Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Výklad *práva* a definícia *lojality* podľa SKCHR  
Autor: RRSK| Pondelok, 05.06.2017 | Téma: Riadenie chovu RR na SK (745 čítané)
 

VÝKLAD "PRÁVA" A Definícia "etiky a lojality" podľa Slovenského klubu chovateľov ridgebackov (SKCHR) v praxi:

Byť členom občianskeho združenia SKCHR znamená byť bezvýhradne lojálny voči tomuto združeniu a to tým, že:

  1. Nebudete členom žiadneho iného občianskeho združenia, ktoré sa venuje plemenu RR ani takéto združenia zakladať;
  2. Nebudete vlastniť ani prevádzkovať žiadne informačné médium venujúce sa plemenu RR, ani byť v príbuzenskom vzťahu s takou osobou;
  3. Nikde a za žiadnych okolností nebudete vyjadrovať svoj názor na konanie a rozhodnutia orgánov SKCHR;
  4. Pracovať, informovať, tvoriť a publikovať pre plemeno RR a jeho majiteľov budete výhradne prostredníctvom SKCHR a jeho médií.

V opačnom prípade budete občianskym združením SKCHR neprijateľný s odôvodnením neetického správania sa a nelojality voči SKCHR.

De FACTO sa pod takéto rozhodnutie podpísala 26.5.2017 Správna rada SKCHR v zložení:
Milada Krchňavá, Alexandra Pádivá, Ján Handzuš, Jana Bagarová a Michaela Fajkusová

De JURE tým tieto osoby popierajú práva občanov SR na beztrestné združovanie sa, zakladanie združení a práva slobody slova a názoru!

Konkrétne:
Zákon o združovaní občanov
§ 1 (1) Občania majú právo slobodne sa združovať.
§ 2 (1) Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie (ďalej len „združenia“) a združovať sa v nich.
§ 3 (1) Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.
§ 3 (2) Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je členom združenia, že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.

Ústava Slovenskej republiky
Právo na informácie je u nás garantované ústavou.
Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie...
(3) Cenzúra sa zakazuje.

Informačný zákon je založený na princípe “čo nie je tajné, je verejné”. Znamená to, že akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú, je verejne prístupná. Informácia sa teda sprístupní, ak sú splnené dva predpoklady: 1. požadovaný údaj nie je tajný, 2. informačný subjekt ho má k dispozícii.


O tom, ako je to možné v právnom štáte slobodnej krajiny, kde je socializmus, či komunizmus už dávno prežitkom, sa dočítate v článku Nové pravidla pre prijímanie členov do SKCHR

R.T, Informačný portál RRSK

súvisiace články:

 

Copyright ©www.rr.sk . Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2019 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:41
štatistiky
RR-shop