, že z právneho hľadiska sa podľa platných Stanov SKCHR o odvolaní nerozhodlo, lebo ani ZA, ani PROTI nehlasovala nadpolovičná väčšina. Nedospelo sa teda k žiadnemu rozhodnutiu a nedošlo k naplneniu litery zákona, konkrétne Stanov SKCHR bod 31) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. A to mala rozhodovať iba v prípade odvolania sa uchádzača voči zamietnutiu členstva a nie voči neschváleniu členstva, ako tiež klamne uvádza SRK. (pre vysvetlenie: SRK o prihláške nerozhodla, lebo sa zdržala hlasovania a prehlásila, že tým pádom je prihláška neschválená. Zamietnutá však nikdy nebola!)

SRK SVOJIMI VYHLÁSENIAMI opäť zavádza a klame chovateľa aj svojich členov!
V skutočnosti chovateľova prihláška nebola zamietnutá!
Nebola zamietnutá Správnou radou
(všetci sa zdržali hlasovania) ani Členskou schôdzou (chýbali 2 hlasy)

Vyjadrenie chovateľa, p. Mareka:
Som nový chovateľ ridgebackov. Len prednedávnom som si registroval FCI chovnú stanicu. Požiadal som o slušne o členstvo v chovateľskom klube, pričom som splnil všetky deklarované podmienky. Klub ma odmieta prijať a doteraz neuviedol jediný dôvod. Nedokážem si predstaviť, že došlo k hlasovaniu na členskej schôdzi bez uvedenia dôvodov. Možno aj to bol dôvod, prečo sa tak veľa ľudí zdržalo hlasovania a nedošlo k rozhodnutiu. Klub však považuje otázku môjho členstva za vyriešenú a uzavretú. Na základe čoho?! (na túto otázku mi už p. Handzuž neodpovedal)
Som na Slovensku iba krátky čas, neviem o čo tu ide, ale som z jednania ľudí vo vedení SKCHR sklamaný. Chcem byť riadne organizovaným členom chovateľského klubu v štruktúre FCI. Nie som obchodník so psami ani nechovám šteňatá bez PP! Cítim sa byť podvedený a na konanie SKCHR som podal [sťažnosť].
Taktiež som požiadal nadriadený orgán o vykonanie nápravy vo veci môjho členstva.

Kontrolná a revízna komisia SKCHR (Štefúň, Kováčová, Lakotová) nezaujala žiadne stanovisko.
KRK sa zrejme hrubým porušovaním Stanov zo strany Správnej rady klubu nebude zaoberať v zmysle ich interného uznesenia, pretože sa nejedná o člena klubu !!!???!!!!

Dozorná sekcia KR SPZ zatiaľ bez odpovede.

R.T., Informačný portál RRSK
apríl 2018


 

 

Intrigy vo vedení SKCHR pokračujú, zlyhali všetky orgány!

Príbeh chaosu, ktorý vznikol udalosťami posledných dní, kedy boli opätovne hrubo porušené stanovy SKCHR a bola zneužitá dôvera chovateľa i členskej schôdze. Chovateľ aj členovia klubu boli oklamaní. Členská schôdza bola zmanipulovaná. Výsledkom je chaos...

 1. Mladý, nový, bezúhonný, slušný FCI registrovaný chovateľ podal prihlášku do SKCHR
 2. SRK (Bagarová, Handzuš, Krchňavá, Pádivá a Fajkusová) ho písomne informuje, že prihlášku neschválila a odporučila mu odvolať sa na Členskú schôdzu (ďalej ČS)
 3. Chovateľ sa písomne dotazoval uvedenia dôvodu, ale SRK neodpovedala.
 4. Chovateľ sa odvolal v zmysle stanov bod 10) na ČS v domnení, že jeho prihláška bola zamietnutá.
 5. Na ČS údajne oznámil predseda, že SRK o prihláške nerozhodla, nakoľko sa všetci zdržali hlasovania. Zamietnutá teda nebola!
 6. ČS hlasovala o odvolaní (bola prístupná len členom a chovateľ nebol prizvaný)
 7. Hlasovalo sa bez uvedenia dôvodov. Hlasovalo 32 prítomných členov (4 za, 15 proti, 13 zdržali)
 8. SRK chovateľovi po ČS oznamuje, že jeho odvolanie ČS hlasovaním zamietla a ostáva v platnosti pôvodné rozhodnutie SRK, čím ho oklamala, pretože v zmysle Stanov SKCHR bod 31) k takému rozhodnutiu môže dôjsť až rozhodnutím nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.(t.j. 17 proti)

Otázka členstva zostala nevyriešená, avšak SRK považuje toto hlasovanie za konečné!

Výsledkom je chaos, keď o prihláške doteraz nebolo rozhodnuté!
SRK (ako prvostupňový orgán) v zmysle stanov musí uchádzača prijať alebo zamietnuť.
Až následne môže Členská schôdza (odvolací orgán) hlasovať o členstve s konečnou platnosťou.

V skutočnosti chovateľova prihláška nebola nikdy zamietnutá!!!
Nebola zamietnutá SRK
(všetci sa zdržali hlasovania) ani Členskou schôdzou (chýbali 2 hlasy)

Zlyhali všetky tri orgány SKCHR, ktoré sú nutné pre riadne fungovanie občianskeho združenia.

 1. Zlyhala SRK, lebo v zmysle stanov rozhodnutie neurobila a chovateľa uviedla do omylu tým, že ho vyzvala k odvolaniu. V zmysle Stanov sa má uchádzač právo na ČS odvolať len v prípade zamietnutia prihlášky.
 2. Zlyhala Členská schôdza, lebo nebola vedená korektným spôsobom, bola p. Handzušom uvedená do omylu a ČS hlasovala vo veci, ktorá jej v zmysle stanov neprináleží. (ČS rozhoduje o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu) a na záver prijala uznesenie v rozpore so Stanovami bod 31), pretože k zamietnutiu odvolania jej chýbali 2 hlasy!
 3. Zlyhala Kontrolná a revízna komisia, ktorá bola všetkého priamym účastníkom a v zmysle stanov 43 b) e) nekonala.

Výňatky zo stanov (krátené, plné znenie, viď nižšie)

 • bod 1. Právna povaha a postavenie klubu je z poverenia SPZ/SKJ združovať najmä chovateľov RR.
 • bod 7. Počet členov je neobmedzený a členom môžu byť chovatelia
 • bod 9. Členom klubu nemôže byt' ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.
 • bod 10. Záujemcov o členstvo prijíma SRK. V prípade zamietnutia prihlášky má uchádzač právo sa odvolať na Členskú schôdzu.
 • bod 31. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


  

 

SKCHR môže prísť o štatút chovateľského klubu!

FCI má jasne definované pravidlá. Vznikla za účelom čistokrvného chovu a organizovania ľudí v kynológii. K tomu zmluvne zaväzuje všetky svoje členské organizácie (SKJ, SPZ). Stanovy SPZ vychádzajú z týchto pravidiel a zaväzujú k nim aj všetky chovateľské kluby. To znamená, ak chce byť slovenský FCI chovateľ plemena RR organizovaný pod FCI, ma jedinú možnosť - SKCHR a to mu zaručujú Stanovy SKCHR, SPZ, SKJ, FCI. Inými slovami: Chovateľské kluby členských krajín FCI svojimi stanovami sú viazané k napĺňaniu zmyslu organizovanej kynológie, a to združovať chovateľov a majiteľov plemena, ktoré zastrešujú.

V prípade, že si klub neplní svoju základnú funkciu a zlyhajú všetky orgány, môže prísť o svoj štatút!

SKCHR selektívnym prijímaním bez udania dôvodov koná proti Stanovám Obč. združenia a všetkým princípom a záujmom FCI.

Kým nie je alternatíva, nemôže byť jediný chovateľský klub na SK "klubom len pre vyvolených"!

Ak sú chovateľom odopierané ich základné práva, zákonite sa sťažujú na nadriadený orgán. Je to úplne normálny, predvídateľný a korektný proces, voči ktorému sa nedá namietať. SPZ takto zaznamenáva početné sťažnosti chovateľov na aktuálnu prácu a stav SKCHR. SPZ oprávnene zakaždým žiada chovateľský klub o vyjadrenie a korektné riešenie v zmysle legislatívy a platných predpisov.

Pani Alexandra Pádivá je členom Správnej rady SKCHR a zároveň aj členkou predsedníctva Kynologickej rady SPZ. Očakáva sa od nej, že bude reprezentovať nielen ridgebackov, ale aj dobré meno Slovenskej kynológie! Predsedníctvo SPZ do nej vkladá dôveru a spolieha na upokojenie situácie.

Otázkou je, prečo p. Alexandra Pádivá dopustí, aby sa množili stále ďalšie, nové a nové sťažnosti na prácu SKCHR aj napriek tomu, že nadriadený orgán SPZ (ktorého je sama funkcionárom) žiada poriadok. Prešľapy vedenia SKCHR už zašli tak ďaleko, že jediná cesta, ktorú odporúča aj samotný SPZ je pripravovaná súdna žaloba. Môže tak byť reálne ohrozená samotná existencia chovateľského klubu!

Z akého dôvodu pani Pádivá netlmí túto už aj tak dosť vyostrenú situáciu? Naopak, osobne sa podieľa na ďalších prešľapoch a porušovaní stanov SKCHR i SPZ. Ako vysokopostavený funkcionár SPZ koná proti záujmom samotného SPZ a nevrhá dobré svetlo organizovanú kynológiu pod FCI.

Štatút kynologickej rady SPZ § 11 Disciplinárne previnenia, 12 a 13 Sankcie a ďalšie následky, ktoré môžu nastať ak chovateľský klub zlyhá a neplní svoju základnú funkciu združovania chovateľov a funkcionári hrubo porušujú stanovy SKCHR i nadriadených orgánov.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018


 

 

Rodinkárstvo a klientelizmus v chovateľskom klube

Správna rada klubu na poslednej Členskej schôdzi SKCHR údajne informovala svojich členov, že lustruje všetkých uchádzačov o členstvo v Slovenskom klube chovateľov ridgebackov. O akú lustráciu ide, nie je nikde uvedené. Jediné podmienky pre vstup do SKCHR sú tie, ktoré verejne deklaruje na svoje oficiálnej webovej stránke klubu v sekcii “prihláška do klubu“. Špekuluje sa, že SKCHR vedie zoznam neželaných osôb.

Otázkou je, kedy a kým bola táto lustrácia na pôde SKCHR schválená, o aký typ lustrácie ide, komu a na aký podnet sa vykonáva. (význam slova)

Podľa vyjadrenia p. Mareka jedinou otázkou v rámci jeho lustrovania tajomníčkou klubu bolo: "či a od koho má psa". Doteraz neboli definované dôvody prečo chovateľova prihláška do klubu nebola schválená. Je preto zrejmé, že "meno a chovateľská stanica psa" bola smerodajná v krokoch, ktoré následne vykonala SRK. Toto správanie sa funkcionárov klubu je nekorektné, navodzuje stav strachu, rodinkárstva a klientelizmu. Nekorešponduje s deklarovanými pravidlami, je hrubým porušením stanov SKCHR aj nadriadených orgánov.

Rok 2015
Výroky členov SRK pri prijímaní žiadateľa (nechovateľa, nemajiteľa psa) o členstvo,
voči ktorému sa na pôde SRK vzniesla námietka pre napádanie, ohrozovanie, hrubé až agresívne správanie sa na Konferencii SKCHR. (možnosť overenia v zápisnici SRK marec 2015).
Handzuš: SRK nemá podľa stanov klubu inú možnosť, než nového žiadateľa o členstvo prijať. Podľa stanov nášho klubu môžeme neprijať nového člena len z dôvodu chovu nepapierových šteniat.
Bagarová: Súhlasím s prijatím v súlade so Stanovami SKCHR bod 8) a 9)

Body stanov a podmienky pre vstup do SKCHR sa od marca 2015 nezmenili, avšak diametrálne odlišne sa pristupuje pri prijímaní osôb, žiadateľov o členstvo v SKCHR. Agresívneho človeka nemajiteľa, nechovateľa prijme SRK lebo podľa stanov nemá inú možnosť a musí. Naopak slušného dlhoročného FCI chovateľa neprijme, lebo nechce a pritom buď neuvedie dôvody alebo uvedie ako dôvod klamstvá.

R.T., Informačný portál RRSK
Marec 2018
Podmienky prijímania členov do chovateľského klubu pod FCI

Podmienky pre vstup (zdroj: SKCHR)
SKCHR združuje majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena Rodézsky Ridgeback (RR). Je dobrovoľnou organizáciou, členstvo nie je povinné. Členovia dodržujú stanovy klubu.
Členom sa môže stať každý občan SR, alebo občan iného štátu (hosťujúci člen) ktorý má záujem o plemeno RR a zaplatí členský príspevok. (žiadateľ o členstvo nemusí vlastniť psa/suku, žiadateľ môže vlastniť psa/suku bez PP, ak bude dodržiavať chovateľský poriadok /nerozmnožovať zvieratá bez PP/)
Členom sa nemôže stať občan:
a) ktorý sa zaoberá komisionálnym predajom psov, alebo chovom psov bez preukazov o pôvode
b) ktorý preukázateľne porušoval nebo porušuje etické mravy v chove psov
c) ktorý akýmkoľvek preukázateľným spôsobom porušuje či porušoval zákon na ochranu zvierat
d) ktorého konanie v minulosti či v súčasnosti je v rozpore so základným cieľom a poslaním SKCHR
Členov klubu prijíma SRK na základe písomnej prihlášky.

Stanovy SKCHR (výňatok) plné znenie (zdroj: SKCHR)
1. Právna povaha a postavenie klubu, štatutár
a) SKCHR je dobrovoľná chovateľská organizácia, združujúca najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov RR.
h) činnosť klubu musí byť v súlade so záväznými právnym predpismi, s platnými stanovami a ostatnými poriadkami klubu a nadriadených orgánov.
Členstvo
7. Počet členov je neobmedzený.
8. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci RR na základe prihlášky, a to:
a) občania s trvalým pobytom na území SR,
9. Členom klubu nemôže byt' ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.
10. Záujemcov o členstvo v klube prijíma SRK. V prípade zamietnutia prihlášky má uchádzač právo odvolať sa do 15 dní na Členskú schôdzu klubu, ktorá rozhodne s konečnou platnosťou o jeho členstve.
31. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov a) o odvolaní sa uchádzačov proti neprijatiu do klubu

Štatút kynologickej rady SPZ (výňatok) plné znenie (zdroj: SPZ)
§ 9 Chovateľské a záujmové kynologické kluby
3. Chovateľské kluby združujú chovateľov, majiteľov, držiteľov alebo záujemcov o určité plemená.
6. Kluby riadia svoju činnosť podľa vlastných organizačných poriadkov alebo stanov, ktoré nesmú byť v rozpore s predpismi FCI a platnými stanovami SPZ.

§ 10 Členstvo v kluboch
1. Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci príslušných plemien, a to:
a) občania s trvalým pobytom na území SR
5. Členom klubu sú predovšetkým majitelia chovných jedincov, ktorí sa zaoberajú čistokrvným chovom psov daného plemena.
7. Členom klubu nemôže byť ten, kto sa zaoberá komisionálnym predajom psov alebo chovom psov bez preukazov o pôvode.


 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:21
štatistiky
RR-shop