Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Chov pod FCI, pod maďarským MEOE  
Autor: RRSK| Nedeľa, 06.08.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (727 čítané)
 

Kynológia v Maďarsku po dlhých rokoch svojich vnútorných problémov dozrela v modernú, demokratickú spoločnosť. Prirodzený vývoj a protimonopolné opatrenia zabezpečujú, že pre každé plemeno môžu byť v krajine dva chovateľské kluby. Tieto sa v zdravej konkurencii usilujú o priazeň chovateľov. Chovatelia sa tak môžu rozhodnúť, kde a v akom spoločenstve budú chovať. Taktiež sa môžu rozhodnúť nebyť v žiadnom spolku a chovať za rovnakých chovateľských podmienok slobodne priamo pod centrálou MEOE.

Chovateľský klub a jeho kritéria pre chov

V Maďarsku spravuje plemeno od roku 2016 chovateľský klub pod skratkou RRCH. Klub má svoj chovateľský a bonitačný poriadok a môže usporadúvať pod FCI výstavy aj bonitácie. Na svoje ustanovujúcej schôdzi sa chovatelia uzniesli na pravidlách pre zaradenie do chovu, ktoré sú záväzné rovnako pre bonitácie centrálou MEOE ako aj pre klubom organizované bonitácie. Veková hranica pre bonitáciu jedinca je 18 mesiacov.

Chyby vylučujúce chovnosť:
- príliš plachá alebo agresívna povaha
- viac ako dva chýbajúce zuby
- zálomok na chvoste, blok
- pozitívna HD a ED

FCI Bonitácia

Bonitácia tzv. “Breeding test" sa koná v Maďarsku pravidelne každý mesiac v roku, t.j. 12-14x do roka. Okrem chovateľského klubu ju vykonáva aj priamo centrála MEOE pre jedince vedené v ich plemennej knihe, ktoré nemajú alebo majú iba jeden chovateľský klub spravujúci ich plemeno (protimonopolné opatrenie).

Bonitácia je v Maďarsku (podobne ako tomu bolo donedávna aj na Slovensku) chápaná ako samostatný akt hodnotenia exteriéru a povahových vlastností psa a to FCI posudzovateľom s aprobáciou na dané plemeno a je riadne uznaná ako podklad pre registráciu importovaných chovných jedincov pre plemenné knihy všetkých členských krajín FCI.

Vyhodnocovanie rtg HD-ED-OCD-LTV

V Maďarsku je podobne ako aj u ďalších demokraticky vyspelých krajín centrálne vyhodnocovanie RTG pre všetky plemená komisionálnym systémom. U plemena RR sa centrálne vyhodnocuje povinne HD, ED a na požiadanie aj OCD a LTV (tlačivo si zdarma stiahnete na stránke MEOE). Ak už máte vyhodnotenie RTG v čase bonitácie, prineste ho so sebou, bude to psovi zapísané spolu s bonitáciou. Ak nie, stačí dokladovať zvlášť.

Poplatky

Minimálne poplatky nutné k uchovneniu a registrácii chovného jedinca a ďalšie s tým súvisiace výdavky chovateľov, členov MEOE v Maďarsku.

40 €   vykonanie RTG snímkov (HD, ED)*
30 €   vyhodnotenie RTG snímkov (HD, ED)
80 €   bonitácia, cestovné náklady*
30 €   bonitačný poplatok + registrácia
180 €   spolu

* priemerná hodnota

Využitie chovných jedincov, import

V niektorých krajinách (aj Slovensko) sa pre chov vyžaduje, aby chovný jedinec spĺňal aj ďalšie špecifické podmienky (výška a pod.). Pri importe chovného jedinca je potrebný navyše aj súhlas chovateľského klubu, ktorý overuje, či sú u importovaného chovného jedinca riadne dokladované všetky ďalšie špecifické podmienky vyžadované pre zaradenie do chovu v danej krajine. Je preto dobré si na bonitácii okrem štandardu dať u psa posúdiť a zapísať aj všetky špecifické podmienky (skus, počet zubov, výška, chvost, povaha a pod.).

Chov pod MEOE, FCI

Pre samotný chov psov (rozumej zápis šteniat) pod maďarským MEOE, ktoré je členom FCI rovnako ako aj SKJ, je nutné splniť nasledujúce podmienky:
Mať chovnú suku a prechodný pobyt na území Maďarska, nahlásiť zmenu adresy majiteľa ChS na SKJ, prihlásiť svoju chovateľskú stanicu v MEOE a môžete začať slobodne chovať bez zbytočnej byrokracie a šikany.

Potrebujete:

  1. pri párení potvrdiť akt podpisom majiteľa psa i suky na “Potvrdení o párení“ (tlačivo si zdarma stiahnete na stránke MEOE)
  2. začipovať šteniatka veterinárom, ktorý potvrdí tento úkon na predpísanom tlačive (tlačivo si zdarma stiahnete na stránke MEOE)
  3. zaslať na plemennú knihu “Oznámenie o narodení vrhu" čo je prihláška na zápis šteniat (tlačivo si zdarma stiahnete na stránke MEOE) s prílohami: Potvrdenie o párení, kópie PP, šampionátov a vyhodnotení rtg. oboch rodičov + potvrdenie o platbe 20 €/šteňa.

    Plemenná kniha do 15 dní (za príplatok 15 € obratom) vystaví a zašle PP na Vami uvedenú adresu.

Chovateľské poplatky

Chovateľské poplatky nutné k zápisu šteniat v plemennej knihe pod FCI a ďalšie s tým súvisiace výdavky chovateľov, členov MEOE v Maďarsku.

0 €   odporúčanie na párenie
0 €   kontrola vrhu
0 €   hlásenie vrhu / registrácia
20 €   preukaz o pôvode pre jedno šteňa
20 €   spolu

Zaujal Vás tento článok?

Chov pod MEOE je iba jedna z viacerých možných alternatív. Pri dodržaní istých zásad môžeme bonitovať a chovať aj v ostatných krajinách FCI. Nabudúce Vám prinesieme fakty a podrobné informácie o tom, ako sa dá korektným spôsobom využiť služieb a chovateľského servisu jednej z ďalších členských krajín FCI.

Prečo?
Dôvod je jednoduchý. Nehostinnosť Slovenského klubu chovateľov ridgebackov, jeho zlá politika a neúmerne vysoké chovateľské poplatky!

Kiež by sme mali do budúcna múdrych ľudí vo vedení SKCHR a nemuseli sme sa takýmito úvahami viac zaoberať! Kiež by sme mohli v mieri chovať a byť hrdými Slovákmi!


R,T, Informačný portál RRSK


súvisiace články:

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:28
štatistiky
RR-shop