Slovenčina English
homepageBreeders diaryPregnancy calendar
home
všetko o RR
štandard
RR magazín
publikácie
inzercia šteniat
výstavy
archív
Vstup do databáz
Vstup do databáz
chovateľstvo
krycí psi
chovné suky
šampióni
www links
osobné stránky
chovatelia
užitočné linky
RR v núdzi
RR Shop
 
 
kontakt
Rhodesian Ridgeback SK 20years
Späť
Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR
(2162 čítané)   
  
Zobraziť pred vytlačením


Predošlé chovateľské poriadky SKCHR a odporúčania v chove (do r.2016)


CHOVATEĽSKÝ A BONITAČNÝ PORIADOK
SLOVENSKÉHO KLUBU CHOVATEĽOV RIDGEBACKOV,člena SPZ, SKJ, FCI

Základný chovateľský cieľ


Slovenský Klub Chovateľov Ridgebackov (ďalej SKCHR) si za svoj základný chovateľský cieľ stanovuje zachovať štandard, funkčnosť a zdravie plemena Rhodesian Ridgeback (ďalej RR).

Účel a pôsobnosť

1) Tento Chovateľský a bonitačný poriadok SKCHR (ďalej chovateľský poriadok) slúži na riadenie a rozvoj chovu plemena RR zastrešeného SKCHR, ktorý patrí pod SPZ, SKJ a FCI.
2) Ustanovenia chovateľského poriadku sú podľa článku II., bodu 4 Chovateľského a zápisného poriadku SKJ [1] záväzné pre všetkých chovateľov RR, členov aj nečlenov SKCHR.

Plemeno

3) Plemeno psov v zmysle tohto poriadku tvoria čistokrvné psy a suky s platným preukazom o pôvode (ďalej PP), zodpovedajúce platnému štandardu plemena vydaného FCI.
4) Čistokrvný pes alebo suka je jedinec, ktorý je zapísaný do plemennej knihy uznanej FCI. Preukaz o pôvode psa definuje § 16 Chovateľského a zápisného poriadku SPZ[2].

Majiteľ a chovateľ

5) Majiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo právoplatne získala jedinca a vlastní jeho PP, v ktorom je oficiálne uvedené jeho vlastníctvo. Majiteľ jedinca musí každú zmenu vo vlastníctve, stratu alebo úhyn jedinca písomne oznámiť SKCHR a príslušnej plemennej knihe, ktorá vykoná záznam v PP.
6) Chovateľ je osoba alebo organizácia, ktorá je v dobe vrhu suky jej majiteľom alebo držiteľom a má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice. V prípade, že prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniat. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s krytím chovným psom.
7) Vzájomné práva a povinnosti vlastníkov chovných jedincov môže upravovať chovateľský poriadok príslušného subjektu. Kde takéto ustanovenia chýbajú, platí Chovateľský a zápisný poriadok SPZ, SKJ a Medzinárodný chovateľský poriadok FCI a platné právne predpisy Občianskeho zákonníka.
8) Každý chovateľ i majiteľ RR sa zaväzuje, že nebude produkovať jedince bez PP a bude dodržiavať zákon o ochrane zvierat[3].
9) V prípade osobného spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov je nutné, aby bol iba jeden zo spoluvlastníkov splnomocnený jednať so SKCHR.

Bonitácia

10) Bonitácia je odborný chovateľský úkon, ktorý na základe informácii o exteriérových a povahových prednostiach, nedostatkoch a chybách psa alebo suky v porovnaní s platným štandardom FCI pre plemeno RR slúži na určenie chovnej upotrebiteľnosti jedinca.
11) Bonitáciu organizuje SKCHR spravidla 2-krát ročne.
12) Na bonitácii SKCHR môže byť každý jedinec vyhodnotený iba raz za život, pokiaľ sa nezmenil štandard plemena alebo chovateľské podmienky.
13) Na zaradenie jedinca na bonitáciu musia byť splnené nasledujúce podmienky:
a) čistokrvnosť potvrdená preukazom o pôvode,
b) minimálny vek bonitovaného jedinca 15 mesiacov,
c) oficálne vyhodnotenie DBK, DLK, LTV, SA a počtu stavcov z RTG snímok vykonané klubom povereným veterinárom po dovŕšení min. 12 mesiacov veku jedinca,
d) absolvovanie minimálne 2 výstav aspoň na úrovni CAC, pričom jedna z nich je organizovaná SKCHR, a to s hodnotením výborný u psa i suky.
14) Prihlášku na bonitáciu [4] spolu s:
a) kópiami preukazu o pôvode (1. aj 2. strana),
b) oficiálnym tlačivom s vyhodnotením RTG snímok,
c) posudkami z požadovaných výstav; z klubovej výstavy konanej v deň bonitácie možno doložiť posudok na bonitácii; v prípade, že jedinec na tejto výstave nezíska požadovanú známku, nenastúpi na bonitáciu, a to bez nároku na vrátenie bonitačného poplatku,
d) dokladom o zaplatení bonitačného poplatku
pošle majiteľ jedinca do termínu uzávierky bonitácie písomne poštou na adresu hlavného poradcu chovu (ďalej len HPCH), ktorý prihlášku posudzuje po stránke formálnej správnosti.
15) Bonitáciu vykonáva trojčlenná bonitačná komisia pozostávajúca z predsedu bonitačnej komisie (HPCH alebo člen chovateľskej rady), z člena disponujúceho príslušnou aprobáciou na posudzovanie plemena (rozhodca) a z člena SRK.
16) Chyby vylučujúce chovnosť upravuje chovateľský poriadok SPZ[5], SKJ[6], FCI[7] a platný štandard plemena[8].
17) Ďalšie vylučujúce chyby sú:
a) DBK nad hodnotu B/B,
b) DLK nad hodnotu 0/1 (1/0),
c) geneticky podmienené deformity chvosta,
d) dermoid sínus,
e) viac ako 2 chýbajúce zuby,
f) kohútiková výška nad/pod štandard viac ako ± 2 cm,
g) pozitívny nález spondylózy,
h) LTV nad hodnotu 1 podľa švajčiarskeho modelu hodnotenia LTV[9].
18) V prípade nálezu L8 je podmienkou páriť jedinca s L7-normal jedincom a LTV-1 páriť s LTV-0 jedincom.
19) Ak v priebehu života príde jedinec akýmkoľvek spôsobom o zub, je potrebné doložiť RTG snímku od veterinára, ktorá musí byť čitateľne označená čipom a menom jedinca. Na snímke musí byť jasne viditeľné lôžko chýbajúceho zubu. V prípade neprerezaného zubu musí majiteľ doložiť RTG snímku a takýto zub klasifikujeme ako prítomný (založený), neprerezaný.
20) Na bonitácii sa môžu bonitovať len zdravé jedince. Honcujúce sa suky môžu byť bonitované len so súhlasom predsedu bonitačnej komisie.
21) Bonitačná komisia môže odmietnuť posúdenie jedinca, ktorého chovanie bráni vykonaniu tohto úkonu, alebo ktorý sa bráni prehliadke chrupu, ako aj jedinca, ktorý je v danom čase v zlom fyzickom alebo psychickom stave, a to bez nároku na vrátenie bonitačného poplatku. Majiteľ takéhoto jedinca odstúpi z bonitácie a jedinec sa môže opakovane zúčastniť bonitácie ešte jedenkrát.
22) Súčasťou bonitácie je bonitačná karta, do ktorej bonitačná komisia zapíše výsledok hodnotenia. Podpísaná musí byť všetkými členmi komisie. Originál bonitačnej karty dostane HPCH, kópiu majiteľ bonitovaného jedinca. Rozhodca zapíše výsledok hodnotenia do príslušnej rubriky v preukaze o pôvode psa.
23) Ak sa majiteľ bonitovaného jedinca odvolá proti rozhodnutiu bonitačnej komisie, môže tak urobiť priamo na bonitácii u predsedu bonitačnej komisie, najneskôr však do 1 mesiaca od vykonania bonitácie správnej rade klubu (SRK) s podrobne uvedenými dôvodmi svojho odvolania.
24) Chovateľ/majiteľ s trvalým pobytom na Slovensku a jedincom zapísaným v Slovenskej plemennej knihe psov (ďalej SPKP) bonituje psa alebo suku na bonitáciách SKCHR. Iné bonitácie nie sú na účel zápisu do registra chovných zvierat SPKP uznávané.
25) V rámci SKCHR je možné bonitovať aj jedince, ktorých majitelia nemajú trvalé bydlisko na Slovensku, ale tieto jedince nebudú zapísané do registra chovných zvierat SPKP.
26) Do chovu sa nezaradia tie jedince, u ktorých bol vykonaný zákrok na odstránenie alebo zakrytie akejkoľvek anatomickej alebo exteriérovej chyby, ktorá je podľa štandardu a chovateľského poriadku dôvodom na vylúčenie z chovu, ako i jedince v preukázateľne zlom zdravotnom stave a kondícii.

Chovný jedinec

27) Chovný jedinec je čistokrvný jedinec, zapísaný v SPKP, zaradený do chovu po úspešnej bonitácii, spĺňajúci požiadavky tohto Chovateľského a bonitačného poriadku SKCHR.
28) V chove sa smú použiť len jedince po dovŕšení vekovej hranice, pes — 18 mesiacov, suka — 24 mesiacov.
29) Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov, a mala predtým aspoň 1 vrh.
30) Pri presťahovaní majiteľa chovného jedinca musí byť zmena adresy bezodkladne hlásená HPCH.

Chov v SKCHR

31) V evidovanom chove pod záštitou SKCHR sa môžu využiť jedince, ktoré spĺňajú minimálne chovateľské podmienky FCI definované v článku I., bodoch 2 až 5 Chovateľského a zápisného poriadku SKJ[10].
32) Chovateľ si vyberá krycích psov sám alebo môže o pomoc požiadať HPCH.
33) HPCH má právo neodporučiť spojenie s takým jedincom, ktorý je preukázateľne nositeľom dedičných chýb z hľadiska povahy a zlého zdravotného stavu, teda chýb, ktorými sa ohrozuje zdravie plemena a základný chovateľský cieľ SKCHR.
34) Chovné jedince musia byť v čase chovateľského využitia v takom stave, aby bol zaručený zdravý vývin šteniec.
35) Pri zlom zdravotnom stave alebo pri zlých podmienkach, v ktorých chovné jedince žijú, je na základe písomného podnetu člena chovateľskej rady klubu HPCH povinný nevystaviť odporúčanie na párenie až dovtedy, kým majiteľ (držiteľ) zistené nedostatky neodstráni.
36) Majiteľ (držiteľ) chovného psa je taktiež povinný odmietnuť párenie so sukou, ktorá nie je v chovnej kondícii, prípadne ktorá je podozrivá z choroby. Odmietnutie párenia s uvedením dôvodov je povinný ihneď hlásiť HPCH.

Odporúčanie na párenie

37) Odporúčanie na párenie je základným dokladom o schválenom uskutočnenom krytí a tvorí spoločne s prihláškou na zápis šteniat základnú dokumentáciu chovu.
38) Podmienkou vystavenia odporúčania na párenie pre chovnú suku je účasť min. 1x za dva roky pred vystavením odporúčania na párenie na výstave organizovanej SKCHR (t.j. účasť na min. jednej zo štyroch výstav SKCHR).
39) Vystavenie odporúčania na párenie sa vykonáva výhradne na základe písomnej žiadosti chovateľa podanej HPCH najneskôr 30 dní pred predpokladaným krytím[11].
40) Pre zamýšľané krytie zahraničným psom (nebonitovaným v SKCHR) platia zásady definované v bode 31 tohto chovateľského a bonitačného poriadku s tým, že chovateľ predloží kópiu preukazu o pôvode psa spoločne s dokladmi o chovnej spôsobilosti a oficiálnymi výsledkami zdravotných testov.
41) Odporúčanie na párenie sa vystavuje aj v prípade, že oba jedince (pes aj suka) patria tomu istému majiteľovi.
42) Suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh, pričom medzi dvoma vrhmi musí byť minimálne 10 mesiacov.
43) V prípade neuskutočneného párenia je chovateľ povinný vrátiť odporúčanie na párenie HPCH najneskôr 30 dní po uplynutí platnosti odporúčania.

Párenie

44) Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie.
45) Krytie chovnej suky sa vykonáva u majiteľa krycieho psa, ak to nie je zjednané inak.
46) Párenie jednej suky dvoma psami počas jedného honcovania je neprípustné. V prípade, že sa tak stane k žiadosti o zápis šteniat, ktorá musí byť bezpodmienečne doručená plemennej knihe do 3 mesiacov, chovateľ doloží DNA profily všetkých zúčastnených jedincov a pôvod všetkých zapisovaných šteniat musí byť overený DNA testami vykonanými v určených laboratóriách. Testy sú vykonávané na náklady chovateľa.
47) Pri neplánovanom spárení s iným psom, ako je uvedený v odporúčaní na párenie, nie je ďalšie párenie dohodnutým psom dovolené. V takomto prípade držiteľ chovného psa nemôže vznášať proti majiteľovi suky žiadne nároky. Pokiaľ sa tak udeje u držiteľa psa, ktorý má suku vo svojej starostlivosti počas párenia, je držiteľ psa povinný nahlásiť túto skutočnosť majiteľovi suky a je povinný uhradiť mu všetky náklady vzniknuté v súvislosti s nežiaducim párením.
48) Pokiaľ pes nekryje, môže byť suka pripustená iným psom len so súhlasom majiteľa suky a súčasne súhlasom HPCH[12].
49) Párenie prirodzenou cestou môže byť nahradené insemináciou. Táto musí byť vykonaná veterinárnym lekárom, ktorý úkon zaznamená v odporúčaní na párenie. Umelé oplodnenie nie je dovolené vykonať u súk, ktoré sa predtým nerozmnožovali prirodzeným spôsobom. Výnimku môže povoliť národná organizácia.
50) Medzi jednotlivými páreniami psa s rôznymi sukami sa odporúča najmenej 24-hodinový odstup.
51) Odmena za párenie je vecou dohody medzi majiteľom krycieho psa a chovateľom. Odporúča sa písomná dohoda. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za krytie je vecou občianskoprávneho konania.
52) Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať od majiteľa suky potomkov psa. Obzvlášť nemá žiadny právny nárok na prenechanie šteňaťa. Pokiaľ je však prenechanie šteňaťa dohodnuté ako náhrada za krytie, je potrebné túto dohodu písomne potvrdiť ešte pred párením. V takejto dohode musia byť bezpodmienečne zohľadnené nasledujúce body:
a) doba výberu šteňaťa majiteľom psa,
b) doba odovzdania šteňaťa majiteľovi,
c) doba, do ktorej si majiteľ psa musí šteňa vybrať (po plynutí ktorej právo na výber šteňaťa zaniká),
d) doba, do ktorej majiteľ psa musí šteňa prevziať (po uplynutí ktorej právo na prevzatie šteňaťa zaniká),
e) ustanovenia týkajúce sa výdavkov na dopravu,
f) zvláštne ustanovenia pre prípad, že suka vrhne len mŕtve šteňatá, alebo len jediné šteňa, alebo keď vybrané šteňa pred odberom uhynie.

Chovateľ je povinný starať sa o šteňa, ktoré si majiteľ krycieho psa vybral, až do jeho odberu v predpísanej dobe. Chovateľ hradí preukaz pôvodu šteňaťa, starostlivosť oň, ako aj veterinárnu starostlivosť vrátane očkovaní.
53) Hlásenie o krytí vykonáva majiteľ krycieho psa potvrdením tlačiva Odporúčanie na párenie a jeho zaslaním na SPZ a HPCH do 14 dní. V prípade krytia zahraničným psom túto povinnosť preberá chovateľ.
54) Majiteľ krycieho psa je povinný každé krytie zahraničnej suky do 14 dní od párenia písomne oznámiť HPCH a priložiť fotokópiu jej preukazu o pôvode. Po narodení šteniat je majiteľ krycieho psa povinný písomne oznámiť HPCH aj štatistiku vrhu.
55) Ak suka nie je pri párení oplodnená, chovateľ je povinný písomne túto skutočnosť ohlásiť HPCH najneskôr do 75 dní od párenia.
56) Ak suka nebola pri párení oplodnená alebo sa narodilo iba jedno šteňa a poplatok za párenie bol zaplatený hneď po párení, má chovateľ právo nárokovať si jedno bezplatné náhradné párenie tým istým psom pri budúcom honcovaní suky. Ak suka nie je pri párení oplodnená ani po tomto náhradnom párení, chovateľ si nemôže uplatňovať voči majiteľovi krycieho psa už žiadne nároky, najmä ak sa preukázalo, že pes je plodný.
57) Ak prejde chovný jedinec do vlastníctva iného majiteľa, je pôvodný majiteľ povinný oznámiť novému nadobúdateľovi všetky prípadne nesplnené záväzkyvoči SKCHR.

Odchov šteniat

58) Každý vrh musí byť písomne hlásený do 7 dní HPCH prostredníctvom klubového formulára[13]. V rovnakom čase je chovateľ povinný podať hlásenie rovnakého obsahu majiteľovi krycieho psa.
59) Chovateľ je povinný starať sa o suku v dobe gravidity, pôrodu a kojenia, ako aj o celý vrh až do odchodu šteniat k novým majiteľom tak, aby bol zaručený ich kvalitný vývin. Utrácajú sa iba šteňatá s vážnym zdravotným postihnutím.
60) Chovateľ je povinný upozorniť nadobúdateľov šteniat na všetky jemu známe skutočnosti v súvislosti s exteriérom a štandardom plemena, zdravím a možnou dedičnou zaťaženosťou šteniat.
61) Pri predaji šteniat (odchode šteniat k novým majiteľom) musia byť šteňatá vo veku najmenej 49 dní.
62) Šteňatá musia byť v dobe odberu odčervené, očkované a riadne označené čipovaním alebo tetovaním v súlade s predpismi nadriadeného orgánu.
63) Šteňatá musia byť čipované, prípadne tetované všetky naraz, v mieste chovateľskej stanice alebo veterinárnej ambulancii na území SK. Individuálne označovanie šteniat je neprípustné.
64) Kontrolu vrhu vykonáva kontrolór vrhov SKCHR po dohode s chovateľom minimálne 1-krát pred odberom šteniat, najneskôr však v 8. týždni ich veku. O kontrole vrhu sa vystaví a podpíše zápis, do ktorého kontrolór zaznamená informácie o momentálnej kvalite jednotlivých šteniat. V prípade nejasností sa odporúča odborná veterinárna kontrola. Preplatenie cestovných nákladov kontrolóra hradí chovateľ (upravuje zákon č. 475/2008 Z. z.[14]).
65) Chovateľ, ktorý je členom SKCHR, si kontrolóra svojho vrhu vyberá spomedzi kontrolórov vrhov SKCHR sám (spravidla podľa miesta bydliska). Nečlen SKCHR si podľa zoznamu kontrolórov uvedenom na oficiálnej stránke SKCHR vyberie kontrolóra, prípadne mu môže byť určený kontrolór klubom (spravidla podľa miesta bydliska). Kontrolór vrhu nie je oprávnený vykonávať oficiálnu kontrolu vrhu vo svojej chovateľskej stanici alebo v chovateľskej stanici, kde kryl jeho pes.
66) Chovateľ je povinný umožniť minimálne 1 kontrolu celého vrhu a pri výkone kontroly spolupracovať. V opačnom prípade sa chovateľ vystavuje disciplinárnemu postihu.
67) Kontrolou vrhu nepreberajú kontrolné orgány zodpovednosť za chovateľa, ktorý je povinný pri predaji šteniat upozorniť kupujúcich v písomnej forme na všetky jemu známe nedostatky a odchýlky od štandardu FCI, ktoré sa ďalším vývojom nemôžu zmeniť. Súčasne je povinnosťou chovateľa o týchto skutočnostiach informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby u konkrétneho šteňaťa do prihlášky na zápis šteniec [15].
68) SRK má právo v prípade podozrenia z nelegálnej manipulácie s preukazmi o pôvode a šteňatami nariadiť vykonanie testov DNA u sporných jedincov. V prípade, že DNA test vykáže nelegálnu manipuláciu, náklady na jeho vykonanie hradí chovateľ. SRK okamžite vykoná príslušné opatrenia.
69) Predaj šteniat vykonáva a šteňatá novým majiteľom odovzdáva výhradne chovateľ. Prijímanie alebo odovzdávanie šteniat do komisionálneho predaja je zakázané. Úmyselný predaj šteniat do výkupu je zakázaný.
70) Chovateľ je povinný informovať všetkých nových majiteľov šteniat o existencii SKCHR a o možnosti členstva v ňom, ako aj o tomto chovateľskom a bonitačnom poriadku.
71) Zápis šteniat jednotlivých vrhov plemena RR začína v chovateľskej stanici písmenom A, ďalšie vrhy pokračujú v abecednom poradí (1. vrh: A, 2. vrh: B, 3. vrh: C atď.). Abecedný rad plemena RR v jednej chovateľskej stanici nemožno kombinovať s inými plemenami[16].
72) SKCHR nebráni individuálnemu vývozu šteniat do zahraničia. Vývoz psov upravuje § 15 Chovateľského a zápisného poriadku SPZ.

Záverečné ustanovenia

73) Ustanovenia, práva a povinnosti neupravené týmto chovateľským poriadkom sa riadia príslušnými predpismi SPZ, SKJ, FCI a platnou legislatívou SR.
74) V prípade, že dôjde v dobe platnosti tohto chovateľského poriadku k zmene v predpisoch nadriadených orgánov a organizácií a tieto zmeny budú v rozpore s článkami tohto chovateľského poriadku, platia predpisy nadriadených orgánov a legislatívy SR.
75) Tento chovateľský poriadok bol schválený členskou schôdzou SKCHR konanou dňa 05.11.2016 a nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na oficiálnom webe SKCHR (pozn. RRSK: 16. november 2016, 06:04)

Zdroj: www.skchr.sk


CHOVATEĽSKÝ A BONITAČNÝ PORIADOK SKCHR (do roku 2016)
krátené

Podmienky prijatia na bonitáciu (konala sa 2x do roka vždy popri KV alebo ŠV konanej v strede Slovenska)
- preukaz o pôvode,
- minimálny vek 15 mes.

Podmienky pre zaradenie do chovu
- úspešné absolvovanie bonitácie,
- minimálny vek u psa 18 mes, u suky 24 mes,
- 2 výstavy min. na úrovni CAC, z toho 1 organizovaná SKCHR vždy v strede SK s hodnotením "V" u psa i suky,
- HD max. B/B, ED max. 0/1,1/0

Chyby vylučujúce chovnosť

  • agresivita, nadmerná plachosť
  • DBK nad hodnotu B/B, DLK nad hodnotu 0/1 (1/0),
  • geneticky podmienené deformity chvosta,
  • dermoid sínus,
  • viac ako 2 chýbajúce zuby,
  • dve a viac chýb znižujúcich kvalitu jedinca.

Chyby znižujúce kvalitu jedinca sú:
- chýbajúci zub/y,
- kohútiková výška nad / pod štandard viac ako 2cm,
- celkom netypický vzhľad (upresňuje bonitačná karta).

Obmedzenia v chove mimo Chovateľského a bonitačného poriadku SKCHR
(priebečne aktualizované CHR a SRK v zmysle odporúčaní FCI a najnovších vedeckých poznatkov)

Ďalšie obmedzenia v chove nad rámec Chovateľského a zápisného poriadku SPZ

  • suka môže mať v kalendárnom roku iba jeden vrh, a to bez ďalšieho obmedzenia. (výhodou bolo, že chovateľ mohol prejsť z jesenno-zimných odchovov na periódu jarných vrhov bez straty aj takmer dvoch rokov!),
  • po jednom psovi môže byť v priebehu kalendárneho roka maximálne 6 vrhov na území SK,
  • do chovu sa môžu zaradiť iba jedince, pochádzajúce zo spojenia jedincov, kt. nedisponujú chybou vylučujúcou chovnosť pre SK chov. (tento bod sa uplatňoval pri pozitívnej DBK-2 a viac u rodiča)

Tieto ustanovenia chovateľských poriadkov boli záväzné pre všetkých chovateľov členov aj nečlenov SKCHR do roku 2016.


Táto stránka má informatívny charakter, je priebežne aktualizovaná nadšencami plemena. Informácie sú spracované na základe platných predpisov SKJ/SPZ a SKCHR. Priebežne aktualizované. Chovateľský servis zabezpečuje SKCHR

  

Copyright © rr.sk Obsah stránok podlieha autorským právam.
Kopírovanie akejkoľvek jej časti len so súhlasom autora a majiteľa stránok.
Všetky práva vyhradené!

                     © 2005 © 2023 www.rr.sk
Rhodesian Ridgeback klub Slovakia
Heslo: 
Číslo:   
napísali o nás
záujem o členstvo
kontakt
plánované akcie
klubové dni
klubové súťaže
povahové testy
Návštevy
Online:26
štatistiky
RR-shop