Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
List Stiga Carlsona - Švédsko, 2001  
Autor: Monika Tušanová| Pondelok, 10.12.2001 | Téma: Zákon (3120 čítané)
 

FAIR RIGHTS OF CANINES IN SOCIETY
AND RESPONSIBILITIES OF SOCIETY AND DOG OWNERS

Spravedlivá práva pro psy ve společnosti, zodpovědnost společnosti a majitelů psů

Je zapotřebí zaujmout základní celosvětový postoj ke psům a k vlastnictví psů.
Napsal Stig G. Carlson pro Kynos Verlag, Germany© a poskytl ČR i SK

the chairman of 1988 and a speaker at all WC's;
former President of the Stockholm Kennel Club; former head of the
information committee of the WWF in Sweden; and now on the advisory board of
the United Nations/UNEP project for sustainable development in the world;etc:

Protože pes je nejdéle sloužícím a po všech stránkách dobrým společníkem lidských bytostí, protože psi poskytují lidské spo-lečnosti vyjímečné a konkrétní služby včetně ekonomického přínosu, protože psi a právě jedině psi jsou naprosto nesobečtí, věrní společ-níci lidí - ti nejpřizpůsobivější, vždy připraveni se učit, měnit a přizpůsobovat se lidským způsobům života, protože je prokázáno, že společnost psa v člověku probouzí to nejlepší a snižuje projevy násilného a asociálního chování již od dětství; a protože psi představují přirozené a opravdové spojení s našimi kořeny, spočívajícími v přírodě, 
bychom rozhodně měli přijmout spravedlivá práva pro psy. Hlavním zájmem chovu by mělo být fyzické a duševní zdraví psů, chovatelé by měli mít přístup k základním kynologickým znalo-stem z oblasti genetiky, k praktickým radám. Rovněž by měli být vytvořeny kvalitní pod-mínky pro výchovu a prodej psů. Psům by mělo být zaručeno důstojné životní prostředí a právo na dobrý vztah s jejich majitelem. Měli by být chráněni právem před krutostí, špatným zacházením počínaje lékařskými pokusy, přes psí zápasy nebo život ve špatných podmínkách vůbec. Psi i jejich majitelé by měli mít dostatečný přístup k základnímu výcviku.

Psi by měli mít šanci rozvinout své nejsilnější stránky podle vlastní přirozenosti každého plemene.

Měli by být chráněni zákonem, aby je nemohli vlastnit k tomu nezpůsobilí lidé. Psi i jejich majitelé by měli mít přístup k veterinárním službám za spravedlivé ceny. Psi, jejich schopnosti a role ve společnosti si zaslouží, aby byli otevřeně a konstruktivně předsta-veni budoucím generacím prostřednictvím školství. Protože psi v majetku nezpůsobilých osob mohou společnosti způsobit vážnou škodu, protože některé problémy, jako jsou například alergie některých našich spoluobčanů, je třeba brát v úvahu, protože psi, stejně jako všechny živé bytosti vyžadují disciplínu, aby nevznikaly hygienické či jiné problémy ( jako např. hluk ), protože psi se mohou zdravě a šťastně rozvíjet pouze pokud žijí ve správné společnosti a psychické pohodě, proto zodpovědní chova-telé, majitelé a přátelé psů souhlasí s tím, že společnost by měla mít odpovídající právo a aktivní zodpovědnost týkající se kontroly vlastnictví psů, aby se zabránilo špatně motivovanému chovu psů, jejich koupi a nebo vlastnictví, vyvinout ve spolupráci s odbor-níky kynologických klubů a orgány ( policie ) způsob identifikace, který by jak společnosti tak i psům pomohl v obtížných situacích, a díky kterému by každý pes měl své vlastní označení, rozhodnout , že majitelé psů by měli být registrováni a známi úřadům z důvodu zachování těch nejlepších zájmů psů a k jejich prospěchu, za zavedení účinných opatření k zabránění zneužívání psů (např. k psím zápasům), očekávat, že národní kynologické organizace jsou kompetentní nabídnout současným i budoucím majitelům psů odpovídající a správné informace o vlastnictví psů, vlastnostech jednotlivých plemen, požadavků ze strany společnosti, rovněž možnost základního zaškolení pro majitele psů, seznámení se s metodami zacházení se psy a předpokládat, že kynologické organizace, lékařští odborníci a státní orgány budou úzce spolupracovat na rozšiřování existujících a na podpoře vývoje nových vylepšených preparátů pro boj s chorobami jako je vzteklina nebo lidskými nemocemi, jako jsou alergie.

preklad: Šárka Štusáková, 2001

originál:
The Policies.
There must be basic global positions taken about dogs and dog ownership. One part concerns the Rights. The other one, logically, the Responsibilities. This is the view of the author of this chapter where one could start.

Whereas the dog is the longest serving, widely beneficial companion of human beings;

Whereas dogs offer the human society unique, concrete services, including economic benefit; 

Whereas dogs and only dogs are the uncompromisingly un-egoistic loyal partners to humans in the most flexible and adjustable form possible, faithfully ever ready to develop, change and adopt to our human patterns of life;

Whereas Canine companionship is proven to bring out the best in humans and decrease violent and anti-social behaviour already from childhood; and

Whereas dogs offer a natural, reliable link to our origins in Nature,

We should uncompromisingly assume Fair Rights for

Dogs to be offered a chance to be bred with the best interest of physical soundness and wellbeing in mind, including access för breeders to kynologically essential genetic knowledge and practical adwises, as well as worthy conditions during the upbringing and sales process of the dogs;

Dogs to be guaranteed a dignified environment and a right to a sound companionship with its masters;

Dogs to be protected by law against cruelty and maltreatment, ranging from medical experiments to dog fighting or general misery;

Dogs and their owners to have reasonable access to basic socialisation 
training;

Dogs to be given chances to develop their socially strongest sides in relation to the natures of the specific breeds;

Dogs to be protected by law against being owned by unfit human beings;

Dogs and their owners to have access to fairly priced veterinary services; and 

Dogs, their abilities and roles in society, deserve to be honestly and contructively presented to future generations through our school systems.

Whereas dogs, poorly placed with unfitting owners, can cause serious harm in society;

Whereas challenges, such as allergies with some of our citizens, deserve their rightful consideration;

Whereas dogs, just like all living beings, demand discipline in order not to create hygienic or other disturbances, such as noise pollution;

Whereas dogs can only develop soundly and happily when living with the right companion in the right physical environment;

Responsible dog breeders, owners and dog friends, aknowledge that Society should have a reasonable right and active responsibility

To control dog ownership, in order to prevent wrongly motivated dog breeding, purchases and/or ownerships;

To develop, in co-operation with Kennel Club experts as well as with authorities such as the police force, identification routines that aid both society and dogs in perilous situations and give each dog an own identity;

To decide that dog owners should be registered and known to authorities, in the best interest of the well-being of dogs;

To carry the responsibility to implement effective measures to prevent misuse of dogs, such as in dog-fighting;

To expect that the national kennel organisations are competent to offer present and potential dog owners relevant and correct information about dog ownership, breed-specific qualities and demands by society, as well as availability of basic training in dog ownership and handling; and

Assume that Kennel organisations, medical expertise as well as official bodies work in close co-operation to promote existing and support the development of further improved products to cope with illnesses such as rabies or human illnesses like allergies.

Produced by Stig G. Carlsson for Kynos Verlag, Germany ©

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:27
štatistiky
RR-shop