Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
RR Complete
Standard
RR Magazine
Publications
Puppies
Shows
Archive
Enter into databases
Enter into databases
Breeding
Stud Dogs
Brood Bitches
Champions
www links
Personal Pages
Breeders
Useful Links
RR in not
RR Shop
 
 
Contact
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Back
Advertising order.

Your name:

Your e-mail:

Lenght of displaying (see price list):

write code:

Text of add:

maximum chars: 500 You still have:

Cenník inzercie:

Člen
RRSK tri mesiace ZDARMA
každý ďalší mesiac inzercie 3 €

Nečlen
1 mesiac 7 €
2 mesiace 10 €
3 mesiace 15 €
každý ďalší mesiac predĺženia daného inzerátu 3 €

Podmienky využívania inzertnej služby na www.rr.sk (ďalej len služby)
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, stanovami a ďalšími poriadkami klubu alebo dobrými mravmi. Vložený inzerát bude zverejnený po dobu predplatenia. Po tejto lehote bude inzerát automaticky vymazaný alebo môže byť inzerent vyzvaný k predĺženiu, prípadne k obnoveniu. Inzerent si je vedomý toho, že pokiaľ je jeho inzerát odstránený prevádzkovateľom v zmysle týchto podmienok alebo pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím predplatenej doby, stráca nárok na alikvotnú čiastku z predplatenej ceny. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služby. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služby alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

 
                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Passw: 
Number:   
Published
Membership
Contact
Planed Activities
Club Days
Club Pointscores
Mental tests
Visitors
Online:2
statistics
RR-shop